Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
powiat: starachowicki
tel. (41) 27 67 170
sekretariat@mirzec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (41) 27 67 170
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Mirzec zaprasza do składania ofert cenowych na opracowanie ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec".

Opis przedmiotu zamówienia.

Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec wraz z kompletem dokumentów formalno- prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzenia i uchwalenia Programu.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:

- ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840)

- rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków , krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021r. poz. 56).

Ponadto Zamawiający oczekuje:

- opracowania i wykonania Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 zgodnie z zawartymi w poradniku metodycznym dla opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami wydanym przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków,

- opracowania kart adresowych obiektów objętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych zgodnie z ,,Instrukcją opracowania karty adresowej zabytku nieruchomego GEZ" opublikowaną przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 wraz z kompletem dokumentów formalno- prawnych ilustrujący przebieg procedury sporządzania i uchwalania Programu. Program winien być sporządzony w formie opisowej i graficznej, dodatkowo obszary i obiekty objęte programem powinny być wskazane na czytelnej mapie sytuacyjno- wysokościowej. Treść Programu należy wcześniej uzgodnić i uzyskać pozytywną pisemną opinię od Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Sporządzenie stosownego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec wraz z uzasadnieniem.
Przedstawienie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 Radzie Gminy w Mircu na posiedzeniach komisji rady oraz na sesji Rady Gminy w Mircu.
Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec (45 kart adresowych zabytków nieruchomych) polegającą na:

- weryfikacji listy obiektów objętych Gminną Ewidencją Zabytków Nieruchomych w zakresie zgodności z rejestrem zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego oraz ewidencją zabytków nieruchomych Województwa Świętokrzyskiego.

- wykonaniu nowych kart adresowych wszystkich obiektów z ich aktualną dokumentacją fotograficzną oraz planem orientacyjnym wg wzoru kart adresowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

- wykonaniu mapy z lokalizacją zabytków nieruchomych obejmujący obszar całej Gminy, zawierającą lokalizację obiektów i krótką informację- wersja papierowa i elektroniczna.

Forma przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące materiały:

Po wykonaniu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026, zaopiniowanego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 2 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej.
Po aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych: po 2 egzemplarze nowych kart adresowych dla każdego obiektu objętego Gminną Ewidencją Zabytków Nieruchomych w wersji papierowej, 1 egzemplarz kart adresowych w wersji elektronicznej edytowalnej, 1 egzemplarz mapy w wersji papierowej i elektronicznej z lokalizacją zabytków obejmującej obszar całej Gminy.
Komplet dokumentów formalno- prawnych ilustrujących przebieg procedury sporządzania i uchwalania Programu.

Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień uzyska własnym staraniem i na swój koszt.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przesłaną przez Zamawiającego ofertą oraz projektem umowy.

Dokument nr: GK.III.271.1.2023

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Mircu do dnia 23.01.2023 r. do godz. 11:00.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera, lub też dostarczona osobiście do sekretariatu (pokój 220) Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres do korespondencji).
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem - Opracowanie ,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mirzec na lata 2023-2026 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Mirzec".

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:

Do 3 lipca 2023 roku.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:

O wykonanie przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Złożą ofertę zgodną z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w wyznaczonym terminie, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Dysponują wiedzą, potencjałem technicznym oraz odpowiednią liczbą osób zdolną do profesjonalnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Dysponują doświadczeniem przy realizacji opracowań o charakterze programowym z zakresu opieki nad zabytkami i aktualizacji GEZ oraz wykonali co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu GEZ oraz programu opieki nad zabytkami w okresie ostatnich 5 lat. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa w wyznaczonym terminie razem z formularzem ofertowych wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej profesjonalne wykonanie przedmiotu zamówienia.
Zobowiązują się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Złożenie oferty jest równoznaczne z poświadczeniem spełnienia ww. wymogów.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Zamawiający dokona wyboru wg. kryterium cenowego, najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną wykonania usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
Kwota podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

Formularza ofertowego - Załącznik Nr 1;
Wykaz wykonanych usług- Załącznik Nr 3;
Oświadczenia o braku powiązań - Załącznik nr 4;
Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Załącznik Nr 6.

Termin związania z ofertą:
Wymagany termin związania z ofertą- 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Tryb udzielania zamówienia.
Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).
Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
Kontakt z Zamawiającym.
Informacje dodatkowe.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyny.
W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.

Kontakt:
Osobami do kontaktowania się ze strony Zamawiającego: Łukasz Zaręba - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG Mirzec tel. 041 27 67 193 oraz Milena Jaworska -Podinspektor UG Mirzec, tel. 041 27 67 170 wew. 3.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.