Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
193z dziś
4298z ostatnich 7 dni
16015z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług kominiarskich

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług kominiarskich

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Włocławek - Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel: 054 414-48-50, fax: 054 414-48-84
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 054 414-48-50,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia publicznego:
1.1. Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku.
1.2. Szczegółowy zakres usług przedstawiono w projekcie umowy, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Otwarcie ofert: 6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
6.1. Miejsce - Administracja Zasobów Komunalnych, Ul. Ostrowska 30, 87 800 Włocławek, sala konferencyjna.
6.2. Termin -- 24.01.2023 r. godz. 10;15.

Składanie ofert:
5. Sposób, miejsce i termin składania ofert:
5.1. Dokumenty wyszczególnione w ust. 3 należy umieścić w kopercie i zaadresować:
Administracja Zasobów Komunalnych Ul. Ostrowska 30, 87-800 Włocławek
Oferta na:
,,Świadczenie usług kominiarskich dla Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku w obiektach będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Włocławek w 2023 roku."
5.2. TERMIN SKŁADANIA ofert - do dnia 24.01.2023 r. do godz. 10;00.
5.3. Oferty, które wpłyną do AZK po ww. terminie nie będą brane pod uwagę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, data i godz. wpłynięcia oferty do Zamawiającego, określa czy ww. termin został zachowany przez Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
2.1. Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

Wymagania:
3. O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali minimum 2 zadania polegające na świadczeniu usług kominiarskich o charakterze ciągłym o wartości łącznej minimum 50 000,00 zł brutto. Przez usługi kominiarskie o charakterze ciągłym należy rozumieć usługi realizowane na podstawie umów dotyczących obsługi kompleksowej przez okres min. 6 miesięcy,
3.2. dysponują lub będą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. co najmniej: samochodem osobowo-ciężarowym, urządzeniem do pomiaru ciągu w przewodach kominowych, wykrywaczem tlenku węgla,
3.3. posiadają potencjał kadrowy zapewniający realizację niniejszego zamówienia - minimum 2 osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie mistrzowskie,
3.4. posiadają aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości minimum 50 000,00 zł.
4. Wymagane dokumenty:
4.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy,
4.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4.3. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w sposób należyty W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał usługi dla Zamawiającego ww. referencje nie są wymagane.
4.4. wykaz osób - załącznik nr 5,
4.5. wykaz sprzętu - załącznik nr 6,
4.6. opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
4.7. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
4.8. Dokumenty o których mowa w ppkt. 4.2., 4.3., 4.6 muszą być złożone w oryginale bądź w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź w formie kopii poświadczonej notarialnie.
7. Termin związania ofertą: 30 dni.
8. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Administracji Zasobów Komunalnych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto (Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku z dnia 28.12.2022 r.).
9. Zamawiający zastrzega prawo do negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania bez podawania przyczyny.

Uwagi:
11. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.