Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa cięcia laserowego blachy wirnika

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa cięcia laserowego blachy wirnika

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Transferu Technologii Politechnika Gdańska
Al. Zwycięstwa 27
80-219 Gdańsk
powiat: Gdańsk
areta.zygadlowska@pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa cięcia laserowego blachy wirnika

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Centrum Transferu Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza do złożenia oferty usługę cięcia laserowego blachy wirnika realizowaną w projekcie ,,Inkubator Innowacyjności 4.0" w ramach projektu pozakonkursowego pn. ,,Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa cięcia laserowego blachy wirnika wg poniższej specyfikacji:
Usługa cięcia laserowego 330 sztuk blach wirnika według wytycznych z dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej ( zał. rotor_DFIG2). Blachy muszą być wycięte na wycinarce laserowej o dokładności nie gorszej niż 0.06 mm.
Cena powinna zawierać koszt 330 sztuk blachy o grubości 0.5 mm każda (blacha M400-50A) i usługę cięcia laserowego wraz z dostawą do zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych, wad prawnych oraz uszkodzeń.

Dokument nr: ZZ/03/057/2023

Składanie ofert:
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1, w terminie do dnia 23 .01.2023 r. do godz. 11 :30 w formie pisemnej na adres: Centrum Zamówień Publicznych - Politechnika Gdańska, Gmach B, pok. 211, Ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl
z dopiskiem: ,, Zamówienie Nr ZZ/03/057/2023"

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / UMOWY
Termin wykonania zamówienia: do 2 tygodni od zawarcia umowy.

Wymagania:
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) - zwanej dalej Pzp oraz niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
III. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową brutto [cyfrowo, w złotych polskich (PLN), na załączniku do nin. ogłoszenia (formularz oferty)]. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 poz. 1221 z późn. zm.). Cena winna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym: koszty dostawy, koszty transportu, opłaty graniczne (m. in. cło, obsługa celna) koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą, koszty
opakowania, gwarancji, itp. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
2. Wykonawca zagraniczny mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich określa cenę oferty w PLN w kwocie netto (bez podatku VAT).
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od kowarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującym kryterium:
cena oferty brutto - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną, spełniającą wszystkie wymagania specyfikacji, zgodnie z Rozdziałem II pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszym ogłoszeniem wraz z załącznikami.
VII . UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający w celach informacyjnych przedstawia wzór umowy w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
2. Przy wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów zawierających podpisy osoby składającej ofertę (w formacie pliku pdf, jpg, bmp lub równoważnym).
3. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE
1. Zamawiający zastrzega, że niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do składania ofert i nie stanowi oferty a otrzymanie, w wyniku niniejszego zaproszenia, oferty Wykonawcy nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Politechnikę Gdańską lub zawarciem jakiejkolwiek umowy a nadto nie łączy się z koniecznością zawarcia przez Zamawiającego umowy. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16).
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z ogłoszeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny, koszt przygotowania oferty nie będzie obciążał Zamawiającego.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz.835).Zamawiający samodzielnie dokona weryfikacji wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania w oparciu o ww. przesłanki.

Uwagi:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą
w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZZ/03/057/2023;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz 75 ustawy Pzp:
1)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2)w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Kontakt:
OSOBY DO KONTAKTU
W kwestiach proceduralnych związanych z realizacją zamówienia publicznego proszę kontaktować się z Aretą Żygadłowską, adres e-mail: areta.zygadlowska@pg.edu.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.