Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wkładki, czujniki, przewody, inne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wkładki, czujniki, przewody, inne

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A
600-lecia 9
62-540 Kleczew
powiat: koniński
063 247-32-73
piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476879,709af7d6dbc93e9fb185f53a123b5096.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kleczew
Wadium: ---
Nr telefonu: 063 247-32-73
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LUZK02 - Wkładki, czujniki, przewody, inne
Treść zapytania:
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna (Zamawiający)
zaprasza do złożenia oferty pisemnej w trybie konkurs ofert na zakup i dostawę
1. Przedmiot zamówienia:
Materiały elektrotechniczne wg zestawienia poniżej w zapytaniu.
Ważne: Należy zapoznać się z uwagami do produktów, zawierającymi istotne informacje.
[Jakiekolwiek odstępstwa od specyfikacji przedmiotu zamówienia wymagają wyraźnego opisania w treści składanej oferty.]
2) Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Materiał musi być fabrycznie nowy.
b) Wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją.
c) Warunki gwarancyjne - 12 miesięcy od daty dostawy; Dostawca w treści oferty może podać lepsze warunki gwarancyjne.
3) Warunki dostaw/wykonania:
a) Transport na koszt Dostawcy.
b) Termin: W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.
c) Miejsce i godz. odbioru: Magazyn M03 (adres magazynu: Ul. Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 63 247 55 83), w godz.ch od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.
d) Wymagane dokumenty w momencie fizycznej dostawy: WZ lub kopia faktury.
e) Wymagane jest poprawne zaadresowanie oraz umieszczenie numeru zamówienia w widocznym miejscu elementu dostawy - brak pełnego i poprawnego adresu dostawy lub brak numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu może spowodować odmowę przyjęcia przesyłki.
f) W przypadku gdy rozładunek zamówionego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy jego rozładunku.
4) Termin i forma płatności: przelew 30 dni po otrzymaniu poprawnej faktury. Zamawiający działając na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 118) oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
5) Złożenie oferty handlowej jest:
a) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, regulaminu Internetowej Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz regulaminu prowadzenia postępowań zakupowych umieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego,
b) równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem wzoru umowy (jeżeli jest dołączony do zaproszenia), oświadczeniem o braku zastrzeżeń do projektu umowy i zobowiązaniem do podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty oraz zobowiązaniem odesłania podpisanej umowy Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 5 dni od jej otrzymania,
c) potwierdzeniem poprawności danych teleadresowych umieszczonych w Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
d) potwierdzeniem posiadania pełnomocnictwa do składania ofert przez osobę składającą ofertę na Internetowej Platformie Zakupowej Zamawiającego,
e) w przypadku udziału Oferenta w dogrywce potwierdzeniem akceptacji zawartych w opisie dogrywki warunków,
f) oświadczeniem Oferenta, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu udziału w niniejszym postępowaniu zakupowym, oraz zapoznał się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
g) oświadczeniem Oferenta, że jest czynnym podatnikiem VAT, a brak posiadania statusu czynnego podatnika VAT wymaga wyraźnego określenia w treści składanej oferty,
h) oświadczeniem Oferenta, że oferta będzie wiążąca 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert określonego w niniejszym zaproszeniu, a w sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, jego oferta pozostanie wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
6) Oferty:
a) Oferty będą przyjmowane od dnia: 18.01.2023 od godz. 14.00.
b) Oferty będą przyjmowane do dnia: 24.01.2023 do godz. 11.00.
c) Składanie ofert częściowych: Dopuszczalne.
d) Składanie ofert równoważnych: Niedopuszczalne.
e) Oferty należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
f) Zamawiający nie pokrywa kosztów związanych z opracowaniem ofert i o ile nie określono inaczej nie zwraca materiałów przesłanych w związku z ofertą.
g) Otwarcie ofert nastąpi bez obecności Oferentów.
h) Przewidywany termin wyboru najkorzystniejszej oferty: 27.01.2023 r.
i) Kryterium wyboru oferty: cena.
j) Oferta musi zawierać:
i) dane Oferenta składającego ofertę,
ii) proponowane wynagrodzenie netto w PLN ze wszystkimi składnikami,
iii) adres mail'owy do prowadzenia korespondencji,
k) Wymagania formalne udziału w postępowaniu:
i) Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
7) Oferent, jeżeli inaczej nie ujęto w załączonym do zaproszenia projekcie umowy, zobowiązuje się do zapłaty kar umownych:
a) za odstąpienie od realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za tę część przedmiotu zamówienia, której dotyczy odstąpienie,
b) za zwłokę w dostawie/wykonaniu - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki, nie mniej jednak niż 200 zł,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za całość przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym wada powinna być usunięta.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku pełnego i poprawnego adresu dostawy i numeru magazynu oraz braku numeru zamówienia umieszczonego w widocznym miejscu elementu dostawy.
b) Odmowy przyjęcia dostawy w przypadku braku dokumentów identyfikujących dostawę ("WZ", faktura lub list przewozowy) lub braku dokumentów określonych w punkcie 3D.
c) Odmowy rozładunku w przypadku gdy rozładunek dostarczonego materiału wymaga dodatkowego rozładunku i załadunku materiału przeznaczonego dla innych Odbiorców.
d) Odmowy rozładunku materiałów dostarczonych po godz. 13:00.
e) Odrzucenia oferty gdy termin dostawy zaproponowany przez Dostawcę nie spełnia wymagań Zamawiającego.
f) Zażądania od każdego Oferenta dodatkowych wyjaśnień, oświadczeń lub oryginału dokumentów dopuszczających do postępowania.
g) Zmiany treści ogłoszenia lub warunków postępowania.
h) Swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
i) Częściowego wyboru oferty - w ramach danej pozycji, lub - po wspólnym uzgodnieniu: częściowego wyboru oferty również z jednej pozycji.
j) Stosowania dogrywki (np. aukcji lub negocjacji) do postępowań realizowanych w trybach które przewidują taką możliwość.
k) W sytuacji dogrywki w formie aukcji odmowy uznania zgłoszenia przez Oferenta problemów technicznych (uniemożliwiających udział w aukcji) w przypadku braku uczestnictwa Oferenta w aukcji testowej.
l) Żądania od Dostawcy/ Wykonawcy pisemnego potwierdzenia cen na materiały/usługi objęte postępowaniem.
m) W przypadku wyboru oferty żądania od Dostawcy/ Wykonawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną.
9) Pozostałe:
a) Przetarg nie odbywa się w myśl przepisów zawartych w ustawie o zamówieniach publicznych, lecz przepisów wydanych przez Prezesa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. określających sposób realizacji zakupów.
b) Komunikacja z Oferentami w trakcie procesu zakupu będzie prowadzona przez platformę zakupową, faxem oraz pocztą elektroniczną.
c) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań w formie pisemnej do trzech dni roboczych przed dniem określonym rozpoczęcia zbierania ofert, a odpowiedzi zostaną opublikowane do dnia rozpoczęcia zbierania ofert. Pytania należy kierować do kupca prowadzącego postępowanie: Krzysztof Piasecki, e-mail: piasecki.krzysztof@zepak.com.pl .
d) W przypadku konieczności ponownego zakupu materiału ujętego w wybranej ofercie i potwierdzenia przez Dostawcę utrzymania ceny oraz dostępności, Zamawiający pozostawia sobie możliwość złożenia ponownego zamówienia.
e) Dostawy mogą być realizowane na podstawie podpisanej umowy lub zamówienia.
Opracował: K.Piasecki
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link
1. WKŁADKA BEZP. BM WTN-1 200ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 21 szt. 000000000000505339
2. CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-311Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 3 szt. 000000000000511762
3. PŁYTKA SKRAJNA WAP 2,5-10Weidmuller 1 szt. 000000000000503317
4. ZŁĄCZKA D/RUR ZROS FI 160 10756 TT PLASTdo rur osłonowych sztywnych 10 szt. 000000000000515691
5. ZASILACZ QS5.241 24V 5A PULSSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000501204
6. ZASILACZ MDR-100-48 NA SZYNĘ DIN 100W 2ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000515285
7. PRZEWÓD H07V-K CZARNY 450/750V 1X1,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 400 mb 000000000000503965
8. PRZEWÓD H07V-K NIEB. 450/750V 1X1,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 200 mb 000000000000505313
9. PRZEWÓD H07V-K ŻÓŁTO-ZIEL.450/750V 1X1,5Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000506093
10. PRZEWÓD H07V-K CZARNY 450/750V 1X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000504156
11. PRZEWÓD H07V-K ŻÓŁ-ZIEL.450/750V1X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000505980
12. KOŃCÓWKA HI 1,5-12 TULEJKOWASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 300 szt. 000000000000502313
13. KOŃCÓWKA HI 2,5-12 TULEJKOWASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 150 szt. 000000000000502318
14. OZNACZNIK NA PRZEWODY KTMSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4000 szt. 000000000000502175
15. WKŁADKA BEZP. RURKOWA SZKLANA 1A4x20 - 1A 10 szt. 000000000000504096
16. WTYCZKA 6ES7972-0BB41-0XA0 SIEMENSSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000500842
17. PRZEWÓD YDY 450/750V 3X1,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 50 mb 000000000000501314
18. PRZEWÓD YDY 450/750V 3X2,5mm2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 100 mb 000000000000501315
19. WYŁĄCZNIK NADPRĄD. S301 TX3 1P B16A403357 Legrand 12 szt. 000000000000515631
20. WYŁĄCZNIK NADPRĄD. S301 TX3 1P B10A403355 Legrand 4 szt. 000000000000515537
21. WYŁĄCZNIK RÓŻN.PRĄD.P304 TX3 AC 63A-30mA411709 Legrand 2 szt. 000000000000515530
22. SZYNA ŁĄCZ. WIDEŁ. IZ12/3F/54 002921024Eti-Polam 1 szt. 000000000000515392
23. SZYNA MONTAŻ. PERFOR. TH 35X7,5mm STALSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 1 szt. 000000000000504900
24. SKRZYNKA IZOL. Z-1/2 Z POKRYWĄ P-1 IP54Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 3 szt. 000000000000501199
25. POKRYWA BOCZNA BMSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000501169
26. ŚRUBA D/SKRZYNKI EOZDZIEL. Z TW.SZTUCZ.Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 20 szt. 000000000000504553
27. PŁYTA MONTAŻOWA Z-1Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000501172
28. GNIAZDO Nt-230H PODW. N/T 2X2P+Z IP44Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 10 szt. 000000000000505207
29. WYŁĄCZNIK WNT-500 PODW. HERMETYCZNYSzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000501519
30. OPRAWA OŚW. TCW060 2xTL-D18W HF PC IP65Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 2 szt. 000000000000507956
31. OPRAWA OŚW. OVAL 100W E27Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000507698
32. KORYTKO KABL. LN 25X16Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 20 mb 000000000000505685
33. LISTWA KABL. LN NAŚCIENNA 40X25,2Szczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 12 mb 000000000000505690
34. WTYCZKA WT-50 KĄT. BIAŁA 250V 16ASzczegółowy opis pozycji: Brak tekstu 4 szt. 000000000000515666

Dokument nr: Z3060/13113

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476879,709af7d6dbc93e9fb185f53a123b5096.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
18- 01- 2023 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
24- 01- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
18- 01- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1476879,709af7d6dbc93e9fb185f53a123b5096.html

Miejsce i termin realizacji:
Termin: W ciągu 10 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia.
Miejsce i godz. odbioru: Magazyn M03 (adres magazynu: Ul. Biurowiec 5, 62-530 Kazimierz Biskupi, tel. 63 247 55 83), w godz.ch od 6:00 do 13:00, wyłącznie w dni robocze.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Wymagania formalne udziału w postępowaniu
1. Złożenie oferty w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Krzysztof Piasecki
tel: 063 247-32-73
e-mail: piasecki.krzysztof@kwbkonin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.