Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
262z dziś
4367z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pozyskanie i zrywka drewna

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pozyskanie i zrywka drewna

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul. Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel. 74 8 126 374 wew. 27, tel.: 74 8126-327 fax: 74 8126-126
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 74 8 126 374 we
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pozyskanie i zrywka drewna w miejscowości Jodłów - dz. nr 3/6, 3/5, 21,24"
a. Pozyskanie drewna w ilości ok. 60 m3 drewna ( z dz. nr 3/6, 3/5, 21, 24 - obręb
Jodłów)
b. Zrywka ściętego drewna w wyznaczone miejsce na odl. ok. 800 m

Dokument nr: ITiG.271. 5 .2023

Otwarcie ofert: OTWARCIE OFERT:
23.01.2023 r. o godz. 11.15 - pok. Nr 14 piętro, Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu Pl. Wolności 1, pokój nr 7 z dopiskiem ,, Oferta - Pozyskanie i zrywka drewna - Jodłów " - w terminie do dnia 23.01.2023 r., do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: do dnia 15.02.2023 r.

Wymagania:
III. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT:
- 100 pkt. - cena.
cena oferowana minimalna brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 %
cena badanej oferty brutto
IV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich (kwota złotych polskich w przeliczeniu na 1 m3 pozyskanego i zerwanego drewna).m
V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy
stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia. Oferty nie złożone na formularzu ofertowym nie będą podlegały rozpatrzeniu.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem maila.
W przypadku umieszczenia oferty w kopercie nie zawierającej w/w oznaczenia Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu otwarcia koperty przed upływem terminu składania ofert.
Nie dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

Kontakt:
INFORMACJI NA TEMAT POSTĘPOWANIA UDZIELA:
Dariusz Kosacz - inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 8 126 374 wew. 27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.