Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
292z dziś
4396z ostatnich 7 dni
16113z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dzierżawa i serwis ochronnych mat wejściowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dzierżawa i serwis ochronnych mat wejściowych

Data zamieszczenia: 2023-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
ul. Przy Rondzie 5
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12/ 617 96 61, 785 670 025
w.golebiowska@kssip.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12/ 617 96 61,
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa i serwis ochronnych mat wejściowych do budynków Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 5 zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

Składanie ofert:
7. Termin i sposób składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2023 roku
2) Określenie miejsca i sposobu składania ofert:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: w.golebiowska@kssip.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 1.02.2023 roku do dnia 31.01.2024 roku

Wymagania:
Informacje dodatkowe:
W cenę oferty proszę wliczyć wszystkie koszty związane z dostawą.
Warunki płatności: przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni
2. Warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Zamawiający zakwalifikuje do badania oferty, w których wycenione są wszystkie pozycje z formularza, nie przyjmuje ofert częściowych.
4. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium cena: 100 %
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
Kwota oferty z najniższą ceną / Kwota oferty ocenianej x 100 punków
5. Warunki udziału: oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
1 Jeżeli zapytanie ofertowe służy wyłącznie oszacowaniu zamówienia do postępowań o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł należy taką informację przekazać Wykonawcom.
niniejszego zamówienia, a także brak wykluczenia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835).
Zamawiający zakwalifikuje do badania oferty, w których wycenione są wszystkie pozycje z formularza, nie przyjmuje ofert częściowych.
6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający wybierze ofertę:
1) spełniającą wszystkie wymagania oraz warunki udziału w postępowaniu (o ile zostały określone w treści zapytania) oraz taką, która uzyska największą liczbę punktów zgodnie z wyżej przyjętymi kryteriami oceny ofert,
2) Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835), Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.
8. Informacje dodatkowe:
1) Ofertę należy sporządzić na załączonym do zapytania ofertowego załączniku - formularzu oferty i przekazać do Zamawiającego zgodnie ze sposobem określonym w ust. 5 pkt. 2.
2) W ofercie należy wskazać cenę netto i brutto na określony w zapytaniu ofertowym przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
10. Uwagi końcowe
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania o udzielenie zamówienia bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania.
2) Zamawiający zastrzega, że jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3) Zamawiający zastrzega, że może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą w zakresie ceny oferty.
4) Zamawiający może unieważnić postępowanie, w szczególności, jeżeli:
a) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
b) Wykonawcy tak samo ocenieni, złożą oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz jej dostarczeniem ponosi Wykonawca.
6) Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu anulowania lub unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.
7) Oferty nie zawierające wymaganych elementów, zawierające zapisy niezgodne z postanowieniami zapytania lub wniesione po terminie składania ofert pozostawia się bez rozpatrzenia.
8) Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail wskazany w ofercie.
9) Zamawiający przewiduje możliwość wyjaśnień treści oferty. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail wskazany w ofercie.
10) Przewiduje się możliwość dokonywania przez Zamawiającego poprawy omyłek w ofercie
(w przypadku omyłek rachunkowych za prawidłowe uznaje się ceny jednostkowe netto). Informacja o dokonanych poprawach będzie kierowana na adres e-mail wskazany w ofercie.

Uwagi:
11) Administratorem Państwa danych osobowych jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zwana dalej KSSiP. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie internetowej KSSiP, w zakładce ,,Polityka prywatności".

Kontakt:
9. Wszelkich informacji udziela Pani/Pan: Pani Wioletta Gołębiowska tel. 12/ 617 96 61, 785 670 025 lub mailowo w.golebiowska@kssip.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.