Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
280z dziś
4540z ostatnich 7 dni
17565z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeprojektowanie modelu obudowy anteny

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprojektowanie modelu obudowy anteny

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Transferu Technologii Politechnika Gdańska
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk
powiat: Gdańsk
areta.zygadlowska@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty na przeprojektowanie modelu obudowy anteny realizowane w projekcie ,,Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach projektu pozakonkursowego pn. ,,Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Usługa przeprojektowania dostarczonego modelu obudowy anteny ESPAR zgodnie z wytycznymi zamawiającego. Pliki projektowe obudowy anteny ESPAR zostaną dostarczone przez zamawiającego nie później niż 1 dzień od daty zawarcia umowy. Modyfikacje muszą zostać skonsultowane z zamawiającym. Pliki projektowe w formacie .stp oraz .dwg zostaną dostarczone po wyborze oferty nie później niż 1 dzień od daty zawarcia umowy. Finalny projekt obudowy powinien zostać dostarczony przynajmniej w takich samych formatach. Po zakończeniu etapu modyfikacji, należy wykonać i dostarczyć prototyp obudowy przy pomocy druku 3D.
Lista modyfikacji wymaganych do projektu:
? podwyższenie części dolnej (bottom) obudowy o 5mm (nad promiennikami anteny)
? eliminacja zagłębienia w części górnej (top) obudowy (zbiera się tam woda)
? eliminacja zamknięcia obudowy na gwint i zamiana go na inny mechanizm pozwalający na szczelne zamknięcie obudowy
? modyfikacja konstrukcji obudowy w celu zapewnienia szczelność na poziomie IP 66 (np. przy pomocy odpowiednich uszczelek)
? obudowa musi zostać przystosowana pod produkcję z materiału ASA
? montaż i obsługa urządzenia przez wykwalifikowane osoby techniczne
? modyfikacja grubości ścian, elementów montażowych komponentów elektronicznych oraz pochyleń produkcyjnych pod kątem umożliwienia produkcji obudowy wykorzystując formy wtryskowe
? zaprojektowanie 2 wyprowadzeń pod dławnice kablowe klasy szczelności IP 66
? zaprojektowanie wyprowadzenia pod dedykowany element umożliwiający pasywną wentylację umożliwiającą wyrównanie ciśnień zachowując ochronę szczelności IP 66
? zaprojektowanie znaczników kątów na obudowie, ułatwiających określenie orientacji anteny (co 30 stopni)
Materiały, które wymagane są na zakończenie zadania:
? Zmodyfikowane pliki obudowy umożliwiające wykonanie formy wtryskowej lub produkcje przy pomocy druku 3D. Format dostarczonych plików - przynajmniej .stp i .dwg.
? Dokumentacja konstrukcyjna detali 2D i 3D
? Wykonany prototyp obudowy przy pomocy druku 3D
Widok modelu 3D obudowy
? Cześć dolna - bottom
? Część górna - top
Przekrój prezentujący poglądowy widok po zamontowaniu elektroniki wewnątrz obudowy

CPV: 71300000-1

Dokument nr: ZZ/02/057/2023

Składanie ofert:
XIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres: Centrum Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212, Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl .
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego.
3. Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganego pełnomocnictwa albo złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo jego złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
5. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa o godz. 12 .00 w dniu 23 .01.2023 r. Decyduje data wpływu na adres: Centrum Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 212 lub data wpływu wiadomości e mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY
Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od daty przekazania przez zamawiającego modelu obudowy anteny ESPAR oraz plików projektowych w formacie .stp oraz .dwg;

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca krajowy oblicza cenę w kwocie brutto (z podatkiem VAT), a Wykonawca zagraniczny oblicza cenę w kwocie netto (bez podatku VAT).
3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
4. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki, koszty dostawy i ubezpieczenia. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
5. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
6. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczania podatku VAT, Zamawiający dla porównania ceny ofert złożonych przez podmioty zagraniczne zobowiązany będzie doliczyć do ceny takich ofert należny podatek VAT, obciążający Zamawiającego z tytułu realizacji umowy na mocy odrębnych przepisów.
7. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 106 ze zm), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
W złożonej ofercie, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstaw dokonywania płatności określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego lub czytelnego pisma odręcznego z adnotacją na pierwszej stronie: ,,Oferta na przeprojektowanie modelu obudowy anteny"
2. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
IX. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.
X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
W niniejszym zamówieniu Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
XI. WYJAŚNIENIA TREŚCI I ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na piśmie lub w drodze elektronicznej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną ( e-mail). Pisemnie na adres: Politechnika Gdańska, Centrum Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub drogą elektroniczną, na adres: areta.zygadlowska@pg.edu.pl .
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. W takim przypadku Zamawiający upubliczni informację ze wskazaniem treści zmienionej i datą dokonania tego upublicznienia. Jednocześnie Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian.
XII. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wykonawca chcąc dokonać zmiany lub wycofana oferty musi złożyć na piśmie lub w drodze elektronicznej oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty. Ww. oświadczenie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Na pierwszej stronie Wykonawca jest zobowiązany zaznaczyć czy jego pismo dotyczy ZMIANY OFERTY czy WYCOFANIA OFERTY. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby umocowane do zmiany lub wycofania oferty.
2. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.
3. W razie dokonania zmiany zapytania ofertowego przez Zamawiającego, w razie gdy zmiana ta dotyczy zakresu zamówienia bądź innych istotnych warunków zamówienia mogących mieć wpływ na ofertę Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca składając ofertę uwzględniającą zmianę zapytania ofertowego po upublicznieniu zmiany zapytania ofertowego, wycofuje wcześniejszą ofertę złożoną przed upublicznieniem zmiany zapytania ofertowego.
XIV. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Niniejsze postępowanie jest jawne. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (m.in. ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy (firmy), adresu, ceny, zakresu realizacji zamówienia, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności.
2. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane. W powyższym przypadku Wykonawca musi wykazać w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Zamawiający zastrzega, że niniejsze Zapytanie ofertowe (ogłoszenie) stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego
umowy. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16).
4. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym.
5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.

Uwagi:
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty po spełnieniu przez wykonawców wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena oferty brutto (C) - 100%.
2. Wartość punktowa dla kryterium cena oferty brutto (C) wyliczona będzie wg wzoru:
Pc=( Cn/Cb)*100 pkt
gdzie:
a. Pc - liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium ,,Cena"
b. Cn - najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
c. Cb - cena ocenianej oferty
d. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
3. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.
4. Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.
5. W zakresie wybory oferty najkorzystniejszej Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16);'
4) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 128 ust. 1 oraz 223 ustawy Pzp.
8. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
9. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 255 ustawy Pzp.
XV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/02/057/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
XVI. OSOBY DO KONTAKTU
W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.