Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana, montaż nowych balustrad

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana, montaż nowych balustrad

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew
powiat: radomski
tel. 48 61 03 089, 48 6103089 w 115, 48 6103089
e.czajkowska@skaryszew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Skaryszew
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 61 03 089, 4
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wymianę, montaż nowych balustrad w ramach projektu pn. ,, Dostępna Szkoła".
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000
Dostępna Szkolą" jest projektem realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Fundacją Instytutu Rozwoju Regionalnego, wianiach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako działanie ,,Szkoły bez barier" i jest elementem programu Dostępność Plus Finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest:
1. Wymiana istniejącej balustrady na nową w celu dostosowania do MDS w dwóch klatkach schodowych w PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie.
2. Montaż nowych balustrad w klatce schodowej w celu dostosowania do MDS w PSP im. Wł. St. Reymonta w Odechowie.
3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu dokonania pomiaru oraz zapoznania się ze stanem istniejącym.
4. Czynność jest na koszt własny wykonawcy.
Charakterystyka i zakres prac:
PSP im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie
1. Zabezpieczenie podłóg i ścian.
2. Wycięcie starych barierek - około 50 mb.
3. Wywóz i utylizacja.
4. Montaż nowych barierek stalowych - 51,7 mb ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokości 110 cm prześwit lub otwory między elementami nie większe niż 12cm.
Poręcz powinna znajdować na spocznikach pośrednich. Poręcze mają być przedłużone na początku i końcu biegu o 30 cm. w poziomie oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie. Połączone ze sobą zawinięte w dół na min. 5 cm. lub do ściany.
5. Naprawa uszkodzonych płytek ceramicznych.
6. Ewentualna naprawa uszkodzonych ścian.
PSP im. Wi St. Reymonta w Odechowie
1. Zabezpieczenie podłóg i ścian.
2. Wycięcie starych barierek stalowych- około 15 mb
3. Wywóz i utylizacja.
4. Montaż nowych barierek stalowych - około 17 mb ocynkowanych malowanych proszkowo o wysokości 110cm prześwit lub otwory między elementami nie większe niż 12cm.
Poręcz powinna znajdować na spocznikach pośrednich. Poręcze mają być przedłużone na początku i końcu biegu o 30 cm. w poziomie oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie. Połączone ze sobą zawinięte w dól na min. 5 cm. lub do ściany.
5. Naprawa uszkodzonych płytek ceramicznych.
6. Ewentualna naprawa uszkodzonych ścian.
Inne wymogi w stosunku do Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sprawy BHP i ppoż. w obrębie prowadzonych prac. Wymianę balustrad trzeba będzie wykonywać w sposób cykliczny i odcinkami. Niedopuszczalne będzie pozostawienie po zakończonych pracach w danym dniu, niezabezpieczonych schodów. Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych, narzędzi i sprzętu Wykonawcy. Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP oraz posiadać wszelkie stosowne atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie prac realizowany będzie po zajęciach lekcyjnych w godz.ch uzgodnionych z Zamawiającym. Zamawiający wymaga od wykonawcy zabezpieczenia terenu prac, zabezpieczenia lub całkowite wyłączenie klatki schodowej. Sprzątania po wykonaniu prac.
Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) następującymi kodami i nazwami:

CPV: 45421160-3, 45400000-1, 45453000-7, 45111300-1

Składanie ofert:
XIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2023r. do godz. 10;00
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, bez względu na przyczynę, zostanie odrzucona.

XII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w formie pisemnej na adres: Zamawiającego Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie Ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu oferty do Zamawiającego w miejscu wskazanym w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, z dopiskiem: Wymiana montaż nowych balustrad w ramach projektu pn. ,,Dostępna Szkoła".
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Przy przesłaniu ofert drogą kurierską lub pocztową ryzyko uszkodzenia, zniszczenia, nie dotarcia oferty na czas i w miejsce wskazane do składania ofert ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 22.02.2023r
Miejsce wykonania zamówienia:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie, Ul. Bolesława Prusa 5, 26-640 Skaryszew, tel. 48 6103019;
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wl. St. Reymonta w Odechowie, Odechów 77, 26-640 Skaryszew tel. 601192488.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dla zamówień na dostawy o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia do siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie własnym transportem i na własny koszt. Zamawiający wymaga od Wykonawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.

V. WARUNKI GWARANCJI:
a) Wykonawca zobowiązuje się objąć przedmiot zamówienia 36 miesięczną gwarancją, której bieg zaczyna się od daty podpisania protokołu odbioru.
b) Do napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko nowych materiałów i urządzeń.
c) Czas reakcji na zgłoszenie wad i usterek powinien być nie dłuższy niż 7 dni od dnia zgłoszenia, a czas usunięcia usterki 14 dni od dnia zgłoszenia.
d) W przypadku stwierdzenia wady lub usterki Wykonawca wymieni wadliwą część na nową, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na jej usunięcie w inny sposób.

VI. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzjelenia zamówień uzupełniających.

VII. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Ocenie podlegają oferty wypełnione w całości tj. muszą zawierać wszystkie pozycje ze specyfikacji. W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji, Zamawiający odrzuca ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych przewidujących odmienny niż określony w Zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie dokonuje opisu powyższych warunków.
W celu potwierdzenia powyższych warunków, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.
2. Zamawiający wykluczy także będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo.
3. Zamawiający wykluczy wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.1
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa:
a) aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia oraz informacje określone w sposób jednoznaczny.
3. Załączniki do Zapytania ofertowego powinny być wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym.
4. Ofertę podpisuje Wykonawca bądź upoważniony przez niego przedstawiciel. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub innego umocowania prawnego.
5. Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
6. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment spełnia wszelkie wymagania funkcjonalne i techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.
7. Wszelkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, notarialnie potwierdzonej kopii albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że kopia pełnomocnictwa nic może być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez ustanowionego pełnomocnika.

XI. KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
c) dokument potwierdzający umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo), jeżeli umocowanie nie wynika z innych złożonych dokumentów,
d) aktualny wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, uzyskany nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów Zapytania.
2. Obliczona przez Wykonawcę cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami prawa podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca powinien w ceny jednostkowe wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wykonawca na Formularzu oferty (Załącznik nr 1) poda łączną wartość za zrealizowanie przedmiotu zamówienia brutto.
4. Wszystkie obliczenia należy na każdym etapie zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ma być podana liczbą i słownie.
6. Wszelkie rozliczenia związane z przedmiotem zamówienia będą odbywały się w polskich złotych.
7. W razie rozbieżności w cenie podanej liczbą i słownie za prawidłową uznaje się cenę podaną słownie.
8. Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z spośród wszystkich złożonych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny.
2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
3. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu najniższej cenie.
XVIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacja dotycząca wyboru oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi pisemnie, telefonicznie lub e - mailem.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia postępowania.
3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie wypłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest przyjęcie przez Zamawiającego protokołu odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania.
6. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
7. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

Uwagi:
XVI. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Najniższa cena - 100 %.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę netto i brutto zgodnie z załącznikiem nr 1, uwzględniając podatek od towarów i usług we właściwej stawce.
3. Zamawiający dokona oceny tylko ważnych ofert.

Kontakt:
XIX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Jolanta Rutka j.rutka@skaryszew.pl 48 6103089 w 119 Elżbieta Czajkowska e.czajkowska@skaryszew.pl 48 6103089 w 115

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.