Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kochanowice
Wolności 5
42-713 Kochanowice
powiat: lubliniecki
TEL.: (4834) 3533100, tel. (34) 3533-100 (wew. 145), tel. (34) 3533-100 (wew. 145)
przetargi@kochanowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kochanowice
Wadium: ---
Nr telefonu: TEL.: (4834) 3533100
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Kochanowice zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.: "Opracowanie
Programu Funkcjonalno- Użytkowego PFU dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Ul. Ogrodowej
w Kochcicach."
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych w związku
z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
1). Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania
,,Przebudowa drogi gminnej Ul. Ogrodowej w Kochcicach".
2. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, jest wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
3. Wykonawca zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych
po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji
inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU).
4. Zakres przedmiotu zamówienia.
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej ul.
Ogrodowej w Kochcicach" w zakresie ulicy Ogrodowej o szacunkowej długości łącznej 900 m wraz ze
ścieżką pieszo-rowerową (droga na załączniku graficznym oznaczona kolorem pomarańczowym), oraz
drogi boczne bez ścieżki rowerowej (zakres widoczny jest na załączniku kolor żółty) o orientacyjnej łącznej
długości 1200 m.
Kosztorys należy przygotować oddzielnie na zakres ulicy Ogrodowej (kolor pomarańczowy na załączniku
graficznym) oraz oddzielnie na boczne drogi (kolor żółty na załączniku graficznym).
Niezbędne elementy PFU:
1)
Ścieżka pieszo-rowerowa po jednej stronie drogi
2)
Uzgodnienia z zarządcą drogi i właścicielami
3)
Odwodnienie
4)
Opracowania geodezyjne
5)
Pomiary w terenie
6)
Inwentaryzacja zieleni
7)
Uzgodnienia z zarządcą sieci
8)
Analiza prawa z zakresie granic
9)
Opis techniczny
10)
Badania geologiczne
11)
Oznakowanie drogowe poziome i pniowe
12)
Wykonanie warstw konstrukcji jezdni13)
Propozycja oświetlenia drogowego
14)
Propozycje przejść dla pieszych
15)
Zjazdy na posesje
5. Przedmiot zamówienia winien obejmować:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 2 egzemplarze + wersja elektroniczna CD
- ustalenie kosztów prac projektowych (kosztorys) 2 egzemplarze + wersja elektroniczna CD
- ustalenie kosztów robót budowlanych (kosztorys) 2 egzemplarze + wersja elektroniczna CD
6. PFU powinien być również w wersji edytowalnej, dwa oraz pdf, natomiast planowane koszty i przedmiar
w wersji pdf, xls/xlsx lub ath.
7. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami Zamawiającego
oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi
i obowiązującymi normami, a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy stosowaniu nowoczesnych
rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji obiektu, w szczególności zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 8 czerwca 2004 r. nr 130, poz. 1389), a także
z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
8. Program Funkcjonalno-Użytkowy musi określić planowane koszty projektowych i planowane koszty robót
budowlanych stanowiące podstawę określenia szacunkowej wartości zamówienia, którego przedmiotem
będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
9. Na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego Zamawiający przeprowadzi
postępowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie
przedmiotowej drogi.
10. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji,
o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. z 2017 r. poz. 880), w tym także prawo
do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot
zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na
zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie PFU stanowiącego przedmiot
zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji dokumentacji projektowej wykonywanej na podstawie
niniejszego PFU.
12. Wizja lokalna - zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem usług będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych
informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub ominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Zamawiający dołącza o Zapytania załącznik graficzny przedmiotowej drogi- Załącznik nr 2 do Zapytania.
2) Tryb udzielenia zamówieniaZamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
3) Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:
W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dokument nr: GIR.271.2.1.2023.MB

Składanie ofert:
7) Sposób i termin składania ofert.
1. Oferta powinna zawierać łączną kwotę brutto za wykonanie zamówienia.
Cena oferty (przedstawiona w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 do Zapytania) winna zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
2. Cena oferty wynika z Formularza ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić Formularz
ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania.3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spełniającą wymagania określone w niniejszym
Zapytaniu.
5. Ofertę (wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela firmy) Formularz ofertowy -
stanowiący Załącznik nr 3, Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 6 należy złożyć w zamkniętej kopercie
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kochanowicach, piętro I, pokój 11, lub przesłać drogą elektroniczną na
adres: przetargi@kochanowice.pl do dnia 24 stycznia 2023 r., do godz. 10 00 .

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2023 r.

Wymagania:
5) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty wymagane w ofercie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w pracy na stanowisku
projektanta.
Dopuszcza się równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał
będzie na podstawie wykazu osób załącznika nr 6 do Zapytania.

6. W przypadku, gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę w siedzibie zamawiającego, koperta powinna być
zaadresowana w następujący sposób:
Urząd Gminy Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
oraz opisana
Oferta - "Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego PFU dla zadania pn.: Przebudowa drogi
gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach."
7) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiotu, który udziela pełnomocnictwa.
8) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niekompletna (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak
pełnomocnictwa),
2) jest niepodpisana,
3) jest podpisana przez nieuprawnione osoby,
4) oferta, wpłynęła po terminie,
5) oferta, nie została złożona w formie wymaganej przez zamawiającego,
6) jest niezgodna z przedmiotem zamówienia,
7) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
8) zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
6) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest: cena - 100%

Kontakt:
4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:
- Pani Patrycja Gansiniec, tel. (34) 3533-100 (wew. 145)
- Pani Martyna Bagińska, tel. (34) 3533-100 (wew. 145)

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.