Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
505z dziś
4608z ostatnich 7 dni
16325z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego - granit

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego - granit

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie
ul. Młyńska 9
55-020 Żórawina
powiat: wrocławski
tel. 71/3165 116
bok.techniczny@wodociagizorawina.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Żórawina
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71/3165 116
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zaprasza do składania elektronicznych ofert na sukcesywną dostawę kruszywa drogowego - granit.
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszywa drogowego - granit wraz z rozładunkiem do Żórawiny Al. Niepodległości 80 lub innego wskazanego w zgłoszeniu miejsca na terenie gminy Żórawina. Przewiduje się zakupienie łącznie 1200 Mg, w tym:
Kruszywo drogowe o frakcji 0-31,5 mm (granit) 800 Mg
Kruszywo drogowe o frakcji 0-63 mm (granit) 200 Mg
Kliniec drogowy o frakcji 4-31,5 (granit, bez mączki) 200 Mg
1. Ogólne zasady dostawy
DOSTAWA kruszywa w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Czas dostaw zostanie uzgodniony telefonicznie co najmniej w przeddzień realizacji dostawy. Przewiduje się możliwość rozładunku materiałów w dni robocze w godz.ch od godz.6;00 do godz. 14;00.
Zamawiający dokona w dniu dostawy odbioru ilościowego
materiału wg specyfikacji (dowodu WZ) Wykonawcy.
II. TRANSPORT
1. Kruszywo należy przewozić dowolnym transportem samochodowym samowyładowczym, sprawnym technicznie. Wykonawca powinien w czasie transportu dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiału po drogach publicznych.
2. Zamawiający dokona odbiorów:
- ilościowego w dniu dostawy,
- dostarczonego materiału pod względem jakościowym oraz jego zgodności z wymaganiami i ofertą.
III. KONTROLA JAKOŚCI
1. Ogólne zasady kontroli jakości
° Wykonawca zobowiązany jest do stałej kontroli zgodności dostarczonego materiału z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
° Badania kontrolne i pomiary w trakcie i po zakończeniu dostaw.
° Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca załączy do dostawy deklarację zgodności.
2. ODBIÓR DOSTAW
? Odbiór dostaw odbywał się będzie na podstawie dokumentów WZ
? W przypadkach budzących wątpliwości, zamawiający zleci laboratorium zbadanie właściwości dostarczonych materiałów w zakresie zgodności z wymaganiami niniejszego Zapytania ofertowego.
? Badania obciążają:
o w przypadku zgodności właściwości z normami - Zamawiającego,
o w przypadku niezgodności właściwości z normami - Wykonawcę.
IV. OBMIAR MATERIAŁU
1. Jednostką obmiarową jest 1 Mg (tona) dostarczonego materiału.

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 23.01.2023r. elektronicznie na adres:
bok.techniczny@wodociagizorawina.pl
Sposób przygotowania oferty:
1. zaleca się, aby ofertę sporządzić na załączonym druku ,,OFERTA WYKONAWCY" (załącznik do zapytania ofertowego);
2. oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie podlegała ocenie;
3. ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
4. cena winna być zaproponowana jako cena netto za jaką Wykonawca będzie realizował zamówienie;
5. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną; Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
6. Do ofert załączyć:
° aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
° orzeczenie o jakości kruszywa

Wymagania:
V. PODSTAWA PŁATNOŚCI
1. Płatność za dostarczony materiał zgodny z obmiarem i oceną materiału na podstawie wyników badań laboratoryjnych następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
VI. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
1. Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza cenowo.
VIII. Postanowienia końcowe.
Do udzjelenia przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., póz. 907 z późniejszymi zmianami). Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jeden rodzai kruszywa.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. zakończenia postępowania bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn,
2. udzjelenia zamówienia wybranemu Wykonawcy, po ustaleniu wszystkich istotnych dla Zamawiającego elementów zamówienia,
3. braku odpowiedzi na ofertę, co nie może zostać odczytane jako przyjęcie oferty,
4. odrzucenia oferty w następujących sytuacjach:
-jej treść nie odpowiada treści określonej w zapytaniu ofertowym,
- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nieważna,
- wpłynęła do Zamawiającego po terminie przewidzianym na wpływ oferty,
5. zaproszenia Wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, do złożenia ofert dodatkowych lub do negocjacji w terminach określonych przez Zamawiającego,
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe lub biorący udział w negocjacjach, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwszych złożonych ofertach, a także nie mogą zaoferować innych warunków oferty podlegających ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert, gorszych niż w pierwszych złożonych ofertach.

Kontakt:
Kontakt z Zamawiającym
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Monika Jarmuż- Kowalewska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.