Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4540z ostatnich 7 dni
17565z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa wiaty przystankowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wiaty przystankowej

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Istebna
Istebna 1000
43-470 Istebna
powiat: cieszyński
Tel. 33 855 65 00, wew.49,
w.golik@istebna.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Istebna
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 33 855 65 00, w
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W ramach zadania pn.
,,Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń"
III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

,,Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń" wraz z utwardzeniem terenu peronu, przy przystanku Jasnowice- Zagroń, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Istebna.

Zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5.

Dokument nr: RI. 271.4.6.2023

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy przesłać mailem, pocztą lub złożyć osobiście do dnia 24.01.2023 r. do godz. 1000
Adres mailowy: w.golik@istebna.eu
Adres korespondencyjny: Urząd Gminy Istebna, 43-470 Istebna 1000

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 29.09. 2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) - dla przedmiotowego wydatku ustawy nie stosuje się.
V. Termin związania z ofertą

Wykonawca pozostaje związany z złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej

1) Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2) Oświadczenie RODO- załącznik nr 2
3) Konflikt interesów- załącznik nr 3
4) Skan upoważnienia do reprezentowania firmy, zaciągania w jej imieniu zobowiązań - tylko w przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę upoważnioną, nie wymienioną w CEIDG/KRS.
5) Kosztorys ofertowy

Oferty składane osobiście należy złożyć w nieprzeźroczystej, w zabezpieczeniu przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Oferta- ,,Budowa wiaty przystankowej Jasnowice- Zagroń"

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymagane w punkcie VI. instrukcji.
3) Dokumenty wymagane w punkcie VI zapytania ofertowego muszą zostać podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta, a w przypadku, gdy ofertę składa osoba nie wymieniona w CEIDG/KRS, do oferty należy załączyć skan upoważnienia do reprezentowania firmy, zaciągania w jej imieniu zobowiązań.
4) Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez oferenta.

IX. Kryterium oceny oferty
Przy wyborze oferty konkursowej Zamawiający będzie się kierował kryteriami i ich znaczeniem:
Cena- 100% - wg wzoru

X. Konflikt interesów
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku występowania konfliktu interesu Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, zgodne z Załącznikiem nr 3.

XI. Inne
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość (bez podania przyczyny) nie wybrania żadnej oferty.
2) Zamawiający na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do niniejszego zamówienia.

Kontakt:
Osobą kontaktową w tej sprawie jest Pani Wioleta Golik (kontakt: tel.33 855 65 00 wew.49, e-mail: w.golik@istebna.eu).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.