Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Puszki, wkładki, styczniki, przewody, inne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Puszki, wkładki, styczniki, przewody, inne

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247-32-73
piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476472,e57904284e3c34910abc86d6b4d9eeb8.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 063 247-32-73
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LUZK02 - Puszki, wkładki, styczniki, przewody, inne
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie konkurs ofert na zakup i dostawę
1. Przedmiot zamówienia:
Materiały elektrotechniczne wg zestawienia poniżej w zapytaniu.
Ważne: Należy zapoznać się z uwagami do produktów, zawierającymi istotne informacje.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją.
c) Warunki gwarancyjne - 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.
c) Miejsce i godz. odbioru: Magazyn M03 (adres magazynu: Ul. Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 63 247 55 83), w godz.ch od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: WZ lub kopia faktury.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 18.01.2023 od godz. 13.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 24.01.2023 do godz. 10.00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 27.01.2023 r.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
i) dane Oferenta składającego ofertę,
ii) proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
iii) adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
i) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
7) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonym do zaproszenia projekcie umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godz. 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
9) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Krzysztof Piasecki, e-mail: piasecki.krzysztof@zepak.com.pl .
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: K.Piasecki
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. PUSZKA PG16 IP67 N/T CZARNA 75X75X33Z DŁAWIKAMI PAWBOL 30 szt. 000000000000515735
2. PRZEPUST KABL. BDE 42 CZARNY GUMA ERGOMSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 30 szt. 000000000000515759
3. OPASKA ZACISK. OCYNK. M10 FI 60Z ŁĄCZNIKIEM, DROMET, inna nazwa - cybant 120 komplet 000000000000515755
4. WKŁADKA BEZP. RURKOWA SZKLANA 1ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 40 szt. 000000000000504096
5. WKŁADKA BEZP.T 630mA 5X20Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 30 szt. 000000000000513786
6. WKŁADKA BEZP. T 2A 5X20Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 30 szt. 000000000000511162
7. WYŁĄCZNIK NADPRĄD. CLS6-C16Eaton 2 szt. 000000000000505718
8. PRZEKAŹNIK PNOZ X3.1 230VAC 774321 PILZSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000515678
9. OZNACZNIK SCHT5SBEŻOWY WEIDMUELLER 10 szt. 000000000000515772
10. ZŁĄCZKA WDU 4 SZYNOWA PRZELOTOWABEŻOWA WEIDMUELLER 150 szt. 000000000000501974
11. ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZP. WSI 4/LED 140-250VWEIDMUELLER 20 szt. 000000000000515771
12. ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZP. WSI 4/LED 30-70VWEIDMUELLER 10 szt. 000000000000515769
13. ZŁĄCZKA SZYNOWA BEZP. WSI 4/LED 10-36VWEIDMUELLER 90 szt. 000000000000515770
14. PRZEKŁADKA WAP 16/35beżowa WTW 2,5-10 40 szt. 000000000000508726
15. PŁYTKA SKRAJNA WAP 2,5-10Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 50 szt. 000000000000503317
16. TRZYMACZ WEW 35/2 D/ZŁĄCZEK SZYNOWYCHWEIDMUELLER 40 szt. 000000000000502002
17. PIERŚCIEŃ W0 DR ŻÓŁTY D/PRZYCISKU NEFPromet 20 szt. 000000000000515768
18. TABLICZKA OPIS. W0-TI-30 D/PRZYCISKU NEFPromet 80 szt. 000000000000515764
19. KOŃCÓWKA HI 1,5-12 TULEJKOWASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 szt. 000000000000502313
20. KOŃCÓWKA HI 2,5-12 TULEJKOWASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 szt. 000000000000502318
21. PRZEWÓD H07V-K CZARNY 450/750V 1X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000504156
22. PRZEWÓD H07V-K NIEB. 450/750V 1X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000506094
23. PRZEWÓD H07V-K ŻÓŁ-ZIEL.450/750V1X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000505980
24. PRZEWÓD H07V-K CZARNY 450/750V 1X1,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000503965
25. PRZEWÓD H07V-K NIEB. 450/750V 1X1,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000505313
26. PRZEWÓD H07V-K ŻÓŁTO-ZIEL.450/750V 1X1,5Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000506093
27. STYCZNIK LC1 D25P7 3P 1Z 1R 230VAC 25ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000508637
28. PRZEKAŹNIK LRD14 TERM. 7-10ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000515766
29. WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄD. P304 25A 30mA411707 Legrand 1 szt. 000000000000515767
30. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZ. R323 3P+N 400V 35ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000505255
31. WKŁADKA BEZP. D02 TOPIKOWA 20ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000515281
32. STYCZNIK MOD. SM4 2NO+2NC 230V ADELIDSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000515765
33. WYŁĄCZNIK MOCY DPX 3 3P 40A 420002420002 Legrand 1 szt. 000000000000515760
34. WYZWALACZ WZROSTOWY ST 200-277VAC/DC421016 1 szt. 000000000000513916
35. WYŁĄCZNIK NADPRĄD. S303 TX3 3P AC C16A403545 Legrand 1 szt. 000000000000515671
36. WYŁĄCZNIK NADPRĄD. S301 TX3 1P B10A403355 Legrand 2 szt. 000000000000515537
37. PRZEKAŹNIK CZASOWY RPC-1P-1ER-A230Relpol 1 szt. 000000000000515761
38. PRZEKAŹNIK CZASOWY RPC-2E-A230 RELPOLRelpol 1 szt. 000000000000515763
39. PRZEKAŹNIK CZASOWY RPC-2WU-A230 RELPOLRelpol 1 szt. 000000000000515762
40. PRZYCISK PQ01P6N STOP BEZPIECZ.Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000501089
41. PRZYCISK NEF30-TZaM-XY Z ZAMKIEM/KLUCZ.Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000512420
42. PRZYCISK NEF30 UKz STER. 2X2YSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000504672
43. PRZYCISK NEF30 UKc STER. 2X2YSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000505361
44. PRZYCISK NEF30 UK XY STER. ŻÓŁTYSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 3 szt. 000000000000506765
45. LAMPKA SYGNAL. NEF30 LDSc CZERW. 24-230Vdiodowa Promet 3 szt. 000000000000515186
46. LAMPKA SYGNAL. NEF30 LDSg ŻÓŁTA 24-230Vdiodowa Promet 3 szt. 000000000000515188
47. LAMPKA SYGNAL. NEF30 LDz ZIELONA 24-230VSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 3 szt. 000000000000504515

Dokument nr: Z3059/13113

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476472,e57904284e3c34910abc86d6b4d9eeb8.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 01- 2023 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
24- 01- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 01- 2023 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476472,e57904284e3c34910abc86d6b4d9eeb8.html

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Wymagania formalne udziału w postępowaniu
1. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Krzysztof Piasecki
tel: 063 247-32-73
e-mail: piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.