Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie mapy do celów projektowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie mapy do celów projektowych

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel. (0-18) 448-65-28
urzad@nowysacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (0-18) 448-65-2
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
O G Ł O S Z E N II E O P R Z E T A R G U
Dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł jako progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg prowadzony na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1360 z późn. zm.) dla zadania pn.:
Opracowanie mapy do celów projektowych dla działek nr 14/71, 14/72 obr. 072 - w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Siłownia pod chmurką na Millenium".
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie map do celów projektowych dla działek nr 14/71, 14/72 obr. 072 - w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Siłownia pod chmurką na Millenium".
Zamówienie obejmuje:
a. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 wraz z inwentaryzacją istniejących urządzeń i obiektów małej architektury w 4 egzemplarzach, na których naniesione zostaną skrajne przewody;
b. dostarczenie Zamawiającemu kompletnej mapy, o której mowa w ust. 3 lit. a, przyjętej do zasobów geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w wersji papierowej we wskazanej liczbie egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformacyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247), edytowalnej (np. format dwg, dxf, dgn). poz. 2247)
c. uwzględnienie min. 15 m dodatkowego zakresu opracowania (kołnierz opracowania).
Uwaga - w ramach wyceny oferty należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia Zamawiający zaleca:
? dokonanie przez Wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność) wizji lokalnej w terenie;
? zdobycie wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

CPV: 71354000-4

Dokument nr: W I . P R Z . 2 7 1 . 8 2 . 2 0 2 2

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert - 24.01.2023r. o godz. 12.00 - Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Inwestycji, Rynek 1, pokój nr 4C - w zależności od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia ofert w innym miejscu niż wskazane powyżej. W takim przypadku oferenci, którzy w terminie otwarcia stawią się w budynku Ratusza, zostaną o takim fakcie powiadomieni bezpośrednio przed dokonaniem otwarcia ofert.

Składanie ofert:
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT;
1. Termin i miejsce składania ofert - 24.01.2023r. do godz. 11.30 - Urząd Miasta Nowego Sącza, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pokój nr 9,

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia (60 dni od daty zawarcia umowy).

Wymagania:
II. WARUNKI PRZETARGU:
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Przetargu, zwane dalej ,,warunkami" udostępnionego w Urzędzie Miasta - Wydział Inwestycji Rynek 1, pokój 4C, 33-300 Nowy Sącz oraz na stronie internetowej www.nowysacz.pl.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
str. 2
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta na wykonanie: Opracowanie mapy do celów projektowych dla działek nr 14/71, 14/72 obr. 072 - w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Siłownia pod chmurką na Millenium".
oraz musi posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej złożenia po terminie składania.
7. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na sprawdzeniu czy:
--oferty zostały złożone i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferentów,
--odpowiadają wymaganiom podanym w warunkach ogłoszenia o przetargu,
--nie zawierają oczywistych omyłek.
8. Wykonawcy powinni dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków:
--wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 1, z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,
--podpisany wzór umowy przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik nr 2,
--aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
--potwierdzona podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta kopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
--podpisana klauzula RODO przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik nr 4,
--podpisany wzór oświadczeń Wykonawcy przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - załącznik nr 5.
9. Należy podać cenę brutto według załącznika nr 1, która powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych umową. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadań wynikających wprost, jak również nie ujętych, a niezbędnych do wykonania, tj. podatek (w tym VAT), ubezpieczenia, wszelkie prace przygotowawcze, itp.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (najniższa cena - 100,00 %).
10. Termin, do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni roboczych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub, gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12. Organizator przetargu może zamknąć przetarg bez wybrania ofert, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom przetargu.
13. W przyjętym trybie postępowania nie przysługuje wniesienie protestów i odwołań.
14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
15. Istotne postanowienia zamówienia wprowadzone są do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do warunków.
16. Zamawiający ma prawo poprawić w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek. 17. W przypadku braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej tj. otrzymania ofert o tej samej cenie, Zamawiający dokonuje wyboru oferty po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tą samą cenę. Negocjacje odbywają się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną i na takich samych zasadach w stosunku do każdego z oferentów.
18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
19. Na 3 dni przed upływem terminu składania ofert każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków. Pytania powinny być składane na piśmie lub drogą elektroniczną na e-mail: sstelmach@nowysacz.pl. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Treść wyjaśnień jest wiążąca dla oferentów.
20. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert - może zmodyfikować treść dokumentów zawierających warunki. Dokonane w ten sposób zmiany lub uzupełnienia zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim oferentom i będą dla nich wiążące.
21. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
22. Oferta podlega odrzuceniu jeżeli: a. jej treść nie jest zgodna z treścią ogłoszenia o przetargu, b. oferent złożył więcej niż jedną ofertę, c. oferent nie spełnia warunków stawianych w ogłoszeniu o przetargu, W przypadku, o którym mowa w ust. 22, niezbędne jest poinformowanie oferenta o odrzuceniu jego oferty wraz z podaniem powodów odrzucenia.
2. Ze względu na wartość zamówienia protesty i odwołania nie przysługują.
3. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej: www.nowysacz.pl
4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia Zamawiającego są: Pani Sonia Stelmach - Podinspektor w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Nowego Sącza, tel. (0-18) 448-65-28, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.