Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu generalnego z nadbudową części...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu generalnego z nadbudową części zaplecza portu jachtowego

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Invest Puck Sp. z o.o
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
powiat: pucki
tel. 691 232 322
m.falkowski@investpuck.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Puck
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 691 232 322
Termin składania ofert: 2023-01-23 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla remontu generalnego z nadbudową części zaplecza portu jachtowego Puck - w ramach zadania inwestycyjnego ,,MODERNIZACJA ZAPLECZA JACHTOWEGO PUCK".
Obiekt obejmujący przedmiot zamówienia znajduje się na działkach nr 202/5 oraz 206 obr. 2.1 Miasto Puck. W dniu 4.11.2022 r. uległ częściowemu zniszczeniu w wyniku pożaru. Celem inwestycji jest generalny remont wraz z nadbudową, aby odtworzyć budowlę sprzed zdarzenia. Zamawiający jest w posiadaniu ekspertyzy technicznej wykonanej po pożarze - stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Posiada również archiwalną dokumentację obiektu - dostępną jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego po telefonicznym kontakcie z pracownikiem merytorycznym.

Zakres remontu generalnego z nadbudową powinien obejmować co najmniej:

niezbędne roboty rozbiórkowe elementów uszkodzonych po pożarze,

remont generalny konstrukcji nośnej uszkodzonej podczas pożaru (m.in. przegrody zewnętrzne, wewnętrzne, strop, dach), w obrysie istniejących fundamentów w poziomie parteru,

nadbudowę jednej kondygnacji, będącej niezależnym lokalem, do którego wejście znajdować się będzie z poziomu mola spacerowego ,,Zielony Mostek";

remont generalny wszystkich instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu - elektryczna, teletechniczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, wentylacji, klimatyzacji, alarmu.

dopuszczalne są niewielkie modyfikacje w stosunku do architektury uszkodzonego obiektu,

obszar objęty remontem generalnym został przedstawiony na mapie poglądowej, stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, a w szczególności:

zdobycie materiałów wyjściowych, tj.: map, badań geotechnicznych, inwentaryzacyjnych, itp.;

wykonanie uszczegółowionej koncepcji architektonicznej oraz instalacyjnej remontu obiektu, w zakresie rzut poziomy wszystkich kondygnacji, przekrój pionowy, rzut dachu, rzuty instalacji, części opisowe;

wysłanie dokumentacji do zainteresowanych instytucji celem jej uzgodnienia bądź uzyskania stosownych warunków (jeśli wymagane);

obliczenie szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia;

wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego;

nakład - 5 egz.;

wykonanie wersji elektronicznej dokumentacji - 1 egz.

Program funkcjonalno-użytkowy winien spełniać wymogi określone w przepisach prawa, szczególnie w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisano w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego - Projekcie umowy.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście, przesłać na adres: Puck Invest Sp. z o.o., Ul. Zamkowa 6,
84-100 Puck lub przesłać drogą mailową na adres: m.falkowski@investpuck.pl w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - do dnia 30.03.2023 r.

Wymagania:
Wszelkie zmiany dopuszczalne w stosunku do terminu wykonania zamówienia zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego - Projekcie umowy.
DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Planowana wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych, dlatego też
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) do niniejszego Zapytania Ofertowego nie mają zastosowania przepisy cyt. ustawy.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania.
TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI: do 21 dni od daty złożenia faktury,
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

INNE

Niniejsze Zapytanie Ofertowe może być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Marek Falkowski, tel. 691 232 322, e-mail: m.falkowski@investpuck.pl

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.