Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4435z ostatnich 7 dni
16152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem przeglądów okresowych

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel: +48 32 630 30 91
oferty@muzeumgornictwa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: +48 32 630 30 9
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości zawarcia umowy.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.: Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem przeglądów okresowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, wykonywanie bieżących napraw/ wymiany elementów oraz wykonanie przeglądu technicznego systemów i urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 351), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623) oraz zasadami określonymi w Polskich Normach.
Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 oraz nr 3 do niniejszego postępowania.

Dokument nr: MGW.DGIIM.271.1.2023.KC

Składanie ofert:
6. Ofertę należy złożyć w terminie do 24.01.2023 roku.
8. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Ul. Agricoli 2, 41-800 Zabrze;
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Ul. Agricoli 2, 41-800 Zabrze;
c) e-mailem na adres oferty@muzeumgornictwa.pl *
9. Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta dotyczące zamówienia na ,,Utrzymanie w sprawności technicznej systemów i urządzeń ppoż. wraz z wykonaniem przeglądów okresowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,,

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
2. Warunki udziału w postępowaniu:
a. KRS/Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - z ostatnich 6 miesięcy.
b. Autoryzację producenta na serwisowanie, przeprowadzanie konserwacji oraz kontroli stanu technicznego urządzeń POLON ALFA 6000,
c. Świadectwo kwalifikacyjne energetyczne G1 D i E.
d. Zamawiający wymaga wykazania minimum dwóch usług przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż. w tym: centrali pożarowych POLON ALFA 4000 lub POLON ALFA 6000, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych w okresie ostatnich 24 miesięcy.
3. Istotne warunki zamówienia:
a. Oferty należy składać poprzez wypełnienie załączników nr 2 i nr 4 niniejszego rozeznania cenowego.
b. Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.
c. Kwota wynagrodzenia ujęta w ofercie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Rozliczenie nastąpi przelewem z konta zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
KRYTERIUM ZNACZENIE % SPOSÓB OBLICZENIA WG WZORU
Cena za usługi przeglądów okresowych, urządzeń i systemów ppoż. [Ci] 90 najniższa zaoferowana cena przeglądów Ci = x 100 x waga % cena za usługi przeglądu, pogotowia dźwigowego oferty badanej
Cena za usługi naprawy urządzeń /roboczogodzina/ [C2] 10 najniższa zaoferowana cena za usługi naprawy urządzeń /roboczogodzina/ C2= x 100 x waga % cena za usługi naprawy urządzeń /roboczogodzina/ oferty badanej
Kryterium ,,Cena za usługi przeglądów okresowych, urządzeń i systemów ppoż. [Ci]" - będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. - Kryterium ,,Cena za usługi naprawy urządzeń /roboczogodzina/ [C2]" - będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
S=Ci+ C2
S - suma uzyskanych punktów
Ci - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena za usługi przeglądów okresowych urządzeń i systemów ppoż" C2 - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena za usługi naprawy urządzeń /roboczogodzina/"
7. Termin związania z oferta: 30 dni od złożenia oferty.
11. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wykonawcy /umowę w sprawie zamówienia publicznego.
12.Zamawiający informuje, ż przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert w celu uzyskania korzystniejszej ceny lub innych warunków realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że pierwotne
warunki zamówienia nie mogą w sposób istotny być zmienione. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który podpisują strony prowadzące negocjacje.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzjelenia zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i założenia oferty.

Uwagi:
14. Ochrona danych osobowych;
W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E -- RODO (Dz. Urz.. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pan/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu.
Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa wart. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych, Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnikom będącego osoba fizyczna lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi, miał się zastanowić czy musi być tak rozbudowany.

Kontakt:
10. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pani Katarzyna Chudzik, mail. kchudzik@muzeumgornictwa.pl tel. +48 32 630 30 91 wew.: 5901

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.