Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utworzenie chodnika do zaplecza szatniowo - sanitarne

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utworzenie chodnika do zaplecza szatniowo - sanitarne

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 79 00 (centrala), 61 835 79 01 (sekretariat)
m.kobylacki@posir.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 835 79 00 (c
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie chodnika do zaplecza szatniowo - sanitarne w ramach zadania: Modernizacja stadionu
przy Ul. Harcerskiej w Poznaniu.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Utworzenie opaski wokół zaplecza kontenerowego oraz utworzenie chodnika do zaplecza
szatniowo - sanitarne, budynku rozdzielni i kontenerów magazynowych
Zakres robót opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr. 1)
Na przedmiot zamówienia składają się wszystkie czynności prawne i faktyczne niezbędne do
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019. 1186 ze zm.) oraz szczegółowo opisane w projekcie umowy,
stanowiącym zał. nr. 2.w

Dokument nr: DT.220.36.2022

Składanie ofert:
6. Miejsce, termin oraz sposób składania oferty cenowej:
23 stycznia 2023 r. do godz. 12:00
Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: m.kobylacki@posir.poznan.pl
Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie POSiR, Ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań.
Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do zakończenia inwestycji.
Planowany termin rozpoczęcia robót: luty 2023
Planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2023
Za zakończenie inwestycji przyjmuje się podpisanie protokołu odbioru końcowego robót jednak nie
później niż do końca kwietnia 2023 roku.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane dokumenty -
jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: wykażą, że w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót drogowych,
chodników o wartości minimum 50 000,00 zł brutto każda robota.
4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej:
cena - 100%
2
5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: podanie ceny netto/brutto (w polskich złotych)
Oferta może zostać sporządzona w formie papierowej lub elektronicznej. W obu przypadkach
Zamawiający wymaga, żeby została opatrzona podpisem Oferenta. Zamawiający ma prawo odrzucić
oferty niekompletne.
7. Do zapytania dołączono projekt umowy - TAK/NIE (*niewłaściwe skreślić)
Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki zamówienia. Dokonane w ten
sposób uzupełnienie umieszczone zostanie niezwłocznie na stronie www zamawiającego. W toku
dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. (Do
badania rażąco niskiej ceny stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych).
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych
z przygotowaniem oferty przez wykonawcę, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu
ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wyłączenia z oceny ofert o rażąco niskiej cenie.
Informacje dla Oferenta
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail:
sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się
kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony
danych", telefonicznie pod numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane ponieważ złożyli nam Państwo ofertę w odpowiedzi na nasze
zapytanie ofertowe. Państwa dane osobowe zawarte w Państwa ofercie (w tym innych dokumentach
będących załącznikami do oferty) będą przetwarzane w celu analizy Państwa oferty i ewentualnego
zawarcia z Państwem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
3
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane pozyskane w związku z zapytaniem ofertowym przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji
publicznej) gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia ze środków publicznych jest
jawne. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone
w ogólnodostępnym rejestrze umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych
sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy
w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania
się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę
na niszczenie dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach
wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty
publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który
będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy).
4. Okres przechowywania danych
Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa
wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas
przepisami archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich
podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa oferty
w toczącym się postępowaniu.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kontakt:
8. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami:
Maciej Kobylacki, tel.: 798 394 953, email: m.kobylacki@posir.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.