Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych, dostawa i montaż pieców przenośnych, w gminnych lokalach mieszkalnych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 260-86-52
przetargi@mzbm.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 260-86-52
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie cenowe
1. Nazwa zadania:
Budowa, przebudowa, czyszczenie i rozbiórka trzonów kuchennych oraz pieców pokojowych, dostawa i montaż pieców przenośnych, w gminnych lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę trzonu kuchennego o kubaturze 1 m3, budowę pieca pokojowego o kubaturze 1 m3, przebudowę trzonu kuchennego (50% odzysk cegły i kafli), przebudowę pieca pokojowego (50% odzysk cegły i kafli), dostawę i montaż pieca przenośnego kuchennego, dostawę i montaż pieca przenośnego pokojowego, czyszczenie trzonu kuchennego, czyszczenie pieca pokojowego kaflowego, rozebranie trzonu kuchennego, rozebranie pieca pokojowego. Orientacyjne ilości poszczególnych robót zostały ujęte w załączniku nr 3.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w załączniku nr 3.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4) Osoba nadzorująca umowę ze strony Zamawiającego będzie określała sukcesywnie rodzaj pieca, ilość oraz miejsce wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. Charakterystyka każdego rodzaju pieca jest zawarta w przedmiarze robót.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do należytego zagospodarowania wszelkich odpadów jakie powstaną w trakcie realizacji robót, zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności ustawą
0 odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. Wykonawca będzie prowadził ilościową
1 jakościową ewidencję odpadów, z zastosowaniem następujących dokumentów:
-- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
-- karty przekazywania odpadu.
6) Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały na o okres minimum 3 lat.
7) Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac w lokalach przez czas realizacji robót.
8) Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania robót zduńskich (dyplom mistrza w zakresie robót zduńskich).
9) Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia kopii dyplomu mistrzowskiego robót zduńskich osoby przewidzianej do realizacji zamówienia.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@mzbm.com.pl lub złożyć w siedzibie MZBM w Dąbrowie Górniczej, Ul. Tysiąclecia 20 w terminie do dnia 24.01.2023

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do wyczerpania wartości umowy, lecz nie dłużej niż do dnia 15.12.2022 r.

Wymagania:
4. Rozliczenie:
1) Rozliczenie odbywać się będzie dla każdego mieszkania oddzielnie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac i cen jednostkowych z oferty.
2) Ceny jednostkowe wyliczone w oparciu o załączony przedmiar i podane w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
3) Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury po każdym wykonanym zleceniu.
4) Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony, potwierdzający realizację robót przez Zamawiającego.
5) Należności wynikające z faktur Zamawiający zapłaci przelewem bankowym, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
6) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
7) Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać faktury z określeniem:
Nabywca: Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6292462689
Odbiorca: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
ul. Tysiąclecia 20, 41-303 Dąbrowa Górnicza
5. Opis przygotowania oferty:
1) Ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony do niniejszego zapytania druk formularza ofertowego.
2) Ceny jednostkowe dla poszczególnych robót należy wyliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót.
3) Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o wyliczone ceny jednostkowe (zgodnie z pkt. 2) oraz załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
4) Ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 3 będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy.
5) Wskazane w załączniku nr 3 ilości są wartościami szacunkowymi i służą wyłącznie do wyliczenia ceny oferty.
6) Faktyczna ilość zleconych robót wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, jak również do żądania odszkodowania.
7) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8) Cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9) Do oferty należy załączyć:
-- Kosztorys ofertowy z wyliczeniem ceny jednostkowej poszczególnych robót,
-- Wyliczenie ceny oferty - załącznik nr 3,
-- oświadczenie - załącznik nr 2,
-- pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono bezpośrednio z dokumentu rejestrowego.
10) Oferta powinna:
-- posiadać datę sporządzenia,
-- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP.
6. Ocena ofert:
1) Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium:
Cena: Waga -100%,
Informacja o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej opublikowana będzie na stronie internetowej Zamawiającego www.mzbm.com.pl w zakładce ,,zamówienia publiczne poza ustawą PIP".

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.