Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
330z dziś
4435z ostatnich 7 dni
16152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie całodobowych napraw hydraulicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie całodobowych napraw hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi
ul. Legionów 27
91-069 Łódź
powiat: Łódź
tel.: +48 42 630 66 80
b.luczak@yhlodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: tel.: +48 42 630 66
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty
Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonywanie całodobowych napraw hydraulicznych w obiektach Schroniska w Łodzi przy Ul. Legionów 27 i Ul. Zamenhofa 13 oraz w Grotnikach przy Ul. Sosnowej 11 i Ul. Ozorkowskiej 3 w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do zaproszenia.

Dokument nr: SSM.220.4.2023

Otwarcie ofert: Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego w Łodzi, Ul. Legionów 27 pokój nr 004 w dniu 24.01.2023 r. o godz. 10:15 czasu lokalnego.

Składanie ofert:
terminu składania ofert.
Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Łodzi, Ul. Legionów 27 pokój nr 004 nie później niż do dnia 24.01.2023 r. do godz. 10:00 czasu lokalnego lub pocztą elektroniczną na adres: b.luczak@yhlodz.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Wymagania:
Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie wskazanej w art. 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
- zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki określone powyżej, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenia, na druku formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do zaproszenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń, według formuły spełnia - nie spełnia.
Uwaga:
Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Jeżeli, po zapoznaniu się z treścią tejże informacji, zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio przez Wykonawców oświadczenia nie są już aktualne, Wykonawcy są zobowiązani do złożenia aktualnych oświadczeń.
Wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Wymagania dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, uwzględniając cały zakres zamówienia zawarty w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie tych ofert. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.
Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych
przyborów piszących) lub jako załącznik wiadomości elektronicznej na adres b.luczak@yhlodz.pl.
Oferta nieczytelna zostanie odrzucona.
Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena określona w ofercie (wraz z należnym podatkiem VAT) będzie wynagrodzeniem umownym,
opłacanym na podstawie poprawnie wystawionej faktury.
Cena ofertowa musi zawierać całość kosztów związanych z wykonaniem zamówienia z
uwzględnieniem podatku VAT, jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem. Cena ofertowa powinna być
wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.
Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki
polegające na niezgodności oferty z treścią Zaproszenia do złożenia oferty, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
W przypadku wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny, zamawiający w celu ustalenia, czy
oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość ceny.
Kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium
Waga
[%]
Maksymalna ilość punktów, jakie
może otrzymać oferta w ramach
danego kryterium
Cena 100 100
1) Ilość punktów w kryterium: Cena, rozumiana jako wartość całkowita oferty brutto za
wykonanie zamówienia, zostanie obliczona według wzoru: ilość punktów oferty badanej =
(cena brutto oferty najniższej: cena brutto oferty badanej) x 100 pkt.,
2) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi - 100 pkt.,
3) Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą dla zamawiającego uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę
punktów, złożona przez Wykonawcę, który spełnia wszystkie warunki zawarte w Zaproszeniu do
złożenia oferty.
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
- nie wpłynie żadna oferta,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
Dopuszcza się również negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcami, którzy
złożyli oferty w odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zawartej w Zaproszeniu do złożenia oferty (z zastrzeżeniem omyłek,
które są możliwe do samodzielnego poprawienia przez zamawiającego),
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, które nie są możliwe do samodzielnego poprawienia przez
Zamawiającego,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, tj. który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez zamawiającego ocena wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wynik postępowania:
Wynik postępowania, ze wskazaniem: najkorzystniejszej oferty wraz z zawiadomieniem o
wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz ofertach odrzuconych zostanie ogłoszony poprzez:
- jednoczesne zawiadomienie (pisemnie lub faksem lub mailem) wykonawców, którzy złożyli oferty,
- zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego.
Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.