Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie czynności konserwacyjnych, serwisowych oraz naprawy instalacji i urządzeń...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie czynności konserwacyjnych, serwisowych oraz naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Szamotułach
ul.Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
powiat: szamotulski
Telefon: 61 292 19 13
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Szamotuły
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 61 292 19 1
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na: ,,Wykonywanie czynności konserwacyjnych, serwisowych oraz naprawy instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, Ul. Aleja 1 Maja 5a oraz serwerowni VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie, 64-400 Międzychód, Ul. Sikorskiego 22".
Zamówienie nie podlega Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku na podstawie art. 2 ust. 1 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Sąd Rejonowy w Szamotułach zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest wykonywanie czynności konserwacyjnych, serwisowych i napraw, o których mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego zapytania ofertowego oraz napraw, niżej wymienionych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych, zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach, 64-500 Szamotuły, Ul. Aleja 1 Maja 5a oraz serwerowni VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie, 64-400 Międzychód Ul. Sikorskiego 22 (zwanych dalej łącznie ,,przeglądami serwisowymi"):
a) ,,etap 0" klimatyzacji:
- w standardzie VRF,
- jednostka zewnętrzna: ARUNGOLS2A,
- jednostki wewnętrzne: ARNU07GSEL2 (5 szt.), ARNU18GSEL2 (1 szt.),
- klimatyzatory w serwerowni Sądu Rejonowego w Szamotułach: Daikin ftks35d3vmw (1 szt.), LG InverterNeoplasma S24AW (1 szt.),
- klimatyzator w serwerowni VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie klimatyzator w serwerowni: CALDO CTH09 (1 szt.),
b) ,,etap I" klimatyzacji:
- w standardzie VRF,
- jednostki zewnętrzne: ARUN160LTE4 (1 szt.), ARUN140LTE4 (1 szt.),
- jednostki wewnętrzne: ARNU05GSBL2 (1 szt.), ARNU07GSBL2 (1 szt.), ARNU09GSBL2 (3 szt.), ARNU12GSBL2 (11 szt.), ARNU15GSBL2 (6 szt.), ARNU18GSBL2 (1 szt.),
c) ,,etap U" klimatyzacji:
- w standardzie VRF,
- jednostki zewnętrzne: ARUN140LTE4 (1 szt.), ARUN120LTE4 (1 szt.),
- jednostki wewnętrzne: ARNU05GSBL4 (2 szt), ARNU07GSBL4 (2 szt.), ARNU09GSBL4 (6 szt.), ARNU12GSBL4 (9 szt.), ARNU15GSBL4 (4 szt.),
d) ,,etap III" klimatyzacji:
- w standardzie VRF,
- jednostki zewnętrzne: ARUN180LTE4 (1 szt.), ARUN120LTE4 (1 szt.),
- jednostki wewnętrzne: ARNU05GSBL2 (5 szt.), ARNU07GSBL2 (20 szt.), ARNU09GSBL2 (9 szt.), ARNU 12GSBL2 (1 szt.), ARNU15GSBL2 (1 szt.).
2. Zakres czynności konserwacyjnych i serwisowych obejmuje: W układzie i agregacie skraplającym Gednostka zewnętrzna):
- sprawdzenie stanu mocowań i konstrukcji nośnych sprzętu,
- sprawdzenie szczelności układu freonowego (kontrola pośrednia),
- sprawdzenie drożności, szczelności oraz poprawności działania układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie, w tym elementów pompki skroplin,
- sprawdzenie stanu czynnika chłodzącego,
- sprawdzenie szczelności izolacji termicznej instalacji chłodniczej,
- sprawdzenie poprawności działania instalacji elektrycznej agregatu,
- sprawdzenie poprawności pracy układów zabezpieczających oraz automatyki urządzenia,
- kontrola pracy i pomiary wentylatorów i sprężarek, w tym sprawdzenie poboru prądu sprężarki,
- sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych,
- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania,
- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących,
- czyszczenie wymienników ciepła skraplacza, w szczególności umycie go specjalnymi środkami do czyszczenia wymienników powietrznych,
- uzupełnienie ilości czynnika chłodzącego,
- sprawdzenie elementów amortyzacyjnych, konstrukcyjnych i mocujących,
- dokonanie niezbędnych regulacji,
- dokonanie wpisu w karcie gwarancyjnej producenta urządzenia,
- kontrola szczelności zgodnie z przepisami Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065 ze zm.)
- dokonanie wpisu w Karcie Urządzenia w CRO (Centralnego Rejestru Operatorów).
W jednostce wewnętrznej klimatyzacji:
- sprawdzenie stanu mocowań sprzętu,
- sprawdzenie i wyczyszczenie filtrów powietrza jednostki,
- dezynfekcja komory filtrów,
- sprawdzenie i wyczyszczenie za pomocą specjalnych środków odgrzybiających i dezynfekujących parownika urządzenia,
- sprawdzenie historii błędów urządzenia,
- sprawdzenie nastaw oraz ich regulacja w razie konieczności po ustaleniu z użytkownikami poszczególnych urządzeń,
- sprawdzenie drożności, szczelności oraz poprawności działania układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie, w tym elementów pompki skroplin,
- sprawdzenie poprawności działania elementów sterujących,
wykonanie innych czynności wg DTR urządzenia, tj. Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z DTR i nie wnosi do niej żadnych uwag i zastrzeżeń.
3. Zakres przeglądu i forma dokumentowania jego przebiegu jak i wyników uwzględniać będzie aktualne wymagania wynikające z przepisów prawa, w szczególności z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie dotyczących kontroli substancji zubażającej warstwę ozonową.
4. Wykonanie wyżej wymienionych przeglądów zgodnie z podanym porządkiem jest warunkiem zachowania wszelkich uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego i ma na celu zapewnienie właściwej kondycji urządzeń i instalacji oraz ich sprawnego działania przez cały okres eksploatacji.
5. Przedmiotem zamówienia jest również usuwanie awarii i dokonywanie napraw nie objętych gwarancją, o której mowa w pkt. 3. Usunięcie tych awarii lub wykonanie tych napraw nie może naruszać uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji.
6. Każdy przegląd oraz naprawa zakończone będą protokołem (wraz z wynikami pomiarów, jeśli wymagane jest to przepisami prawa), potwierdzonym przez Zamawiającego, w którym będą wyszczególnione także materiały eksploatacyjne i części zamienne.
7. W sytuacji wystąpienia awarii urządzeń lub instalacji Wykonawca gwarantuje odpowiedź telefoniczną (konsultację) lub według wyboru Zamawiającego przyjazd i zdiagnozowanie awarii w przeciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii, a w przypadku zgłoszenia awarii w dni wolne od pracy i święta nie dłużej niż 72 godz.. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie po zdiagnozowaniu jej przyczyn i zaakceptowaniu sposobu jej usunięcia przez Zamawiającego.
8. Termin usunięcia awarii ustalany będzie każdorazowo po ustaleniu charakteru awarii,
jednak nie przekroczy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.
9. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Wykonawcę kosztów zakupu części zamiennych oraz eksploatacyjnych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania naprawy, pod warunkiem należytego ich udokumentowania dowodami zakupu wraz z dokumentacją gwarancyjną ww. części i materiałów oraz uprzedniej ich akceptacji przez Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca doręczy Zamawiającemu kopie powyższych dokumentów i przeniesie na Zamawiającego prawa z tytułu rękojmi lub gwarancyjne przedmiotowych części i materiałów eksploatacyjnych.
10. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady oraz udziela Zamawiającemu gwarancji jakości przez okres 24 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, liczonej od dnia potwierdzenia protokołu naprawy przez Zamawiającego (Gwarancja Wykonawcy).
11. Dla urządzeń posiadających ważną Gwarancję Wykonawcy wobec Zamawiającego, określoną w pkt. 10, zgłoszone awarie i nieprawidłowości pracy urządzeń lub instalacji (zaistniałe z przyczyn niezależnych i nie z winy Zamawiającego) usuwane będą bezpłatnie (dotyczy to także dojazdu oraz wymienionych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń), w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
12. Wykonawca złoży oświadczenie, iż posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
13. Wykonawca złoży oświadczenie, że wszystkie usługi konserwacyjne i naprawy przedmiotowych instalacji i urządzeń wykonywać będą wykwalifikowani pracownicy, posiadający stosowane, wymagane przepisami uprawnienia i przeszkolenia.
14. Wykonawca złoży oświadczenie, iż posiada stosowne uprawnienia do wykonywania konserwacji i napraw systemów klimatyzacji LG.
15. Wykonawca będzie zobowiązany:
a) wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego rodzaju usługi, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i w sposób zapewniający ich wysoką jakość,
b) ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac w miejscu realizacji przedmiotu umowy,
c) prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP,
d) usunąć odpady powstałe w następstwie wykonanych prac,
e) pokryć wszelkie szkody, spowodowane niewłaściwym wykonaniem prac.

Dokument nr: A-212-4/23

Składanie ofert:
VI. Ofertę należy przesłać w terminie:
1. do dnia 24 stycznia 2023 roku do godz. 12.00, decyduje data wpływu oferty do Sadu Rejonowego w Szamotułach, Ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć:
- osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Szamotułach, uł. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły,
- pocztą na adres: Sąd Rejonowy w Szamotułach, Ul. Aleja 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły. Na kopercie należy podać nazwę i numer postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2024 r.
1. Wyżej wymienione przeglądy zostaną wykonane w 2023 roku 2 razy w terminach
każdorazowo uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym: pierwszy przegląd do 30 kwietnia 2023 r., drugi przegląd do 31 października 2023 r.
2. Termin obowiązywania umowy w zakresie usuwania awarii i dokonywania napraw: od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wymagania:
III. Kryteria wyboru oferty:
W ofercie Wykonawca poda:
a) cenę dwóch przeglądów konserwacyjnych (Ck) - 50%, cena przeglądów konserwacyjnych zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przeglądów konserwacyjnych, w tym także koszty dojazdów, pracę osoby uprawnionej do dokonania przeglądu, koszty nowych materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany (np. filtry, płyny, oleje, smary, przewody, inne niezbędne) oraz koszty robocizny,
b) cenę jednorazowego dojazdu (Cd) - 25%, stosowana w przypadku konieczności dokonania naprawy lub usunięcia awarii,
c) cenę jednej roboczogodziny (Cr) zespołu usuwającego awarię - 25%, stosowana w przypadku konieczności dokonania naprawy lub usunięcia awarii.
Zamawiający dokona następujących obliczeń dla każdej oferty zgodnie z przyjętymi wzorami:
Ad. a) kryterium cena przeglądów konserwacyjnych rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: Ck = (Ckn / Ckb) x 50,
gdzie:
Ck - ilość punktów za przeglądy konserwacyjne, Ckn - najniższa cena spośród złożonych ofert, Ckb-cena oferty badanej,
Ad. b) kryterium cena jednorazowego dojazdu rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: Cd = (Cdn / Cdb) x 25,
gdzie:
Cd - ilość punktów za jednorazowy dojazd, Cdn - najniższa cena spośród złożonych ofert, Cdb - cena badanej oferty,
Ad. c) kryterium cena jednej roboczogodziny zespołu usuwającego awarię rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru: Cr = (Crn / Crb) x 25,
gdzie:
Cr - ilość punktów za jedną roboczogodzinę, Crn - najniższa cena spośród złożonych ofert, Crb - cena badanej oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów, we wszystkich wskazanych wyżej kryteriach, uzyska największą liczbę punktów.
Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów, o ile Wykonawca będzie spełniał pozostałe warunki zapytania ofertowego.
IV. Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
1. Wykonawca złoży ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta (zał. nr 1) wraz z załącznikami, tj.:
- oświadczeniem (zał. nr 2),
- wzorem umowy (zał. nr 3),
winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Ponadto obligatoryjnym częściami składowymi oferty są:
a) dokument rejestracyjny firmy Wykonawcy (np. CEIDG, KRS),
b) oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
c) prawidłowo podpisane oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
d) umowa konsorcjum, jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie wspólnie z innym podmiotem (-ami). W takiej sytuacji każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą ww. dokumenty.
V. W cenę oferty należy wliczyć:
- wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej * określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
- okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty jej złożenia.
VI. Wyniki postępowania.
1. Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny oferty z Wykonawcami, którzy zajmą pierwsze dwa miejsca w rankingu ofert.
2. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu ofertowym o wyniku postępowania poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
4. Oględziny miejsca świadczenia usługi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Oferent zapozna się ze wszystkimi lokalnymi warunkami i dostępnymi informacjami prac objętych ofertą. Złożenie prawidłowo podpisanej oferty potwierdza, że oferent ma pełne rozeznanie w zakresie oferowanych prac oraz oświadcza, że nie będzie podnosił roszczeń z tytułu braku należytego rozpoznania przedmiotu oferty.
VII. Unieważnienie postępowania.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny lub w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
2. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnienia wskazanego w pkt. 1.
3. Do niniejszego zapytania ofertowego stosuje się prawo polskie i poddane jest jurysdykcji polskiego sądu właściwego dla Zamawiającego.
4. Przesłane zapytanie stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert. Przesłane zapytanie nie stanowi zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji lub zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Z klauzulą informacyjną sporządzoną na podstawie przepisów RODO można zapoznać się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Szamotułach. Znajduje ona odpowiednie zastosowanie w stosunku do przetwarzania danych osobowych Podwykonawców. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek umożliwienia zapoznania się z niniejszą klauzulą informacyjną osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w związku ze złożeniem oferty.

Kontakt:
3. Dodatkowych informacji udziela: w sprawach technicznych p. Dawid Wawrzyniak, nr tel. 61 667 47 98, w sprawach formalnych p. Magdalena Jaskuła, nr tel. 61 667 47 03.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.