Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
353z dziś
4458z ostatnich 7 dni
16175z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
ul. Słonimska 47/1
15-029 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 7408122, tel. 85 7408131, faks 85 74 08 146
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 85 7408122, tel
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach projektu Wiemy więcej - budujemy więcej prowadzone w formie rozeznania rynku
IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Budowlano - Geodezyjnych w Białymstoku
w ramach projektu Wiemy więcej - budujemy więcej, określona szczegółowo w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1A do zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych zamówienia.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę materiałów sanitarnych i budowlanych.
4. Wymagania dotyczące realizacji dostaw:
1) Zamawiający wymaga aby cały dostarczony asortyment był fabrycznie nowy, nieużywany oraz wolny od wad;
2) Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia pomiarowe, narzędzia/przedmioty wielokrotnego użycia itp.;
3) DOSTAWA obejmuje: transport przedmiotu zamówienia na miejsce, według wskazania Zamawiającego, tj. Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły, Ul. Słonimska 47/1,15-029 Białystok;
4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własne ryzyko;
5) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
6. Rozwiązania równoważne
1) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności - nie dotyczy.
2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy Pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy: nie dotyczy

CPV: 44111000-1, 42130000-9, 44163000-0

Dokument nr: ZSZ.0749.4.2023, 1/2023

Składanie ofert:
Ofertę zaleca się złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły przy Ul. Słonimskiej 47/lw Białymstoku w terminie najpóźniej do dnia 24 stycznia 2023 r., do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Czas dostawy materiału nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:
1. Strona internetowa Zamawiającego: www.buduiemy.zsbg.bialystok.pl
2. Zapytanie ponadto zostanie wysłane do co najmniej trzech wykonawców, których przedmiotem działalności są dostawy materiałów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane jest:
1) w ramach projektu pt.: Wiemy więcej - budujemy więcej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, Priorytet III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, umowa nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0117/17-00 podpisana dnia 27 września 2017 r;
2) w ramach procedury rozeznania rynku określonej w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. 2. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy (wypełni Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań), iż nie jest wykluczony z ubiegania się o zamówienie jako podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT - OPIS SPOSOBU OCENY OFERT:
Cena -100 %
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Składana oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 1A, w przeciwnym razie nie będzie brana pod uwagę.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Ofertę zaleca się złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
a) Załącznik nr 1 - formularz oferty;
b) Załącznik nr 1A - formularz cenowy;
c) Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań;
6. Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy [wg załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego];
b) wypełniony formularz cenowy [wg załącznika nr 1A do Zapytania ofertowego];
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych [wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego];
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.
9. Forma oferty:
Oferta powinna przedstawiać cenę brutto wyrażoną w PLN. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy związane z należytym wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT, koszty produktów, pracy, sprzętu i środków transportu oraz koszty pośrednie, zysk. Cena
będzie ceną brutto tj. Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych innych wydatków przekraczających podaną cenę. Podana cena będzie ceną niezmienną do końca realizacji Zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną zastrzega się, że cena oferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie obciążenia, które poniesie Zamawiający z tytułu zawarcia umowy z tym Wykonawcą.
10. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Oferenci/Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
12. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
13. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załączników, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
4. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą e- mail.
5. Pozostałe informacje i warunki unieważnienia postępowania:
1) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
3) jeżeli Zamawiający uzna, że oferta, którą musiałby wybrać jako najkorzystniejszą nie gwarantuje uzyskania założonego efektu merytorycznego ani nie doprowadzi do realizacji jego celu.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest w terminie 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który kolejną ofertę z najniższą ceną.
XI. WARUNKI DOKONANIA ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy;
c) wystąpienia czynników uniemożliwiających bądź zagrażających prawidłowej realizacji projektu, a niemożliwych do przewidzenia na etapie składania zapytania ofertowego;
d) zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników, co może być spowodowane brakiem zgłoszeń w prowadzonym procesie rekrutacji, jak również przypadkami losowymi uniemożliwiającymi udziału w szkoleniu np. w szczególności choroby osoby, która zadeklarowała udział w projekcie, na etapie przed podpisaniem umowy;
e) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku przerwania, zawieszenia lub prowadzenia zajęć niezgodnie z programem, harmonogramem i ustaleniami stron umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości wykonywania ustaleń niniejszej umowy, w szczególności w zakresie prawidłowego wykonywania postanowień.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w innych niż wymienione powyżej przypadkach za obopólnym porozumieniem Stron.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zapytaniem ofertowym obowiązują przepisy zawarte w kodeksie cywilnym.

Uwagi:
XII. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [RODO]
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. W. Bryły,
ul. Słonimska 47/1,15-029 Białystok
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest: inspektor@kancelaria-explico.pl
1) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w formie Zapytania ofertowego.
2) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy wewnętrzne Zamawiającego.
3) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, przy uwzględnieniu przepisów wewnętrznych Zamawiającego, zgodnie z którymi dokumentacja zamówień przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania przechowywane są przez okres co najmniej 10 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy,
4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu,
5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
6) osoby, których dane będą przetwarzane posiadają:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich osobowych narusza przepisy RODO,
7) osoby, których dane będą przetwarzane nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
15. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Zamawiającym jest:
Urszula Malczyńska, tel. 85 7408131, faks 85 74 08 146

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.