Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
324z dziś
4584z ostatnich 7 dni
17609z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie
ul. Niepodległości 44
10-045 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. (89) 532-63-49
przetargi@szpital.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (89) 532-63-49
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia publicznego:
Usługa konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w MSZ w Olszynie
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi konserwacji i przeglądów urządzeń dźwigowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie
2. Szczegółowy zakres realizacji usługi przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia.

Dokument nr: DZP-383-2/23

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.01.2023r. o godz. 1130

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę w formie scanu oryginału dokumentów podpisanych
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy przesyłając na adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem: DZP-383-2/23 - Usługa konserwacji i
przeglądów urządzeń dźwigowych w MSZ w Olszynie
lub
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy przesyłając
na adres: przetargi@szpital.olsztyn.pl z dopiskiem: DZP-383-2/23 - Usługa konserwacji i
przeglądów urządzeń dźwigowych w MSZ w Olszynie
Ofertę należy złożyć do dnia: 23.01.2023r. do godz. 1100

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Okres realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone bez stosowania ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129 )
IV. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części
2. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI,
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI
OGŁOSZENIA
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres:
przetargi@szpital.olsztyn.pl w zakresie zadawania pytań , wezwań, uzupełnień , składania
oferty, oświadczeń.
2. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty składane były w formie elektronicznej.
3. Pod pojęciem formy elektronicznej rozumie się dokument (elektroniczny bądź skan)
opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Wszelka korespondencja kierowana do zamawiającego powinna/musi być sygnowana
wskazanym nr referencyjnym sprawy DZP-383-2/23 - Usługa konserwacji i przeglądów
urządzeń dźwigowych w MSZ w Olszynie
6. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Zaproszenia.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez
Zamawiającego.
3. Cena może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
4. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową brutto i musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu
zamówienia oraz musi zawierać stawkę podatku VAT określaną zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
5. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji
zamówienia.
6. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.
a) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
8. Cenę oferty należy podać w polskich złotych, Zamawiający nie dopuszcza rozliczania się
z Wykonawcą w innej walucie niż PLN.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną przez Wykonawcę w ofercie wyrażoną
słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość (cenę) wyrażoną słownie
10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryteriów:
Nazwa kryterium Waga kryterium
%
PC - Cena 100

2. Otrzymana liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z zasadami matematycznymi.
3. Sposób obliczenia punktów w odniesieniu do kryterium PC - Cena
1) Oferta zostanie oceniona na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto
za wykonanie zamówienia podanej w Formularzu oferty.
2) Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
Cmin
PC = ------------------------------ x 100 %
Cbad
gdzie:
Cmin - oznacza najniższą zaproponowaną cenę spośród wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu,
Cbad - oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,
PC - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena.
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
5. Zamawiający oceny złożonych ofert dokona na podstawie danych przedstawionych przez
wykonawcę w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części
składowych.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonych niniejszym Ogłoszeniu oraz z została uznana za najkorzystniejszą.

XI. ZAWARTOŚĆ OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego złożyć ofertę na Formularzu Oferty sporządzonym według wzoru
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą
podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust. 1

Uwagi:
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie,
ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
2) kontakt inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Szpitalu Zespolonym
w Olsztynie, ul. Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn, e-mail: iodo@szpital.olsztyn.pl ;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem;
4) zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż
związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował
przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym
przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji,
o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą
z Formularza ofertowego;
4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. W zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7. W zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.

Kontakt:
5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień Publicznych - Ewa Kozicka; e-mail: przetargi@szpital.olsztyn.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.