Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
961z dziś
6556z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż elementów małej architektury - betonowej ławki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż elementów małej architektury - betonowej ławki

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
https://platformazakupowa.pl/transakcja/738772
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
WIM.271.2.13.2023 DOSTAWA i montaż elementów małej architektury - betonowej ławki (szt. 2) na terenie zlokalizowanym przy Ul. Odrzańskiej na działce nr ew. 29/3 obręb 253 w Bydgoszczy
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 DOSTAWA i montaż elementów małej architektury - betonowej ławki (szt. 2) na terenie zlokalizowanym przy Ul. Odrzańskiej na działce nr ew. 29/3 obręb 253 w Bydgoszczy. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony w ogłoszeniu o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami 1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 738772, WIM.271.2.13.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/738772
Składania : 17-03-2023 11:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
NR WIM.271.2.13.2023 z dnia 10.03.2023 r.
(w przedmiocie zamówienia o wartości do kwoty 130.000 zł na podst. art.2 ust.1 pkt.1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2021.1129 z późn. zm.)
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Wydział przeprowadzający postępowanie:
Wydział Inwestycji Miasta (WIM), ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, 85-130 Bydgoszcz
Zadanie:
Nazwa zadania (wg planu): ,,Ławka dla mieszkańca na os. Brdyujście (program BBO)"
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa i montaż elementów małej architektury - betonowej ławki (szt. 2) na terenie zlokalizowanym przy ul. Odrzańskiej na działce nr ew. 29/3 obręb 253 w Bydgoszczy.
2.1 Zamówienie jak wyżej obejmuje wykonanie:
1) robót ziemnych i przygotowawczych (m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi),
3) dostawy i montażu elementów małej architektury wg dokumentacji projektowej,
4) robót odtworzeniowych wraz z uporządkowaniem terenu po robotach,
5) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2.2 Roboty budowlane związane z zamówieniem jak wyżej należy wykonać zgodnie z:
1) dokumentacją projektową,
2) przyjętym bez zastrzeżeń zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót,
3) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 j. t. z późn. zm.),
4) obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.
2.3 Wymagania przedmiotowe dotyczące urządzeń i elementów:
- oferowane elementy powinny:
1) być zgodne z opisem zawartym w formularzu pn. Podział ceny na składniki stanowiącym załącznik nr 6 zapytania ofertowego,
2) być zgodne z opisem i rysunkami zawartymi w dokumentacji projektowej,
3) posiadać nie krótszą niż 5 lat gwarancję na urządzenia, ich montaż, serwis gwarancyjny,
4) posiadać ważne certyfikaty /deklaracje zgodności z normą i atesty higieniczne, a te które stracą ważność przed upływem terminu ww. okresu odpowiedzialności wykonawcy za wady/ usterki urządzeń i robót budowlanych - wykonawca ma obowiązek uaktualnić i dostarczyć wskazanemu użytkownikowi,
5) posiadać stosowne informacje o zastosowanych urządzeniach i elementach udostępnione przez producenta/ dostawcę w postaci: danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji, szczegółowych instrukcji użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących warunków użytkowania (eksploatacji).
Uwaga: Dopuszcza się zmianę wymiarów oferowanych urządzeń o 10% w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
2.4 Warunki formalne (podmiotowe) jakie powinien spełniać wykonawca zamówienia, tj.:
1) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług określonych w zapytaniu ofertowym,
2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
3) posiadanie doświadczenia: wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (minimum 1 zamówienie) oraz pisemne potwierdzenia należytego wykonania tych zamówień (referencje podmiotu na rzecz którego takie zamówienie zostało wykonane).
3. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Dokumentacja projektowa (zał. nr 1),
2) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - do podpisania przez Oferenta (zał. nr 2),
3) Wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia -formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 3),
4) Wzór umowy (zał. nr 4),
5) Dokumentacja zdjęciowa -2 ujęcia (zał. nr 5),
6) Formularz oferty (zał. nr 6),
7) Załącznik pn. Podział ceny na składniki - formularz do wypełnienia przez Oferenta (zał. nr 7),
8) Zaświadczenie z dnia 04.10.2022 r. o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych (znak: WAB.II.6743.812.2022.SD) (zał. nr 8).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Kryterium oceny ofert, opis sposobu oceny ofert i warunki płatności:
5.1 Kryterium oceny ofert stanowi w 100 % cena, przy czym oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać formę wynagrodzenia ryczałtowego rozliczonego na podstawie oferty wykonawcy fakturą/rachunkiem końcowym, po zgłoszonym zakończeniu robót budowlanych i bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Oferty z rażąco niską ceną zostaną odrzucone (ceną gwarantującą pozyskanie zamówienia, ale nie oddającą rzeczywistych kosztów wykonania określonego przedmiotu zamówienia).
5.2 Sposób oceny ofert:
1) ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium,
2) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
3) inicjatywa udzielenia wyjaśnień należy wyłącznie do instytucji Zamawiającego - Wykonawca nie może w tych sprawach występować z własnej inicjatywy,
4) nie przewiduje się prowadzenia między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji ceny dotyczących złożonej oferty,
5) ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę),
6) Zamawiający poprawia w tekście oferty:
- oczywiste omyłki pisarskie - to omyłki nie budzące wątpliwości, bezsporne - powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto takie, że każdy, nie znający sprawy równie łatwo zauważy je i równie łatwo wskaże ten sam sposób ich poprawienia;
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.3 Warunki płatności:
1) podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego,
2) termin płatności - 14 dni od daty udokumentowanego wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury/rachunku do siedziby Wydziału Inwestycji Miasta.
6. Termin wykonania zamówienia: 3 tygodnie od daty zawarcia umowy.
7. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami (w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia):
* Justyna Misztela, Inspektor WIM - tel. 52 58 58 263
* Karolina Szafran-Pyjos, Inspektor nadzoru inwestorskiego WIM - tel. 52 59 157
Korespondencja między Zamawiającym i Oferentem w zakresie wyjaśniania treści zapytania ofertowego, zakresu i przedmiotu zamówienia może dobywać się pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: justyna.misztela@um.bydgoszcz.pl .
8. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 17.03.2023 r. o godz. 11.00.
9. Składając ofertę Oferent zobowiązany jest załączyć:
1) podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych - (zał. nr 2),
2) potwierdzenie posiadanego doświadczenia (wypełniony zał. nr 3) - wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień (minimum 1 zamówienie) odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia - pkt. 2.4, ppkt. 3),
3) dowód/dowody (pisemne potwierdzenie/a) należytego wykonania zamówienia/ń wykazanego/ych w załączniku nr 3 - referencje/poświadczenia podmiotu, na rzecz którego takie zamówienie/a zostało/y wykonane - pkt. 2.4, ppkt. 3),
4) wypełniony formularz oferty- (zał. nr 6),
5) wypełniony formularz ,,Podział ceny na składniki" - (zał. nr 7),
6) oświadczenie o zapewnieniu okresu gwarancji - pkt. 2.3, ppkt.4.
Brak przekazania Zamawiającemu wymaganych i określonych w pkt. 9 załączników spowoduje odrzucenie oferty.
10. Wykonawca robót, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobligowany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia Zamawiającemu niżej wymienionych dokumentów:
1) kart technicznych zastosowanych elementów,
2) informacje o zastosowanych elementach, udostępnione przez producenta/ dostawcę urządzeń
w postaci - pkt. 2.3, ppkt.5): danych katalogowych, szczegółowych instrukcji montażu i użytkowania (sposobu eksploatacji) oraz informacji dotyczących kontroli i konserwacji.
11. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
12. ,,Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Zamawiający informuje, że nie będą rozpatrywane oferty:
1) wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy."
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
Bydgoszcz, 10.03.2023 r.
WYDZIAŁ INWESTYCJI MIASTA
URZĘDU MIASTA BYDGOSZCZY
Bogdan Tyborski
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 3 tygodnie od daty zawarcia Umowy, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miasta Bydgoszcz Oddział: Wydział Inwestycji Miasta
ul. Grudziądzka 9-15, bud. B
85-130 Bydgoszcz
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2023

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.