Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Niedźwiada
Niedźwiada-Kolonia 43
21-104 Niedźwiada
powiat: lubartowski
Telefon 818512004 FAX 814753130
akaminska@niedzwiada.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Niedźwiada
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon 818512004 FA
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy postępowania na wykonanie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego Niedźwiada-Kolonia.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem Zamówienia: wykonanie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego Niedźwiada-Kolonia.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac określonych w przedmiarze - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
Rodzaj zamówienia: robot budowlana

CPV: 45453000-7, 45450000-6

Dokument nr: RL.271.2.2023

Składanie ofert:
11. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 24.01.2023 r. godz. 11:00 elektronicznie pod adresem: akaminska@niedzwiada.pl
2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.05.2023 r.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia o wartości szacunkowej niższej niż 130.000 zł netto w formie zapytania ofertowego.
4. OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIAC DODATKOWYCH Nie dotyczy
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
Zamawiający nie określa warunków
9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY
1) Wykonawca poda w Formularzu ofertowym cenę w PLN. W cenie należy uwzględnić należne podatki, w tym podatek od towarów i usług - VAT. Cenę należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2) Cena musi obejmować wykonanie całego zamówienia.
3) W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
4) Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą w okresie 30 dni od daty składania ofert.
13. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazana każdemu Wykonawcy, który złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
2. Informacja o wyniku postępowania zawiera w szczególności:
1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano i cenę;
2) nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty;
3) punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację lub
4) informację o unieważnieniu postępowania.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do o zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Uwagi:
10. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą: Cena (C) - 100%
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę. Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Kryterium - cena (C): waga - 100%
Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium ,,cena" wynosi 100 pkt.
Cena najniższa'
c = --------------------------- x 100% x 100 pkt
Cena oferty badanej
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art.18ust.2rozporządzenia 2016/679.
5. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
8. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego
pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
9. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia 2016/679.
10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,Zamawiający informuje, że:
10.1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Niedźwiada;
10.2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@cbi24.pl;
10.3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
10.4. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
10.5.osoba fizyczna posiada:
10.5.1 na podstawie art.15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
10.5.2 na podstawie art.16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
10.5.3 na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2rozporządzenia 2016/679;
10.5.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
10.6. osobie fizycznej nie przysługuje:
10.6.1. w związku zart.17 ust.3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
10.6.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 rozporządzenia 2016/679;
10.6.3. na podstawie art.21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust.1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i
których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art.14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się Wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, Wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca składa w ofercie.

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia
- Agnieszka Kamińska , tel. 818512005, e-mail: akaminska@niedzwiada.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.