Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa schodołazu gąsienicowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa schodołazu gąsienicowego

Data zamieszczenia: 2023-01-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków
powiat: Kraków
tel. (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59
zam@5wszk.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (12) 630-80-57,
Termin składania ofert: 2023-01-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a/Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA schodołazu gąsienicowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.
d/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą ,,lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych". Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

CPV: 33190000-8

Dokument nr: 07/ZP-podprogowe/5WSzKzP - SP ZOZ/2023

Składanie ofert:
8. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl do
dnia 24.01.2023 roku, do godz. 11:00;

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zrealizowane będzie jednorazowo w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
a/Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według załączonego formularza.
b/Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c/Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert
9. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:
a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - według załącznika nr 1.
b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - według załącznika nr 2.
c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika, przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
d/ Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.
10. KRYTERIA WYBORU OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 100 %
W zakresie kryterium ,,CENA" - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:
najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x
100 x 100 %
wartość brutto oferty badanej
11. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz zamieści zawiadomienie, podając nazwę (firmę) Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.
2. Zawarcie umowy następuje wraz ze złożeniem zamówienia.
12.ZASTRZEŻENIA
a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.
b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne (z nowej strony internetowej Szpitala https://5wszk.com.pl/ ->https://5wszk.com.pl/zamowienia -> archiwalna wersja strony https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne) (Zakładka OGŁOSZENIA).
c/ O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne (z nowej strony internetowej Szpitala https://5wszk.com.pl/ ->https://5wszk.com.pl/zamowienia -> archiwalna wersja strony https://pre.5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne) (Zakładka WYNIKI).

Uwagi:
13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO") w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) (,,PZP");
4. w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;
6. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;
8. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
9. Prawa osób których dane są przetwarzane:
prawo dostępu do danych osobowych;
prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
10. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
11. nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych;
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.