Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
626z dziś
4729z ostatnich 7 dni
16446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowalnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowalnych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. +48 61 646 33 44, fax +48 61 820 17 09, tel. 61 64 77 224, tel. 61 64 77 320
oferty@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 61 646 33 4
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa postępowania:
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowalnych dla inwestycji polegającej na doświetleniu trzech przejść dla pieszych na terenie miasta Poznania (ul. Rakoniewicka, Ul. Wojska Polskiego, Ul. Marcelińska)
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowalnych dla inwestycji polegającej na doświetleniu przejść dla pieszych na terenie miasta Poznania w podziale na części:
a) Ul. Rakoniewicka przy skrzyżowaniu z Ul. Stęszewską wraz z doświetleniem przejścia pod wiaduktem Gorczyńskim
b) Ul. Wojska Polskiego przy przystanku Golęcin
c) Ul. Marcelińska przy skrzyżowaniu z Ul. Sierakowską
3. Szczegółowe wytyczne do projektu:
Należy zaprojektować i wybudować doświetlenie na przedmiotowym przejściu dla pieszych. W ramach zadania należy wykonać doświetlenie ww. przejścia dla pieszych, celem polepszenia warunków oświetleniowych, poprzez zamontowanie asymetrycznych opraw dedykowanych dla przejść dla pieszych w technologii LED, z zastosowaniem światła o temperaturze barwowej 6k-6,7k wyróżniającego wskazane przejścia. Zasilanie opraw ma odbywać się ze słupów oświetlenia drogowego znajdujących się najbliżej wskazanych przejść zgodnie z warunkami zasilania ZDM. Projekt należy wykonać zgodnie z załączonymi wymaganiami stawianym nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych (załącznik nr 3).
Zakres prac wykonawcy obejmuje: przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla danego przejścia dla pieszych zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami związanymi, uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji umożliwiających realizację projektu (łącznie z projektem organizacji ruchu na czas budowy), instalację i programowanie sytemu oświetlenia przejść dla pieszych oraz przeprowadzenie wymaganych szkoleń i odbiorów z Inwestorem.
6. Należy:
- uzyskać zgłoszenie zamiaru budowy/pozwolenie na budowę
- wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzgodnieniami oraz dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia zamiaru budowy bądź uzyskania pozwolenia na budowę (po 3 egz. dla każdego przejścia)
- inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 3 m od każdego nowo stawianego słupa oświetleniowego (3 egz.). - konieczność wykonania opracowania uwarunkowana występowaniem na terenie inwestycji drzew i krzewów.
Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z załączonymi do ogłoszenia wytycznymi dotyczącymi inwentaryzacji zieleni.
- projekty usunięcia ewentualnych kolizji, (po 3 egz.)
- projekty powykonawcze (po 2 egz.):
1. Kserokopia dziennika budowy z deklaracją kierownika budowy (protokół przekazania placu budowy, ochrony drzew, protokół stanu państwowych znaków geodezyjnych)
2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz ze szkicem geodezyjnym -oświadczenia o terminie dostarczenia inwentaryzacji, znaki osnowy geodezyjnej).
3. Dokumenty potwierdzające możliwości zastosowania danego materiału - atesty materiałów
4. Zbiorcze zestawienie dok. potwierdzających możliwość zastosowania danego materiału.
5. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych.
6. Zestawienie wykonanych pomiarów.
7. Zestawienie wykonanych badań.
8. Rozliczenie materiałów z rozbiórki
9. Projekt powykonawczy.
10. Zbiorcze zestawienie wykonanych robót.
11. Zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowanych.
12. Płyta CD - dok. powykonawcza, dok. fotograficzna.
- całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz w wersji edytowanej *.dwg, przekazać w wersji elektronicznej na CD.
W celu uzgodnienia projektu należy uzyskać następujące opinie:
- Zarządu Dróg Miejskich; (w zakresie dokumentacji projektowej oraz w zakresie
-inwentaryzacji zieleni - jeśli konieczne) --
- Miejskiego Inżyniera Ruchu (w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu);
- Wszystkich gestorów sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;
- innych jednostek miejskich Gęśli konieczne jest zajęcie nieruchomości będącej w zarządzie jednostki miejskiej);
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji.
Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi załączonymi na stronach Urzędu Miasta Poznania i ZDM:
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
,,Załatw sprawę" --> ,,Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń" (https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen)
o na stronie internetowej ZDM https://zdm.poznan.pl/ w zakładce:
Zamówienia publiczne --> Wytyczne dla wykonawców -- Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania)
o na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania www.poznan.pl w zakładce: Przestrzeń publiczna
(http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna)
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstępstwa i opinie niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru budowy.
Projekt organizacji ruchu na czas budowy wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu. Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zleceniobiorca musi posiadać uprawnienia w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta i wykonawcy robot budowalnych reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, który stanowi nieodłączną część umowy -zlecania.
Wymaga się, aby Zleceniobiorca na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez
Zamawiającego, przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania ,,comiesięcznego Raportu Postępu Prac Projektowych" do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport należy przesyłać na adres mailowy osoby prowadzącej zadanie w ZDM. (wzór raportu postępu prac projektowych stanowi załącznik nr 4).
W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych oraz datę wydarzenia. Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac projektowych.
Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia projektanta, otrzymane na etapie projektowania uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf.

Dokument nr: IRI.342.1.2023.1

Otwarcie ofert: 14. Data i godz. otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie ZDM przy Ul. Wilczak.

Składanie ofert:
12. Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać pocztą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego.
13. TERMIN SKŁADANIA ofert
Oferty należy złożyć w terminie 24.01.2023 r. godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Terminy wykonania zamówienia
a) Wykonanie projektu - do 120 dni od podpisania umowy
b) Realizacja robót budowlanych - do 180 dni od podpisania umowy
c) Zakończenie przedmiotu umowy - do 220 dni od podpisania umowy

Wymagania:
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie bądź przebudowie oświetlenia drogowego o wartości netto, co najmniej 30 000 PLN każda (robota budowlana wykonana na jednym obiekcie). W celu spełnienia ww. warunku należy uzupełnić wykaz robót stanowiący załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
5. Oferent z obligowany jest do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wszelkich wymaganych zgód i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie prac instalacyjnych. Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno -wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami prawnymi.
Należy również uzyskać warunki techniczne na budowę doświetlenia oraz przebudowę ewentualnych kolizji. Istniejące nawierzchnię należy po robotach instalacyjnych odtworzyć do stanu pierwotnego z nie uszkodzonych elementów.
W czasie trwania przedmiotu umowy Zamawiający wybierze w drodze ogłoszenia ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej ZDM inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, który będzie reprezentował Zamawiającego podczas prowadzenia robót budowalnych.
Po wykonaniu prac instalacyjnych oferent zobowiązany jest do przedstawienia projektu powykonawczego, będącego częścią_procedury odbiorowej.
Wytyczne do projektowania zostały przygotowane w dokumentach: ,,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu miasta Poznania" oraz ,,Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oświetleniu przejść dla pieszych"- stanowiących załączniki do Ogłoszenia
Uprawnienia projektanta i kierownika robót reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
8. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
10. Postanowienia istotne dla sporządzenia oferty
- Projekt jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"
- Składając ofertę i podpisując oświadczenie - formularz ofertowy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wykonawca oświadcza, że:
a. jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, _
b. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c. dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem a także potencjałem ekonomicznym, technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d. znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e. nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości (w jakiejkolwiek formie),
f. przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania.
Wymaga się, aby projektant i kierownik budowy na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Wykorzystując drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np. osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed 25.01.2023 r.
O godz. 9;00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres oferty@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed 25.01.2020 r. o godz. 9;00 - oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".

Kontakt:
Nazwa komórki organizacyjnej, numer telefonu/adres e-mail osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Wydział Realizacji Inwestycji, ul. Wilczak 17, Piotr Szymanowski tel. 61 64 77 224,
pszymanowski@zdm.poznan.pl
Maciej Saleta tel. 61 64 77 320, msaleta@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.