Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
704z dziś
4807z ostatnich 7 dni
16524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowane Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji technicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowane Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2023-01-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. 32 43 92 107
drogi@um.rybnik.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 43 92 107
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia w zakresie przygotowania przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów kod CPV: 71242000-6
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia w zakresie przygotowania przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów kod CPV: 71242000-6
zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: ,,Opracowane Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji technicznej dla realizacji Systemu Informacji Miejskiej w Rybniku w dzielnicach Śródmieście, Rybnik-Północ, Maroko-Nowiny" w zakresie tablic ulicowych oraz tablic rozprowadzających ruch pieszy.

CPV: 71242000-6

Składanie ofert:
XII. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24 stycznia 2023r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rybnika).
IV. Forma złożenia oferty:
Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę lub osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowo - ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
Ofertę cenową można:
1) przesłać drogą elektroniczną na adres: drogi@um.rybnik.pl podpisaną podpisem elektronicznym
2) przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika Ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub w punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Rybnika przy Ul. Rzecznej 8. 44-200 Rybnik
3) złożyć wniosek osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika mieszczącej się przy
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Rybnika przy Ul. Rzeczna 8, 44- 200 Rybnik.

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin realizacji zamówienia:
termin wykonania przedmiotu umowy: 45 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Uwagi:
VII. Kryterium oceny:
100% cena - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą całkowitą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

XV. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą przy
ul. Bolesława Chrobrego 2 w Rybniku 44-200;
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta jest Pani Iwona Kowalska -Nawrocka, kontakt: e-mail: iod@um.rybnik.pl, tel.: 32 4392203;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia poza ustawą PZP;
4) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji
na podstawie przepisów prawa;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
6) Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą istotnych postanowień umowy;
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.