Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
256z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17541z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego pomnika poległych żołnierzy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego pomnika poległych żołnierzy

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wadowice, Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Wadowicach
Plac Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
tel. 33/ 873 18 11 wewn. 229
pbartel@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33/ 873 18 11 w
Termin składania ofert: 2023-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego pomnika poległych żołnierzy 12 Pułku Piechoty

Gmina Wadowice, Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice zaprasza do składania ofert cenowych na:
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu (rewitalizacji) pomnika poległych żołnierzy 12 Pułku Piechoty, położonego w Wadowicach, na dz. nr 3484 będącej własnością Gminy Wadowice.
Pomnik jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Małopolskiego pod nr A-1116/M.
Zakres zamówienia obejmuje:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w tym m. in.:

a) Uzyskanie niezbędnych dokumentów wyjściowych do projektowania, w tym sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli konieczne),

b) Wykonanie programu prac konserwatorskich,

c) Uzyskanie pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku,

d) Wykonanie dokumentacji budowlanej PB (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót) i dokumentacji PW (wykonawcza) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami (jeżeli konieczne),

e) Uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji, opinii i uzgodnień oraz wykonania obowiązków wynikających z powyższych dokumentów i pokrycia ewentualnych kosztów z nich wynikających,

f) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla wszystkich zakresów robót objętych projektem - zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego lub uzyskanie skutecznego zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,

g) Opracowaniu kosztorysów inwestorskich na pełen zakres inwestycji (na roboty konserwatorskie oraz na ewentualne roboty budowlane),

h) Opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju i zakresu robót.

Pełnieniu nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.), w tym:

a) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, oraz opracowywanie rozwiązań alternatywnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty wezwania w razie konieczności, w trakcie realizacji zadania,

Wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich (w ramach wynagrodzenia). Aktualizacja kosztorysów dokonana zostanie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego, w przypadku gdy Zamawiający będzie rozpoczynał postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane po upływie 6 miesięcy od daty ustalenia przez Wykonawcę wartości zamówienia lub w razie wystąpienia okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenia szacowania wartości zamówienia. Kosztorysy te niezbędne będą do przeprowadzenia procedury przetargowej wyłaniającej wykonawcę robót budowlanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.
Wykonania do dnia 27 stycznia 2023r. wstępnej kalkulacji kosztów rewitalizacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Wykonanie przedmiotu zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej.
Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.
Zamawiający oczekuje, że zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania będą odznaczały się wysoką jakością oraz wytrzymałością.
Projekt powinien zawierać rysunki w odpowiedniej skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót oraz opis dotyczący poszczególnych części inwestycji i rozwiązań materiałowych (jeżeli konieczne).
Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do zamówienia na roboty budowlane w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz na ich podstawie realizowany będzie pełny zakres robót. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy prawo zamówień publicznych, przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. Ponadto, jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5 art. 99 ustawy PZP Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wskazania kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności.
Forma opracowania dokumentacji projektowej:

1. Wersja papierowa:

2 egzemplarze projektu (w tym programu prac konserwatorskich),
2 egzemplarze przedmiaru robót,
2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego,
2 egzemplarze STWiORB,
1 egzemplarz pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku
1 egzemplarz prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania ww. decyzji.

2. Wersja elektroniczna:

2 komplety na płytach CD w formie plików PDF zawierających dokumentację projektową z programem prac konserwatorskich, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWiORB;
1 wersja edytowalna na płycie CD zawierająca przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formie plików w formacie jednego z powszechnie używanych programów kosztorysowych (Zuzia, Rodos, Norma itp.) w rozszerzeniu .ath

Przekazanie dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie.

Dokument nr: NR I.271.4.2023

Składanie ofert:
V. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 20 stycznia 2023r.:

ü pisemnie na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, w Biurze Obsługi Mieszkańca pok. nr 7,

ü elektronicznie na adres e-mail: pbartel@wadowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zmawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie: do 120 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie nw. warunków:

Posiadają wymagane uprawnienia lub wykształcenie (ukończone studia wyższe w specjalności konserwacji dzieł sztuki lub równoważne) do wykonania programu prac konserwatorskich.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferent może złożyć jedną ofertę.
Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
Koszty z wiązane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
Do oferty należy załączyć:

4.1. podpisane i wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego,

4.2. podpisany załącznik nr 2 do formularza ofertowego,

4.3. podpisany załącznik nr 4 do formularza ofertowego,

4.4. kserokopie ważnych uprawnień lub potwierdzenia wykształcenia,

Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku wpłynięcia jednej oferty, która będzie spełniać wymogi Zamawiającego zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru tej oferty.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający wydłuży termin składania ofert.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi:
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT:

Cena 100%

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia opisane w rozdz. I pkt. 1 - 9.

Kontakt:
Prośbę o udzielnie wyjaśnień treści zapytania ofertowego należy złożyć w dowolny sposób, spośród podanych poniżej form;

ü pisemnej na adres Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. PI. Jana Pawła II 23, 34 -100 Wadowice; Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. nr 7;

ü w wersji elektronicznej na adres: pbartel@wadowice.pl
Dodatkowych informacji udziela: Piotr Bartel tel. 33/ 873 18 11 wewn. 229, email: pbartel@wadowice.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.