Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
315z dziś
4420z ostatnich 7 dni
16136z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont Hali Lodowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont Hali Lodowej

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. (+48 18) 472-55-00
ugukry@ns.onet.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Krynica-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48 18) 472-55
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenia o przetargu pod nazwą
,,Remont Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju" (Etap IV)

2. ZASADY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Gmina Krynica-Zdrój ogłasza przetarg na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Remont Hali Lodowej" (Etap IV), na wykonanie robót budowalnych, których zakres został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.
Zamawiający wyznacza końcowy termin zakończenia prac budowlanych oraz uzyskania stosownych decyzji kwalifikujących obiekt do rozegrania zawodów w ramach Igrzysk Europejskich 2023 roku, w tym decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli taka będzie wymagana przepisami prawa, na 31 maja 2023 roku.
Zamawiający w dacie ogłoszenia przetargu posiada zabezpieczone środki na roboty budowlane i zakup wyposażenia związane z przedsięwzięciem pod nazwą ,,Remont hali lodowej", w kwocie 8.700.000,00 PLN, które będą wydatkowane w 2023 roku.
Zamawiający na zakres prac ujęty w niniejszym etapie postępowania (Etap IV) zamierza przeznaczyć nie więcej niż kwotę 7.600.000 PLN.
Zamawiający uzyskał dofinansowanie na realizację tego przedsięwzięcia ze środków Skarbu Państwa, co wynika, z podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu 06.06.2022 r. o dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa zadania inwestycyjnego w ramach programu wsparcia przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie realizacji inwestycji sportowych.

Dokument nr: IiM.7021.1.166.2022

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju (Sala Ślubów, sala nr 14);

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - adres:
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
pokój nr 11 - parter (Dziennik podawczy)
w terminie do dnia 24.01.2023 r. do godz. 15:30

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Gmina Krynica-Zdrój, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku będzie miejscem, w którym będą się odbywały konkurencje sportowe w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków- Małopolska 2023. Zamówienie jest kwalifikowane jako ,,przedsięwzięcie niezbędne do przeprowadzenia Igrzysk" w rozumienie ww. Ustawy. Zadanie pod nazwą ,,Remont hali lodowej" w Krynicy-Zdroju znajduje się w Załącznikach do Rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich oraz z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
Zgodnie z zapisami art. 5 tejże Ustawy zamówienie dotyczące ,,przedsięwzięć" są wyłączone za stosowania przepisów ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z zapisami znajdującymi się w Ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.
Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu.
Oferty będą składane pisemnie, w zapieczętowanych kopertach, na dziennik podawczy znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju. Koperta będzie opisana w następujący sposób: ,,Oferta na remont hali lodowej Etap IV".
Do prawidłowego złożenia oferty koniecznym jest złożenie kompletu dokumentacji opisanej w punkcie 3.
Hala lodowa jest dostępna do przeprowadzona wizji w godzinach 7.30- 15.30, od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 18 472 38 24.
Oferta stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:
1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN, na dowód czego przedłoży wraz z ofertą kopię policy OC potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
2) wobec, którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferent może złożyć jedną ofertę - wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Ofertę sporządza się w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem.
3. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione do tego osoby, które musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub prokurenta stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzenie udzielenia prokury, jeżeli nie wynika ona z aktualnego wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie pisemnej.
8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do zamawiającego, która będzie posiadać następujące oznaczenia:

Nazwa
i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

Znak sprawy: IiM.7021.1.104.2022

,,OFERTA na Remont Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju" (Etap IV)

5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. DOKUMENTACJA KONIECZNA DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY

Oferent jest zobowiązany złożyć ofertę, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu z dołączonymi następującymi załącznikami:
Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i stanem faktycznym, w tym przeprowadzeniem wizji w terenie, stanowiące Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu,
Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku, stanowiące Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu,
Oferenci mogący wykazać się doświadczeniem opisanym w punkcie 4 powinny złożyć oświadczenie pisemne, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6, do Ogłoszenia o przetargu wskazujące wykonanie robót budowanych o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, wraz z referencjami i pozwoleniami na użytkowanie potwierdzającymi prawidłowe wykonanie tych robót,
Aktualny wydruk informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w przypadku składania oferty przez pełnomocnika lub prokurenta stosowne pełnomocnictwo lub potwierdzenie udzielenia prokury, jeżeli nie wynika ona z aktualnego wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Oferenta na kwotę co najmniej 5.000.000,00 PLN,
Oferta powinna być podpisana przez upoważnione do tego osoby, co musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów.
2. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty przez komisję przetargową powołaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju, która dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów:
a. Kryterium cena (Kc)
- 60% cena wskazana przez Oferenta, waga ta będzie oceniania w ten sposób, że w ofercie najtańszej będzie przyznane 60 punktów, waga ta będzie wyliczana wg następującego wzoru:

Kryterium cena (Kc),
najniższa cena spośród ocenianych ofert
Kc = ----------------------------------------------------- x 60
cena ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium uzyska oferta wynosi 60.
Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
b. Kryterium ,,Doświadczenie wykonawcy" (Kdw)
- 40% doświadczenie Oferenta, które będzie oceniane poprzez spełnienie następujących wymagań:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu, w którym rozpiętość wiązarów konstrukcji dachu wynosiła co najmniej 50 metrów- waga 20% (20 punktów);
2. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu sportu lub rekreacji ( kategoria obiektu budowlanego V), w którym zostało wykonanych nie mniej niż 2500 miejsc siedzących oraz uzyskanie na wykonane prace pozwolenia na użytkowanie- waga 20% (20 punktów).

c. Zamawiający wybierze wykonawcę, którego oferta uzyska najwyższy wskaźnik wynikowy: /W/ wg wzoru:
W = (Kc + Kdw)
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Weryfikacja ofert w części ,,Doświadczenie oferenta" będzie dokonywana na podstawie przedłożonych referencji i pozwoleniami na użytkownie, a w razie takiej konieczności komisja będzie mogła domagać się od Oferenta w tej materii dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
Przetarg może zostać unieważniony w przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert, które w ocenie wagi ,,Doświadczenie oferenta" nie otrzyma punktów.
Przetarg może zostać unieważniony w przypadku złożenia oferty na kwotę wyższą niż Zamawiający zamierza przeznaczyć na ten Etap prac- 7.600.000,00 PLN
W przetargu zostanie wyłoniona oferta, która dla Zamawiającego najkorzystniejsza tj. osiągnie najwyższą sumę punktów.
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu procedury odwoławczej.
Komisja spisuje protokół oraz informację o udzieleniu zamówienia, która niezwłocznie jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krynica-Zdrój, w zakładce ,,Przetargi".

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyniku postępowania podając nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.
2. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu podpisanie umowy nastąpi w ciągu pięciu dni roboczych od dokonania wyboru Wykonawcy robót.
3. Zamawiający niezwłocznie zamieści na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o realizację zamówienia, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.
4. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, wraz z odczytem stanu liczników bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy o roboty budowlane.

10. PŁATNOŚCI

Załącznikiem do podpisywanej Umowy o roboty budowlane będzie obopólnie ustalony harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie określał płatności częściowe oraz ich częstotliwość.
Do wypłaty Wykonawcy należnej transzy wynagrodzenia koniecznym będzie spisanie częściowego protokołu odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie poszczególnego etapu robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie każdorazowo taki protokół.
Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich wystawienia.
11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
6. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
7. 30% kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

12. INNE

Zamawiający będzie posługiwał się podczas realizacji robót budowlanych inspektorami nadzoru oraz będzie korzystał z inspektorów nadzoru autorskiego.
W umowie z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta klauzula rękojmi i gwarancji za wykonany projekt, która będzie obowiązywać przez pięć lat.
W umowie zostaną określone kary umowne oraz zastrzeżenie o możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kwota kary umownej nie będzie pokrywać wysokości szkody.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogłoszenie może zostać zmienione przed upływem terminu składnia ofert przewidzianym w niniejszym ogłoszeniu. W takiej sytuacji Zamawiający w opublikowanym ogłoszeniu uwzględni informację o zmianie. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
2. Treść pytań dotyczących ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami Zamawiający opublikuje w miejscu, w którym opublikował ogłoszenie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: urzad@umkrynica.pl
6. Adres strony internetowej zamawiającego: www.krynica-zdroj.pl
8. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawrze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Uwagi:
Dziennik podawczy jest czynny:
poniedziałek: od 8.00 do 16.00
wtorek-piątek: od 7.30 do 15.30
9. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO":
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, e-mail: iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. ,,Remont Hali Lodowej w Krynicy-Zdroju" (Etap IV), znak: IiM.7021.1.104.2022, prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, albo do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy, oraz w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych jest nieuwzględnienie oferty;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.