Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
368z dziś
4628z ostatnich 7 dni
17652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzątanie, zimowego utrzymanie ciągów pieszych i utrzymania należytego stanu...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzątanie, zimowego utrzymanie ciągów pieszych i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego powierzchni zewnętrznych oraz powierzchni wewnętrznych nieruchomości

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie
ul. Kolejowa 10
14-100 Ostróda
powiat: ostródzki
tel. +48 89 642-87-10, +48 89 642-87-11
biuro@mabk.eu
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ostróda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 89 642-87-1
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzątanie, zimowego utrzymanie ciągów pieszych i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego powierzchni zewnętrznych - Zał. 1A oraz powierzchni wewnętrznych nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Ostróda, zarządzanych przez Miejską Administrację Budynków Komunalnych Sp. z o. o., których wykaz stanowi załącznik nr 1Ai 1B do zapytania ofertowego
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Sprzątanie, zimowego utrzymanie ciągów pieszych i utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego powierzchni zewnętrznych - Zał. 1A oraz powierzchni wewnętrznych nieruchomości należących do Gminy Miejskiej Ostróda, zarządzanych przez Miejską Administrację Budynków Komunalnych Sp. z o. o., których wykaz stanowi załącznik nr 1 Ai 1B do zapytania ofertowego.
2. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Zał. Nr 2A i 2B do niniejszego zapytania.

Dokument nr: MABK-ZP/1/ZO/2023

Składanie ofert:
7. Ofertę proszę złożyć do dnia 24.01.2023r. do godz. 10:00, na adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie, 14-100 Ostróda, Ul. Kolejowa 10, pok. 14 (sekretariat) z oznaczeniem ,,Oferta na sprzątanie nieruchomości gminne".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.02.2023 - 31.12.2023r.

Wymagania:
4. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zawartym w Zał. Nr 1A,1B, 2A, 2B
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Zamówienia będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. oraz uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 13.04.2016r..
6. Wykonawca musi wykazać, iż posiada zdolność do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie następujących dokumentów:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osoba do kontaktu z Zamawiającym - kierownik zespołu. Wykonawca wraz z ofertą cenową
zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, a w przypadku wyboru oferty przy zawarciu umowy, przedłoży potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów/umowy o pracę - Zał. Nr 4 do zapytania ofertowego
d) oświadczenie, że osoba do kontaktu z Zamawiającym będzie miała stały telefoniczny kontakt z Zamawiającym - Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego,
e) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat wykonywał sukcesywnie przez okres co najmniej pół roku zamówienie o podobnym charakterze tj. sprzątanie powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej. Należy przedłożyć oświadczenie wykonawcy zawierające wskazanie podmiotu, na rzecz którego wskazane usługi zostały wykonane.
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania.
10. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
12. W przypadku wyboru oferty przed podpisaniem umowy należy przedłożyć Zamawiającemu opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 PLN.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - A. Wyralska- specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 89 642-87-17.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.