Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
667z dziś
4770z ostatnich 7 dni
16487z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usługi przeglądów/konserwacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi przeglądów/konserwacji

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
zamowienia@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. netto.
Zamawiający, Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. Przeglądy, konserwacja urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi, Budynli BCJ - AG.271.01.2023.ZO

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądów/konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Muzeum Sztuki w Łodzi, Budynki BCJ przy Ul. Więckowskiego 36 w Łodzi (MS1). Usłudze podlegają
urządzenia Budynek BC:
a) Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: PX021 + HCR33, producent: Vertiv; sztuk: 3
b) Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: SOAKA + HCR17, producent: Vertiv; sztuk: 3
c) Centrale wentylacyjne, typ: MCKS N1W1, producent: Klimor; sztuk: 1
d) Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N2, producent: Klimor; sztuk: 1
e) Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N3W3, producent: Klimor; sztuk: 1
f) Klimatyzacja Komfortu, typ: System DVM, producent: Samsung, sztuk 28
g) Klimatyzacja Komfortu, typ: Split, producent: Samsung, sztuk 6
h) Wentylatory, typ: RM100/250, producent: Harmann; sztuk: 2
i) Wentylatory, typ: VIVER 4-355/2700S, producent: Harmann; sztuk: 1
j) Wentylatory, typ: TT160, producent: Vents; sztuk: 1
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
a) przeglądy/ konserwacja szafy klimatyzacji precyzyjnej:
9 przeglądów częściowych w cyklu comiesięcznym
3 kompleksowe przeglądy w ciągu roku, w cyklu kwartalnym
2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza w cyklu czerwiec/grudzień
b) przeglądy/ konserwacja central wentylacyjnych:
2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku, w cyklu półrocznym
2 wymiany filtrów powietrza w ciągu roku, w cyklu półrocznym
c) przeglądy/ konserwacja klimatyzacji komfortu:
2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku w cyklu półrocznym
d) przeglądy/ konserwacja wentylatorów wyciągowych:
1 kompleksowy przegląd w roku
urządzenia Budynek J:
a) Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: PX021 + HCR33, producent: Vertiv; sztuk: 2
b) Szafy klimatyzacji precyzyjnej, typ: S1AKA + HCR10, producent: Vertiv; sztuk: 2
c) Centrale wentylacyjne, typ: MCKS N3W3, producent: Klimor; sztuk: 1
d) Centrale wentylacyjne, typ: MCKT N1, producent: Klimor; sztuk: 1
e) Centrale wentylacyjne, typ: LGH-50RVX N2W2, producent: Mitsubishi; sztuk: 1
f) Agregat, typ: ANL102, producent: Aermec; sztuk: 1
g) Pompy ciepła, typ: EKHBRD016ADY1 + EMRQ12A, producent: Daikin; sztuk: 4
h) Wentylatory, typ: RM160/450, producent: Harman; sztuk: 1
i) Wentylatory, typ: VKA200, producent: Salda; sztuk: 1
Zakres usługi obejmuje w szczególności:
a) przeglądy/ konserwacja szafy klimatyzacji precyzyjnej:
12 przeglądów częściowych
4 kompleksowe przeglądy
2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza przeglądy
b) przeglądy/ konserwacja central wentylacyjnych:
2 kompleksowe przeglądy w ciągu roku
2 wymiany materiałów eksploatacyjnych tj.: filtry powietrza, cylindry nawilżacza
c) przeglądy/ konserwacja agregat wody lodowej:
1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,
d) przeglądy/ konserwacja pompy ciepła:
1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,
e) przeglądy/ konserwacja wentylatorów wyciągowych:
1 kompleksowe przeglądy w ciągu roku,
2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z częstotliwością i zakresem określonym w załączniku do projektu umowy.
3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do pełnej i należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie usług przeglądów/konserwacji będzie realizowane zgodnie
z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów (DTR).
5. Każda wykonana usługa w ramach niniejszej umowy zostanie odnotowana (zakres, data, czas trwania) przez Wykonawcę w Zeszycie Serwisu.

Dokument nr: AG.271.01.2023.ZO

Składanie ofert:
VII FORMA, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Ofertę należy oznaczyć/w tytule wpisać: AG.271.01.2023.ZO Klimatyzacja BCJ.
3. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: zamowienia@msl.org.pl w terminie do dnia 24.01.2023 r.

Miejsce i termin realizacji:
III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023r.

Wymagania:
IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, posiada:
1) doświadczenie w serwisowaniu szaf klimatyzacji precyzyjnych firmy Vertiv min 3 lata.
2) doświadczenie w serwisowaniu urządzeń DVM marki Samsung min 3 lata.
3) doświadczenie w serwisowaniu central wentylacyjnych firmy Klimor min 3 lata.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że, dysponuje:
1) dysponuje osobą posiadającą świadectwo - certyfikat personelu FGAZ uprawniające do sprawdzania pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych
w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych systemach oraz instalacji, konserwacji lub serwisowania wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.(na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1951 ze zmianami)
2) dysponuje osobą, która posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV (,,E" i "D"); osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo kwalifikacyjne ,,E" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo kwalifikacyjne ,,D" z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych w pełnym zakresie, lub też osoba wykonująca pomiary ochronne i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne ,,D" i ,,E" lub ,,D" ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 ze zmianami)
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 8 w związku z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) osoba lub podmiot wobec których zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 tej w/w ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się
o udzielenie zamówienia (zakupu) lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zakupu) podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 6 tej ustawy. Karę nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w ust. 7, przez ubieganie się
o udzielenie zamówienia rozumie się odpowiednio złożenie oferty lub przystąpienie do negocjacji.
5. Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1) wykaz usług potwierdzających posiadane doświadczenie- załącznik 2 do zapytania.
2) wykaz pracowników Wykonawcy, którzy będą odpowiedzialni za realizację przedmiotowej usługi wraz z wykazem stosownych uprawnień - załącznik 2 do zapytania.
3) Podpisane przez osobę upoważnioną oświadczenie Wykonawcy składane w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r. poz. 835), dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
V SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Cenę oferty będzie stanowić cena brutto podana w formularzu cenowym - załącznik 1 do zapytania.
2. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu zamówienia, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
4. Za termin złożenia Oferty przyjmuje się każdorazowo datę i godzinę wpływu Oferty do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego.
X INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.msl.org.pl.
XI POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie.
2. Informujemy, że złożone w wyniku zapytania oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia dostawy lub zawarcia umowy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia zamówienia bądź zawarcia umowy w zakresie realizacji zlecenia.
3. Zamawiający odrzuci oferty, jeśli ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.
4. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, jeśli Wykonawca nie spełni warunków udziału
w postępowaniu.
5. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia i doprecyzowania ofert.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oraz zapisów projektu umowy.
7. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.(t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.).
8. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, gdy zaistnieje co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dzu. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej ,,ustawą", Wykonawca (lub co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o dokonanie zakupu):
a) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
b) beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
c) jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2) Wykonawca lub co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o dokonanie zakupu, zamierza wykonać umowę z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości umowy (zakupu).

Uwagi:
VIII OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
LP.
KRYTERIUM
SPOSÓB OBLICZENIA
WAGA
1.
Cena ofertowa:
Cena = cena najtańszej oferty/cenę badanej ofert x 100
100

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
3. Oceniane będą oferty Wykonawców, którzy potwierdzą spełnianie warunków udziału w niniejszym postepowaniu określone w pkt VI niniejszego zapytania.
XII KLAUZULA RODO:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a) Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
IX KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie zapytania do treści niniejszego zapytania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej e-mail: zamowienia@msl.org.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.