Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
ul. Pl. Wolności 1
57-530 Międzylesie
powiat: kłodzki
tel.: 74 8126-327, fax: 74 8126-126, tel. 74 812 63 74 wew. 26
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Międzylesie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 74 8126-327, f
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2023 r.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, KTÓRY MA SPEŁNIAĆ PODANE PONIŻEJ MINIMALNE WYMAGANIA
a) Przedmiotem zadania jest zakup przez Gminę Międzylesie w ciągu całego roku 2023 kruszywa drogowego:
? tłucznia o frakcji 31,5-63 mm, w ilości szacunkowej do 1 000 ton,
? niesortu o frakcji 0-31,5 mm, w ilości szacunkowej do 1 500 ton.
b) Kruszywo powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13242.
c) Załadunek ww. materiałów po stronie oferenta własnym sprzętem w ilościach i terminach zależnych od potrzeb Zamawiającego.
d) Minimalna ilość pojedynczego zlecenia nie będzie mniejsza niż 20 ton; w przypadkach szczególnych, możliwe jest zamówienie mniejszej ilości tłucznia.
e) Odbiór materiałów z bazy Wykonawcy będzie odbywać się środkami transportu Zamawiającego.
f) Baza załadunkowa Wykonawcy winna być zlokalizowana w odległości do 40 km od siedziby Zamawiającego.
g) Zamawiający będzie każdorazowo, w zależności od potrzeb, zlecał zakup danej partii surowca, za pomocą e-maila z potwierdzeniem telefonicznym; w zamówieniu Zamawiający określi ilość zamawianego materiału oraz termin odbioru.
h) Termin odbioru tłucznia nie będzie dłuższy niż 2 dni robocze, licząc od dnia wysłania zamówienia.
i) Wykonawca przed dostarczeniem zamawianego materiału, określonego w przedmiocie zamówienia, zobowiązany jest zważyć każdy ładunek i przedłożyć Zamawiającemu w trakcie odbioru stosowny dokument.
j) Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy możliwość przesyłania zleceń cząstkowych za pomocą e-maila z potwierdzeniem telefonicznym.
k) Przyjęta powyżej ilość tłucznia i niesortu są wielkością przybliżoną, oszacowaną na podstawie zamówień z poprzedniego roku. Ostateczne ilości zamówionych dostaw wynikać będą z rzeczywistych potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego.

Dokument nr: ITiG.271.2.2023

Otwarcie ofert: e) Termin otwarcia ofert: 24 stycznia 2023 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Do godz. 11:00 w dniu 24 stycznia 2023 r.
6. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT a) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w sekretariacie z dopiskiem: Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2023 r.", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMINY WYKONANIA
Do 31 grudnia 2023 roku.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie: zasad postępowania o zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto w jednostkach gminy Międzylesie.
3. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Ofertę należy złożyć w formie papierowej.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
7. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
8. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
9. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
4. PRZY WYBORZE WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ NASTĘPUJĄCYMI KRYTERIAMI OCENY OFERT
100 punktów - cena.
b) W PRZYPADKU UMIESZCZENIA OFERTY W KOPERCIE NIE ZAWIERAJĄCEJ WYŻEJ WYMIENIONYCH OZNACZEŃ - ZAMAWIAJĄCY NIE BĘDZIE PONOSIŁ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OTWARCIA KOPERTY PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. c) Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej. d) Oferty, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.
7. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej na pocztę elektroniczną każdego z Wykonawców.

Uwagi:
9. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W
ART. 13, ART. 14 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1). a) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4). b) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. c) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zobowiązuje się wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. d) Oświadczenie w zakresie wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13, art. 14 RODO wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy znajduje się w formularzu ofertowym załącznik 1 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
8. INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Informacji na temat postępowania udziela Andrzej Satko - inspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie, tel. 74 812 63 74 wew. 26.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.