Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wybór sprzedawcy gazu ziemnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wybór sprzedawcy gazu ziemnego

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 4
62-240 Trzemeszno
powiat: gnieźnieński
tel. 725-140-035
angelika.wachowiak@ppz-trzemeszno.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzemeszno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 725-140-035
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY
na sprzedaż gazu ziemnego na rok 2023
II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA.
Przedmiotem postępowania jest wybór sprzedawcy gazu ziemnego dla PPZ Trzemeszno Sp. z o.o., wg
szczegółowej specyfikacji zawartej w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Organizator dokona wyboru dostawcy w trybie konkursu ofert nieograniczonego.

Składanie ofert:
1. Oferta winna być złożona na adres organizatora, w formie papierowej, w zamkniętej kopercie, z
opisem:
,,Oferta - sprzedaż gazu. Nie otwierać."
2. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
3. Oferta winna być doręczona do siedziby organizatora w terminie do 24.01.2023 r. do godz. 14 00 .
4. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po terminie, niewłaściwym miejscu lub nie
będzie odpowiadać warunkom zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania:
IV. WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA.
1. Oferta powinna zawierać następujące informacje:
a) Datę sporządzenia oferty.
b) Okres obowiązywania oferty/okres związania ofertą - min. 7 dni od ostatecznego terminu
składania ofert.
c) Aktualny wydruk z właściwego rejestru przedsiębiorców.
d) Pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta chyba, że
oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie
dokumentów wskazanych w ppkt c.
e) Aktualną koncesję na sprzedaż gazu ziemnego wydaną przez Prezesa URE.
f) Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik Nr 2, oraz informacja dla Oferentów w związku z
przetwarzaniem danych osobowych Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
g) Referencje/Oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji podobnych dostaw w
okresie ostatnich 5 lat,
h) Projekt umowy na sprzedaż gazu ziemnego, który będzie spełniał wszystkie warunki
Organizatora Postępowania zawarte w załączniku nr 1 i pkt VI niniejszego Zaproszenia.
i) Proponowany termin zawarcia umowy od 1 lutego 2023r do 31 stycznia 2024r.
j) Oferent zobowiązany jest wskazać cenę netto za 1 MWh gazu ziemnego sprzedawanego
Organizatorowi Postępowania. Oferta może być przedstawiona wariantowo tzn.:
o wariant a - stała cena gazu w całym okresie trwania umowy,
o wariant b - cena gazu w oparciu o aktualne notowania gazu ziemnego wg TGE, ze stałym
składnikiem marży,
Cenę sprzedaży gazu ziemnego należy podać w kwocie netto, z akcyzą, w walucie [PLN] - z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń.
1Cena powinna zawierać wszystkie składowe, w tym wynikające ze spełnienia obowiązków
ustawowych. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT.
2. Pozostałe wymagania oferty.
a) Oferta, oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie
upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
b) Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń.
c) Oferent składa jedną ofertę. Inwestor dopuszcza składanie ofert wariantowych zgodnie z pkt. IV,
ppkt 1 h) niniejszego Zaproszenia.
d) Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcjum firm.
e) Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim, w formie pisemnej.
f) PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. nie dopuszcza składania ofert częściowych.
g) Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta.
h) W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo
w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem w sposób, o
którym mowa w pkt 2, ppkt g.
i) Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
V. INFORMACJE ORGANIZATORA POSTĘPOWANIA.
1. PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia
postępowania.
2. PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
3. PPZ Trzemeszno Sp. z o.o. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub w całości
bez podania przyczyny.
4. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia
postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w
części lub w całości - bez konieczności podania przyczyny, Oferentowi nie przysługują żadne
roszczenia przeciwko PPZ Trzemeszno Sp. z o.o.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Inwestor
w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w
stosunku do Inwestora.
6. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). Warunki postępowania
zostały określone w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
7. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Organizatora postępowania.
8. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania
niemieszczące się w zakresie Zaproszenia do składania ofert lub złożone po terminie wyznaczonym
do składania pytań przez Oferentów.
9. Organizator postępowania może, w uzasadnionych przypadkach, żądać złożenia dodatkowych
pisemnych wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty wysyłając do Oferentów prośbę o
uzupełnienie ofert i wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed upływem terminu
składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten sposób modyfikacji
zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo przekazana drogą
elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji złożyli oferty z
oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku
2z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, oferta pierwotna
nie zostanie otwarta i zostanie niezwłocznie zwrócona.
11. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną
modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
VI. Postanowienia umowy
Organizator postępowania zastrzega sobie, że projekt załączonej do oferty umowy na sprzedaż gazu
ziemnego, winien uwzględniać następujące zapisy:
1. zobowiązanie Oferenta m.in. do:
o sprzedaży gazu ziemnego w ilości 1 900 -3 000 tysięcy m 3 /rok, ilość ta jest ilością szacunkową
opartą na ilości gazu ziemnego zużywanego w latach poprzednich i prognozach na rok 2023, a
różnice rzeczywiście zakupionego gazu w stosunku do ilości prognozowanej nie mogą wiązać się
z dodatkowymi kosztami (np. zmianą ceny, dodatkowymi opłatami, karami, itp.),
o wykonywania bilansowania handlowego gazu w ramach realizacji umowy,
o w ramach ceny sprzedaży gazu ziemnego dokonywania wszelkich czynności związanych z
realizacją umowy (w szczególności: zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu
Dystrybucyjnego do realizacji zawartej umowy sprzedaży gazu ziemnego, złożenia oświadczenia
o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia
usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży gazu ziemnego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu
umowy sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży gazu
ziemnego w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy gazu ziemnego,
zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem),
o zachowania niezmienności ceny sprzedaży gazu ziemnego w trakcie realizacji umowy,
o pełnego naprawienia wszelkich szkód powstałych wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, w szczególności pokrycia cen oraz pozostałych kosztów zakupu
niedostarczonego gazu u innego dostawcy,
2. rozliczenie ilości dostarczonej gazu odbywać się będzie na podstawie odczytów dokonywanych
przez lokalne OSD,
3. termin płatności za sprzedany gaz ziemny- 30 dni od daty otrzymania przez Kupującego
prawidłowo wystawionej faktury,
4. do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z umowy - sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Kupującego.

Kontakt:
12. Osobami do kontaktów ze strony Organizatora postępowania są:
Angelika Wachowiak
-
tel. 725-140-035,
e-mail:
angelika.wachowiak@ppz-trzemeszno.com.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.