Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sosnowica
ul. Spokojna 10
21-230 Sosnowica
powiat: parczewski
tel./fax. (082) 59-12-152, 59-12-145
sosnowica@sosnowica.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Sosnowica
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: tel./fax. (082) 59-1
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań:
I.
Nazwa inwestycji: Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica -I etap budowy drogi gminnej w
miejscowości Bohutyn oraz przebudowy drogi gminnej relacji Pasieka-Izabelin.
Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach -
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Edycja2/2021/3736/PolskiLad
II.
Nazwa inwestycji: Bezpieczne drogi w Gminie Sosnowica poprzez budowę drogi
Olchówka-Sosnowica, przebudowę ulicy Spacerowej i Nowej w miejscowości Sosnowica.
Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach -
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Edycja2/2021/4673/PolskiLad
Podstawa prawna:
w trybie i na zasadach ustalonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Sosnowica, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130.000 PLN .
1. Opis zadań:
Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Opis inwestycji I:
Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej Pasieka- Izabelin o długości ok.
2840 m. o istniejącej nawierzchni z pospółki , zlokalizowanej na działkach 910 i 47 wraz z
przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 819 do granicy z działką 204 oraz I etap budowy
drogi gminnej w miejscowości Bohutyn o istniejącej nawierzchni żwirowej, długości ok. 1900 m.
Zakres robót objętych realizacją obejmuje: wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
mechaniczne korytowanie , wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego , wykonanie nawierzchni
bitumicznej, wykonanie bitumicznych zjazdów publicznych oraz indywidualnych
z kruszywa łamanego w granicach pasa drogowego, roboty porządkowe , oznakowanie
1Gmina Sosnowica
21-230 Sosnowica,
ul. Spokojna 10, tel./fax. (082) 59-12-152
drogi, budowa kanału technologicznego oraz wykonanie projektu budowlanego. Celem realizacji
projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie
poziomu i jakości życia lokalnej społeczności.
Przewidywana wartość Inwestycji wg wniosku o dofinansowanie (w PLN): 4.997.815,74
Opis inwestycji II:
Przedmiotem inwestycji jest: 1) Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania
z drogą powiatową 1623L w kierunku miejscowości Olchówka zlokalizowanej na działkach nr 915,
729, 408, 153, części działki nr 55 , o szerokości 3,5 m z mijankami, długości 3,320 km, szerokości
poboczy 0,75 m. Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje ; a) roboty pomiarowe b) wycinka drzew w
istniejącym pasie drogowym c) korytowanie pod jezdnię, zjazdy oraz pobocza, d) wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego , e) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
f) wykonanie mijanek z betonu z betonu asfaltowego, g) utwardzenie poboczy o szerokości 0,75 m
kruszywem łamanym h) budowa kanału technologicznego i) oznakowanie j) projekt budowlany
2) Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Sosnowica zlokalizowanej na działkach nr 724/21,
74/1, 74/3 o długości odcinka 90 m i szerokości 3,50 m, polegająca na ułożeniu kostki brukowej
granitowej kamiennej na podbudowie i podsypce cementowo -piaskowej grubości 3 cm , wykonaniu
zjazdów publicznych z kruszywa łamanego, budowie kanału technologicznego oraz wykonaniu
projektu budowlanego.
3)Przebudowa ulicy Nowej w miejscowości Sosnowica zlokalizowanej na dz. 880, długości ok. 403
m, polegająca na rozebraniu istniejącej zdegradowanej nawierzchni, przebrukowaniu istniejących
zjazdów, wykonaniu istniejących nieutwardzonych zjazdów z kruszywa łamanego, wykonaniu nowej
konstrukcji jezdni o nawierzchni asfaltowej szer. 5,5 m , budowie kanału technologicznego,
wykonaniu projektu budowlanego. Wykonanie robót budowlanych ma na celu podniesienie
standardu w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania.
standardu w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania.
Przewidywana wartość Inwestycji wg wniosku o dofinansowanie(w PLN): 3.981.679,96
Szczegółowy zakres usług i robót objętych nadzorem określają:
- Opis Przedmiotu Zamówienia/OPZ/ - załącznik nr 2;
- Projekt umowy - załącznik nr 3,
stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 71520000-9, 71248000-8, 71247000-1, 71530000-2, 71631000-0

Dokument nr: Znak: IG.271.PŁ.Dr.NI.

Składanie ofert:
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2023r.
do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Sosnowica Ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica (Sekretariat
pok. Nr 9). Oferty można składać w godz.ch pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-
mail: sosnowica@sosnowica.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy
Zakończenie: do daty odbioru końcowego robót budowlanych.
Termin ten może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a)terminu zakończenia inwestycji wynikającego Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych,
b)terminu zakończenia robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach inwestycji.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości:
? udzielania zamówień uzupełniających.
UWAGA: Zamawiający zastrzega obowiązek Wykonawcy świadczenia nieodpłatnych usług na jego
rzecz do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i
rozliczenia inwestycji oraz w okresie gwarancji/rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót
budowlanych jak również wynikających z wymagań Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych.
3. Warunek udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy oraz sposób dokonywania
oceny spełniania danego warunku(dla obydwu zadań):
1)
Inspektor nadzoru posiadający uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
bez ograniczeń(Koordynator) - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2014, poz. 1278) lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272); oraz posiadająca wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę
izbę, z określonym w nim terminem ważności;
2) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U.
2014, poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które
zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz.
2272); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca dołączy do oferty dane personalne osób przewidzianych do pełnienia w/w funkcji
wraz z uprawnieniami budowlanymi i potwierdzeniem przynależności do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego.
3.A. Wymagania dotyczące wadium:
1) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
- 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) dla zadania I,
- 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) dla zadania II,
pod rygorem odrzucenia oferty.
2) Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert.
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Gminy Sosnowica: Bank
Spółdzielczy w Parczewie Oddział w Sosnowicy nr rachunku:
40 8042 0006 0130 0231 2000 0270
3Gmina Sosnowica
21-230 Sosnowica,
ul. Spokojna 10, tel./fax. (082) 59-12-152
Dowód wpłaty wadium dołączyć do oferty/ tytuł przelewu winien umożliwić identyfikację
postępowania, którego dotyczy wadium oraz określać podmiot w którego imieniu jest wpłacane.
Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym
terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy w formie oryginału dołączyć do oferty.
Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Gwaranta.
6) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
4. Kryterium oceny ofert:
Cena ofertowa - 100%
5. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych
kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie danego
kryterium oceny ofert:
Kryterium Cena ofertowa - znaczenie 100pkt.
KC ?
C N
? 100
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy dla kryterium cena ofertowa
C N - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
C OB - cena zaoferowana w ofercie badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
6. Zmiana zapytania ofertowego.
6.1.
1. Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert, jeżeli:
1) zmienione zapytanie ofertowe zostanie udostępnione różnym podmiotom przed upływem tego
terminu;
2) w zmienionym zapytaniu ofertowym przedłużony zostanie termin składania ofert o czas
niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, o ile przedłużenie tego terminu jest konieczne z
uwagi na istotną zmianę zapytania ofertowego polegającą w szczególności na zmianie:
a) opisu zadania,
b) warunku udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny spełniania danego warunku w
tym postępowaniu,
c) kryterium oceny ofert.
6.2. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego
publikowana jest w procedurze jak dla zapytania ofertowego.
7. Sposób obliczenia ceny oferty.
Sposób sporządzenia oferty
Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
7.1. Sposób obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określi - mając na względzie treść niniejszego zapytania - cenę oferty brutto, która
stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją
w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego).
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, bez których
nie można wykonać zamówienia.
3. Wartość wynagrodzenia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania usług
wymaganej jakości i w oferowanym terminie, włączając w to koszty prowadzenia działalności
gospodarczej, kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z
wykonywaniem usług, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikającymi z warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania
usługi objętej zamówieniem.
7.2. Sposób sporządzenia oferty
1.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
2.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem
nieważności.
3.
Treść oferty musi być zgodna z treścią niniejszego zapytania.
4.
Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.
5.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być
parafowane/podpisane przez wykonawcę.
6.
Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę,
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
7.
Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców
występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać
dołączone do oferty.
8.
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Zaleca się, aby Wykonawca składając ofertę wykorzystał druk Formularza oferty stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
12. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub
parafowana przez wykonawcę.
13. W przypadku formy pisemnej ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w
sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed
upływem terminu otwarcia ofert.
14. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:
,, OFERTA NI PŁ drogi zadanie ... i zadanie ..."(należy wskazać w zależności, czy oferta dotyczy
wybranego zadania czy też obu zadań).
15.
Zawartość oferty:
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
? Formularz ofertowy
? Potwierdzenie wniesienia wadium
? Dane personalne osób przewidzianych do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wraz z uprawnieniami budowlanymi i potwierdzeniem przynależności do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
? Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
16. W przypadku oferty składanej elektronicznie Zamawiający wymaga opatrzenia dokumentów
składających się na ofertę podpisami elektronicznymi typu: profil zaufany, certyfikat kwalifikowany
itp.
17. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w
miejsce wskazane w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
3. Akceptowalne formy składania ofert:
W formie pisemnej;
Elektroniczna składana drogą elektroniczną na adres e-mail: sosnowica@sosnowica.pl.
Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty faxem.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 1, zostaną niezwłocznie zwrócone
wykonawcom.
8. Badanie i ocena ofert:
8.1.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Zamawiający i wykonawca nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
VII.2. Zastrzeżenie Zamawiającego dotyczące poprawienia w ofercie oczywistych i
innych omyłek:
Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.2. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania:
ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza możliwości składania:
ofert częściowych na jedno z wybranych zadań lub oba zadania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.