Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Likwidacja miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Likwidacja miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10
59-220 Legnica
powiat: Legnica
tel. +48 574 992 491, tel. +48 516 150 349, tel. +48 76 756 46 06
zdm@zdm.legnica.eu
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 574 992 491
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Likwidacja miejsc stwarzających zagrożenia w ruchu pieszych na terenie miasta Legnicy w okresie 12 m-cy" w ramach zadania pn.: "Remont chodników w mieście".
1. Przedmiot zamówienia:
W ramach robót przewiduje się remont cząstkowy nawierzchni chodników (likwidacja zapadnięć, wybrzuszeń i nierówności oraz uzupełnieniu ubytków). Do uzupełnienia braków przewiduje się wykorzystanie materiałów pochodzących z odzysku, znajdujących się na bazie przy Ul. Ceglanej w Legnicy, a w przypadku ich braku zakup nowych. Ponadto przewiduje się wywóz odpadów (gruz i ziemia) na wysypisko wraz z ich utylizacją. Powyższe roboty (dowóz materiałów, zakup nowych i wywóz odpadów) oraz inne roboty pomocnicze (regulacja urządzeń i elementów typu krawężniki, obrzeża), będą rozliczane kosztorysami dodatkowymi sporządzanymi w oparciu o składniki cenotwórcze.
Przewiduje się prowadzenie prac "pod ruchem".
Zakres robót będzie określany protokołami typowania robót.
Wykonawca musi przystąpić do rozpoczęcia robót w terminie 4 godzin, od terminu otrzymania protokołu typowania robót.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia oraz wymagania przedstawione zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz w SST jako załącznikach do OPZ w zakresie:
1. SST D-08.01.01 a-Przestawianie krawężników-załącznik nr 1,
2. SST D-08.02.01a - Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych - załącznik nr 2,
3. SST D-08.02.02a - Remont cząstkowy chodnika z betonowej kostki brukowej - załącznik nr 3,
4. SST D-08.02.03a - Remont cząstkowy chodnika z płyt kamiennych - załącznik nr 4,
5. SST D-08.02.04a - Remont cząstkowy chodnika z klinkieru- załącznik nr 5,
6. SST D-08.02.07a - Remont cząstkowy chodnika z kostki kamiennej - załącznik nr 6,
7. SST D-08.03.01a - Przestawianie betonowych obrzeży chodnikowych - załącznik nr 7,
8. SST D-08.06.01 e - Remont cząstkowy obramowania lub opaski z krawężnika drogowego przy jezdni lub chodniku -załączniknr8,

CPV: 45233253-7

Dokument nr: 4/2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Wojska Polskiego 10 w Legnicy, pok. 105 (SEKRETARIAT) lub przesłać na adres e-mail: zdm@zdm.legnica.eu , do dnia: 23.01.2023 r. do godz. 11.00.

Wymagania:
3. Istotne postanowienia, które będą wpisane do umowy:
1) Warunki płatności:
a) strony ustalają że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe ustalone
1
wg. kosztorysu ofertowego Wykonawcy na podstawie złożonej oferty, który będzie załącznikiem do umowy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
b) Jeśli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi potrzeba wykonania robót dodatkowych lub zamiennych będą one przedmiotem dodatkowych ustaleń Stron w formie aneksu do Umowy. Roboty te rozliczane będą kosztorysem sporządzonym w oparciu o składniki określone w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiałów i cen sprzętu oraz wartości robót w ww. kosztorysie przyjmuje się, ze ceny zostaną ustalone przez Strony w wyniku negocjacji jednak nie mogą być one wyższe niż średnie ceny określone według wydawnictwa SEKOCENBUD dla Województwa Dolnośląskiego z ostatniego kwartału okresu poprzedzającego realizację robót
2) Warunki zmiany cen i waloryzacji:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
- jeżeli zmiany określone w lit. a), b), c, d) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w lit. a), b), c), d) niniejszego zapytania, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad wskazanych w lit. a), b), c), d). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w p kt. 2 ) na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt.).
3) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy może zażądać od Wykonawcy przedłożenia kosztorysów szczegółowych.
4) wynagrodzenie końcowe zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe i książkę obmiaru robót i wprowadzone do umowy aneksem.
5) strony postanawiają że rozliczenie za roboty będzie się odbywało fakturami wystawianymi za roboty wykonane w tym okresie.
6) podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur stanowić będzie protokół odbioru wg wzoru zamawiającego, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę,
7) Fakturę należy wystawić na:
Nabywca: Gmina Legnica, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica NIP: 691-00-11-742, Urząd Miasta Legnica, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.
Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica.
8) Termin płatności faktury, licząc od momentu przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 21 dni.
Termin uważa się za zachowany, jeśli w tym terminie dokonane zostanie polecenie przelewu z banku Zamawiającego.
Zamawiający każdorazowo będzie stosował mechanizm podzielonej płatności (split payment), o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31.10.2019r,
9) Kary umowne:
Strony postanawiają że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne
2
a) za zwłokę w wykonaniu robót, których termin został określony w protokole typowania - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § ..ust.... umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 200,00zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § .. ust... umowy za każdy dzień przerwy
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego § .. ust... umowy;
e) za brak przystąpienia do rozpoczęcia robót w terminie 4 godzin, od terminu przekazania Wykonawcy protokołu typowania robót, w wysokości 200,00zł za każdągodzinę zwłoki.
Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § .. ust....umowy
3) Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekracza wysokość naliczonej kary umownej.
4) Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. - z zastrzeżeniem postanowień art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych * (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1842).
5) Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty naliczonych kar umownych wskazując termin płatności tych kar. Po upływie terminu płatności Zamawiający dokona potrącenia jw. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
6) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, w wysokości 20% całości wynagrodzenia brutto.
3) Strony ustanawiają odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w postaci rękojmi oraz gwarancji na okres: 12 miesięcy.
4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref prowadzenia prac, zgodnie z załącznikiem 1- 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181
z 2003 r).
5) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania na koszt własny odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia robót do zakładu unieszkodliwiania.
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty ewidencji i przekazywania odpadów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do załączania do protokołu odbioru prac potwierdzenia przez zakład unieszkodliwiania przyjęcia odpadów i osadów z okresu, jaki obejmuje protokół. Jako wytwarzający odpady - do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: - Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), - Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.779 ze zm.)
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
4. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń, wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - wypis z rejestru
4.2. zdolności technicznej lub zawodowej1:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, zamówienia na kwotę minimum 100 tys. złotych brutto.
b) Wykonawca musi wykazywać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:
3
- samochód osobowo-dostawczy -1 szt.
- młot pneumatyczny z odpowiednimi końcówkami -1 szt.
- zagęszczarka płytowa -1 szt
- samochód do wywożenia odpadów..
c) do wykonania zleconych prac Wykonawca musi wykazywać się możliwością korzystania z personelu gwarantującego właściwą jakość robót:
1) 1 osoba - kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału
2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 (t.j. ( Dz.U z 2019 r poz. 1186)) i ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
ww. funkcji, 2) min. 2 osoby ? pracownicy drogowi z uprawnieniami do obsługi sprzętu wykorzystywanego do realizacji prac.
4.3. Oświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5. Okres realizacji umowy: od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy.
6. Kryteria wyboru oferty : cena - wiarygodność ceny tj. wg aktualnych stawek roboczogodzin oraz innych elementów cenotwórczych.
7. Sposób przygotowania oferty: wypełnić i podpisać Formularz ofertowy (załącznik nr 3) oraz Kosztorys ofertowy (załącznik nr 4 ).
Uwaga: brak załączenia w ofercie wykonawcy wypełnionego i podpisanego Kosztorysu ofertowego (wg. załączonego wzoru - załącznik nr 4) będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawca, iak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny i unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający zastrzega wykluczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykazywał znaczące lub
uporczywe niedociągnięcia w wykonaniu zamówienia, w ramach wcześniejszych umów.
10. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami oraz wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że wykona ją z należytą starannością
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy oryginał oferty i oryginały wymaganych dokumentów.

Kontakt:
11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
11.1. sprawy merytoryczne (dot. przedmiotu zamówienia i warunków realizacji):
Pan Jan Wydra - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego d/s drogowych tel. +48 574 992 491 Pan Mirosław Wronkowski - Z-ca Dyrektora tel. +48 516 150 349
11.2. sprawy proceduralne Pani Walentyna Bończak - specjalista ds. zamówień publicznych i umów tel. +48 76 756 46 06

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.