Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
262z dziś
4367z ostatnich 7 dni
16084z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Komunalny Sp. z o.o
ul. Podmiejska 69
45-574 Opole
powiat: Opole
tel. 502 229 996, tel. 576 650 440
sekretariat@zk.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 502 229 996, te
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
II. Przedmiot zamówienia:
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PF11)
dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa Instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu"
III. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określone zostały w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania).

Dokument nr: W/....... /ORG/23

Składanie ofert:
X. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Oferty w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego lub oferty podpisanej podpisem elektronicznym (załącznik nr 1) należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sekretariat@zk.opole.pl w terminie maksymalnie do 23 stycznia 2023 r. wpisując w tytule: ,,PFU". "
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 28.04.2023 r.

Wymagania:
V. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli:
Wykonawca w okresie ostatnich pięciu [ 5 ] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: minimum jedną [ 1 1 usługę przygotowania kompletnego programu funkcjonalno - użytkowego (PF11) lub Koncepcji dotyczącej Instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem ciepła na kwotę brutto minimum 50 000 zł
VI. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numery rejestrowe,
c) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
VIII. Informacje dotyczące waluty oferty oraz sposobu obliczania ceny:
1. Cenę oferty należy podać w PLN,
2. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz wyliczoną kwotę brutto (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku),
3. Każdy oferent może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
IX. Kryteria oceny:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria: - Cena
2. Informacja o wagach punktowych przypisanych poszczególnym kryteriom oraz sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Lp. Kryterium Waga
1. Cena 100%
3. W ramach kryterium ,,cena" ocenie podlegać będzie cena brutto całości przedmiotu zamówienia wpisana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Powyższa cena obliczona zostanie wg wzoru:
Cena = najniższa cena ofertowa brutto/cena brutto oferty badanej x 100 pkt
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach kryterium określonego w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
XII. Informacje z zakresu wykluczenia Wykonawcy i okoliczności unieważnienia postępowania:
1. Z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostanie oferent, który:
a) złożył ofertę po wskazanym terminie,
b) nie zawarł wszystkich wymaganych informacji określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i pomimo wezwania do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień nie wywiązał się z powyższego,
c) powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
d) podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach.
2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w przypadkach, gdy:
a) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
b) nie wpłynie żadna oferta,
c) nie wpłynie żadna ważna oferta,
d) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe Zamawiającego.

Uwagi:
XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA:
,,Zakład Komunalny" sp. z o. o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (w skrócie: RODO) jest: ,,Zakład Komunalny" sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Podmiejskiej 69, 45-574 Opole, e-mail: sekretariat@zk.cwkopole.pl (dalej zwany ,,Administratorem"),
2. Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Pan Adam Paszko tel. 77 456 25 69, wew. 28 .; email: adam.paszko@zk.opole.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prowadzonym postępowaniem wynikłym z zapytania ofertowego oraz w celach związanych z ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy z Administratorem - w przypadku wyboru oferty.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, art. 6 ust.1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym wynikającego z zapytania ofertowego; art. 6 ust. 1 lit. f - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora -uzasadnionym interesem jest w szczególności ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora,
5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
a. banki,
b. Poczta Polska lub inni kurierzy,
c. kontrahenci - w zakresie koniecznym do wykonania umowy
d. podmioty świadczące obsługę prawną
e. dostawcy narzędzi IT
f. osobom, które uzyskały dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902 t. j.)
Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane będą przetwarzane w celu:
a. Pozyskania i oceny otrzymanej oferty na realizację zadania,
b. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej - w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków,
c. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych - przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora - przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy,
8. Dane osobowe będą przetwarzane :
a. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania i dokonania przez Administratora wyboru najkorzystniejszej oferty - w przypadku, gdy oferta nie zostanie wybrana,
b. do upływu terminów przedawnienia roszczeń, jednak nie krócej niż przez okres wynikający z przepisów podatkowych - w przypadku zawarcia umowy.
9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10. Administrator zapewnia prawo dostępu do treści podanych danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wnieść o ich przeniesienie. Ze wskazanych uprawnień można skorzystać jednak Administrator może nie zastosować się do zgłoszonego żądania jeżeli obowiązujące przepisy prawa dają mu taką możliwość. W szczególności wymienione wyżej uprawnienia ulegają następującym ograniczeniom :
a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. W razie zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) można wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność złożenia oferty i ewentualnie zawarcia umowy.

Kontakt:
XI. Informacje dodatkowe:
1. Dodatkowych informacji udzielać będą:
Michał Korzeluch, tel. 502 229 996, email: michal.korzeluch@zk.opole.pl Kamil Parobij, tel. 576 650 440, email: kamil.parobij@zk.opole.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.