Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych w...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
Tel.: 71 310 35 19, wew. 444, w. 420
oborniki@oborniki-slaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 71 310 35 19,
Termin składania ofert: 2023-01-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, gminnych budynkach gospodarczych, innych nieruchomościach będących własnością Gminy Oborniki Śląskie w okresie do 31.12.2023 r
Zapytanie ofertowe pn.: Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, gminnych budynkach gospodarczych, innych nieruchomościach będących własnością Gminy Oborniki Śląskie w okresie do 31.12.2023 r
GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:

Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych
w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, gminnych budynkach gospodarczych, innych nieruchomościach będących własnością
Gminy Oborniki Śląskie w okresie do 31.12.2023 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie napraw bieżących, świadczenie usług konserwacyjnych instalacyjnych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, gminnych budynkach gospodarczych, innych nieruchomościach będących własnością Gminy Oborniki Śląskie w okresie do 31.12.2023 roku.

Usługi w zakresie napraw i konserwacji
INSTALACJI SANITARNYCH I GAZOWYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw bieżących, świadczenie usług konserwacyjnych instalacyjnych w budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych, gminnych budynkach gospodarczych, innych nieruchomościach będących własnością Gminy Oborniki Śląskie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023r., polegająca na drobnych pracach konserwacyjnych i remontowych oraz usuwaniu awarii instalacji sanitarnych i gazowych, z następującymi elementami:

a) instalacje wodociągowe,

b) instalacje kanalizacyjne,

c) instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody,

d) instalacji gazowych.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia G3 dotyczące eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy pełnej fachowości i dyspozycyjności (natychmiastowego, po zgłoszeniu przez zamawiającego, zabezpieczenia miejsca awarii oraz jej usunięcia, gotowości postawienia brygady remontowej w terminie do 4 godzin od zgłoszenia awarii) oraz zastosowania do wykonania zleconych robót materiałów najwyższej jakości, jeżeli to wymagane opatrzonych stosownymi dopuszczeniami do stosowania i atestami. Roboty budowlane takie jak roboty instalacyjne, w tym wymienione wyżej roboty instalacji gazowych muszą być po wykonaniu opatrzone protokołami odbioru odpowiednich służb.
Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy.

Wszystkie prace wykonane przez Wykonawcę będą rozliczane na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Prace wykonane w danym miesiącu należy rozliczyć do dnia 15-go następnego miesiąca.

Wykaz budynków administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie stanowi załącznik nr 2 do IWZ.

CPV: 50700000-2

Dokument nr: ZP.271.5.2023

Składanie ofert:
7.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail:oferty@oborniki-slaskie.pl
9. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów, albo drogą elektroniczną na adres e-mail oferty@oborniki-slaskie.pl w terminie do dnia 2023-01-25 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji: Miasto i gmina Oborniki Śląskie.
3. Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do dnia: 2023-12-31.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Lp.

Warunki udziału w postępowaniu

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zadanie związane z wykonaniem prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwaniem awarii instalacji sanitarnych w budynkach, lokalach mieszkalnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

- odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w niniejszym zapytaniu ofertowym w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5. Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. KRYTERIA OCENY OFERT

6.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryteria:

- cena roboczogodziny (waga 70%)

- wskaźnik zysku (waga 20%)

- wskaźnik kosztów pośrednich (waga 10%)

6.2 Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo dla każdego z zadań, w następujący sposób:

Cena najniższa

Cena roboczogodziny netto = -------------------- x 70

Cena badana

Cena najniższa

Wskaźnik zysku netto = -------------------- x 20

Cena badana

Cena najniższa

Wskaźnik kosztów pośrednich netto = -------------------- x 10

Cena badana

Zamawiający w poszczególnych częściach wybierze oferty z największą ilością punktów.
7. Opis sposobu przygotowania ofert
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
7.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.

Uwagi:
10. Ochrona danych osobowych
10.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
10.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE, ul. Trzebnicka 1 , 55-120 Oborniki Śląskie. Tel.: 71 310 35 19, e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Magdalena Zielińska, za pośrednictwem telefonu 71 374 17 13 lub adresu e-mail: m.zielinska@kancelaria-zp.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych oraz usuwanie awarii instalacji sanitarnych w lokalach będących własnością Gminy Oborniki Śląskie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 r. - znak sprawy: ZP.271.5.2023 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
10.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
10.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Kontakt:
8. Kontakt z wykonawcą
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

W zakresie merytorycznym:

Mieczysław Kucharski - podinspektor ds. budownictwa
tel. (71) 310 35 19 wew. 444
e-mail kucharski@oborniki-slaskie.pl

W zakresie formalnym:

Magdalena Oklińska - inspektor ds zamówień publicznych
tel. (71) 310 35 19 w. 420
e-mail oklinska@oborniki-slaskie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.