Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
561z dziś
4664z ostatnich 7 dni
16381z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Monitoring stanu ochrony nietoperzy (liczenie zimowe)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Monitoring stanu ochrony nietoperzy (liczenie zimowe)

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel.: 58 683 68 35, tel.: 58 68-36-800 fax: 58 68-36-803
zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 58 683 68 35,
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Monitoring stanu ochrony nietoperzy (liczenie zimowe) Bunkier w Oliwie i Twierdza Wisłoujście".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: OI.I.261.2.5.2023.LM

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 23.01.2023 r.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania.ofertowe@gdansk.rdos.gov.pl lub dostarczona na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul Chmielna 54/57, 80 -748 Gdańsk.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Badania terenowe związane z monitoringiem wskazanych gatunków należy wykonać do 15 lutego 2023 roku. Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia do 29 marca 2023r.

Wymagania:
IV.Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do jej składania, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 oraz dołączone do zapytania Ofertowego wypełnione Załączniki 4, 6
i 7.
2. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi z zakresu objętego zamówieniem (monitoringu stanu ochrony nietoperzy) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie. Przez jedną wykonaną usługę zamawiający rozumie realizację przedmiotu jednej umowy. (Załącznik nr 7)
3. Ponadto wykonawca wykaże, że na etapie realizacji umowy będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: minimum jedną osobą- ekspertem chiropterologiem. Za eksperta chiropterologa zamawiający uzna osobę, która ukończyła studia wyższe z zakresu nauk biologicznych i jest autorem co najmniej jednej publikacji z zakresu chiropterologii w czasopiśmie recenzowanym albo dokonał
przynajmniej jednej oceny stanu ochrony nietoperzy na podstawie metodyki PMŚ GIOŚ. (Załącznik nr 4)
V. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryterium: Kryterium ,,CENA" - 100%
VI.Opis sposobu przygotowania i składania oferty:
1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto całości zakresu objętego zamówieniem.
3. Oferty przesłane lub doręczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jego wysłania.
VIII. Zamawiający informuje, że:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
3. O wyborze Wykonawca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Warunki płatności:
Warunki płatności opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
- sprawy proceduralne: Krystyna Molenda, tel.: 58 683 68 35

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.