Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie robót remontowych w budynkach magazynowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych w budynkach magazynowych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4234, tel. 32 756 4292
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 7 000,00 PLN
Nr telefonu: tel.: 32 756 4234, t
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót remontowych w budynkach magazynowych przy KWK ,,Borynia-Zofiówka-Bzie"
Ruch ,,Zofiówka".
6. Lista produktów
Lp. Nazwa zadania Ilość Jednostka miary
1. Wykonanie robót remontowych w
budynkach magazynowych przy KWK
,,Borynia-Zofiówka-Bzie" Ruch
,,Zofiówka". 1 pakiet

Dokument nr: 065/INW/23, 6616

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2023-03-23 10:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-16 23:59
Ofertę można złożyć w jednej z następujących form:
- przez przesłanie oferty w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji. Wykonawca
przesyła ofertę wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji,
ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie pisemnej
jest składana jako skan (pdf) oferty sporządzonej uprzednio w formie pisemnej ze
wszystkimi koniecznymi elementami. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej wskazanej w
punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer aukcji.
- w formie wiadomości e-mail,
- w formie elektronicznej ,
składana jest w formie plików pdf obejmujących treść oferty i została podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca przesyła ofertę na adres skrzynki mailowej
wskazanej w punkcie 12 Ogłoszenia o aukcji. W tytule wiadomości e-mail Wykonawca podaje numer
aukcji.

Miejsce i termin realizacji:
15. Termin dostawy/wykonania
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
1. Języki
Język polski
2. Opis
Podczas licytacji elektronicznej japońskiej zniżkowej wyświetlane są automatycznie następujące po sobie
malejące poziomy cenowe. Złożenie oferty przez Wykonawcę oznacza akceptację danego poziomu
cenowego, widocznego podczas licytacji. Wykonawca posiada określoną ilość czasu na każdorazowe
podjęcie decyzji o akceptacji danego poziomu cenowego. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym czasie, powoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego udziału w licytacji.
O wyborze oferty i podjętej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany po zatwierdzeniu wyników
postępowania.
Ceny podczas licytacji należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO).
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Aukcja elektroniczna prowadzona jest na podstawie ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A.nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r. dalej: Regulamin.
Uwaga !
Na jeden dzień przed terminem licytacji elektronicznej do godz. 13:00 Wykonawca powinien uzyskać
informację o dopuszczeniu do licytacji lub o ewentualnym przesunięciu terminu licytacji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 756 4234.
Ogłoszenie o aukcji elektronicznej oraz wszelkie informacje i dokumenty publikowane są na platformie
zakupowej dostępnej na stronie internetowej o
adresie:https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/aktualneaukcje.html oraz na stronie Zamawiającego pod
poniższym linkiem:https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy przesyłać na skrzynkę mailową o
adresie:dokumentacja@zwp.jsw.pl
Łączna objętość plików, które Wykonawcy przesyłają każdorazowo do zamawiającego pocztą elektroniczną
na skrzynkę mailową o adresie:dokumentacja@zwp.jsw.pl (załączają do wiadomości mailowej) nie może
przekroczyć 50 MB. Jeśli objętość przesyłanych plików wyniesie 50 MB, pozostałe pliki Wykonawca
zobowiązany jest przesłać w następnej wiadomości mailowej.
Postanowienia wzoru umowy/IPU znajdują zastosowanie w zakresie, w jakim nie są modyfikowane lub
uchylane przez postanowienia Ogłoszenia o aukcji oraz Specyfikacji technicznej w niniejszym
postępowaniu.
4. Waluta
PLN
Nazwa kryterium
Cena
8. Reguły
Licytacja otwarta
Aukcja japońska
Aukcja zniżkowa
Cena dotyczy całego kontraktu
Czas na decyzję: 60 sekund
Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów
11. Informacje o ofertach
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości lub części przedmiotu zamówienia
podwykonawcom.
5.Oferta musi zawierać propozycję ceny według formuły określonej przez prowadzącego postępowanie w
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
6. Kryterium oceny- najniższa cena: 100 %. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą
ceną.
7. Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Oferenci będą zobowiązani
do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku aukcji. Łączna wartość
pakietu po rozpisaniu cen jednostkowych nie może przekroczyć wartości wylicytowanej w aukcji.
Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
1. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Zapłata następuje przelewem w dniu obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
2. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
3. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
4. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.
5. Podstawą do wystawiania faktur będą pozytywne protokoły odbiorów, podpisane przez upoważnione
osoby Wykonawcy i Zamawiającego.
6. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłat bez zgody Zarządu JSW S.A.
16. Sposób dostawy/wykonania
Sposób wykonania określono Specyfikacji
technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia o aukcji.
Strona 6 z 17I. Wykonawca, który zamierza wziąć udział w Aukcji elektronicznej musi posiadać profil (konto) na
platformie zakupowej o adresie: https://zakupy.jsw.pl oraz zgłosić udział w aukcji najpóźniej do
godz. 23:59 w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca nieposiadający profilu (konta) zobowiązany jest dokonać rejestracji na platformie pod
adresem internetowym: https://zakupy.jsw.pl/rejestracja/rejestracja.html
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
II.
Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert.
Wysokość wadium: 7 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących form:
1. Pieniądzu w formie przelewu na rachunek bankowy (nie może być wpłacone przekazem pocztowym):
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, PKO
BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 z dopiskiem "wadium do aukcji nr 065/INW/23".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert na rachunku
bankowym Zamawiającego nastąpi uznanie przelewu środków pieniężnych odpowiadających kwotowo
oznaczonemu wadium.
2. Gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione (w jednym z poniższych sposobów), jeżeli przed upływem
terminu składania ofert:
- w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. zostanie złożony oryginał gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej.
- oryginał gwarancji bankowej sporządzony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym gwaranta zostanie przesłany na adres skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.
- oryginał bądź kopia gwarancji ubezpieczeniowej sporządzonej w postaci elektronicznej lub kopia
gwarancji ubezpieczeniowej, sporządzonej w postaci papierowej (formie pisemnej lub dokumentowej)
zostanie przesłana na adres skrzynki mailowej: dokumentacja@zwp.jsw.pl.
W szczególności treść gwarancji powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta) w sytuacjach określonych w § 15 ,,Regulaminu określającego sposób
przygotowania i prowadzenia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. postępowań przetargowych nieobjętych
ustawą Prawo Zamówień Publicznych" - Załącznik do Uchwały Zarządu JSW S.A. nr 760/X/2021 z dnia
30.11.2021 r.,
b) wskazanie sumy gwarancyjnej,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji,
d) określenie terminu ważności gwarancji.
Złożenie lub przesłanie gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 21 ust. 2 lit. b Regulaminu.
Kasa ZWP JSW S.A. jest czynna w dniach: poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach od 08:00 do
09:00 oraz 12:30 do 13:30.
3. Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Wykonawcy w wysokości odpowiadającej
wartości wadium jest możliwe:
- w kwocie brutto dla faktur, których wartość nie przekracza 15 000,00 zł brutto,
- w kwocie netto dla faktur, których wartość przekracza 15 000,00 zł brutto.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert do
Prowadzącego postępowanie wpłynie od Wykonawcy oświadczenie (potwierdzone przez CUW JSW S.A.) o
przeznaczeniu kwot z należności Wykonawcy na pokrycie wadium w postępowaniu (wzór oświadczenia
stanowi załącznik do ogłoszenia).
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności

powinny być istniejące i bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Wykonawca składa do CUW
JSW S.A. (Sekcja Obsługi Zobowiązań) stosowne oświadczenie (w 2 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja
Obsługi Zobowiązań) potwierdza oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich
księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Wykonawca dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje w
CUW JSW S.A. - Sekcja Obsługi Zobowiązań).
W przypadku złożenia oświadczenia w postaci elektronicznej Wykonawca wysyła elektroniczną kopię
podpisanego oświadczenia na wskazany adres e-mail: blokady-wadium@jsw.pl.
Osobami zajmującymi się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr
tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel. 32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z ofertą należy przedłożyć egzemplarz oświadczenia potwierdzony przez pracownika CUW.
III. Złożenie przez Wykonawcę oferty zawierającej:
1. Wypełniony formularz ofertowy będący załącznikiem nr 1.
2. Potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium.
3. Dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej - załącznik nr 2.
5. Wykaz co najmniej jednego zamówienia wskazującego, że Wykonawca (w przypadku oferty złożonej
przez konsorcjum firm, lider bądź jeden z uczestników/członków konsorcjum) wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to
za ten okres) roboty budowlane związane z remontem w budynkach o łącznej wartości nie niższej niż 150
000,00 zł netto.
Ww. wykaz, składający się z maksymalnie trzech pozycji, winien zawierać wartości i przedmioty
wykonanych robót oraz daty wykonania i dane podmiotu, na rzecz którego robota została wykonana.
6. Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie
roboty o których mowa w ust. 5.1 powyżej, były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane
należycie.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia Postępowania w
całości lub części (w zakresie poszczególnych zadań) bez podania przyczyn na każdym etapie
postępowania.
3. Oferty złożone w toku Aukcji elektronicznej przestają wiązać, gdy Wykonawca złoży kolejną,
korzystniejszą ofertę, zawarto umowę albo Aukcję unieważniono.
4. Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej.
5. Reklamacje związane z przebiegiem licytacji należy składać na adres e-
mail:dokumentacja@zwp.jsw.pl do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po dniu, gdy zakończono
licytację.
6. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą stosownie do
postanowień Regulaminu.
19. Dokumenty wymagane od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w aukcji
elektronicznej
1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 - specyfikacja techniczna.
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do ogłoszenia tj. Specyfikacja techniczna.

Uwagi:
Operator aukcji:
JSW IT SYSTEMS Spółka z o.o.
ul. Armii Krajowej 56
44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-81-130 www.jswits.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
(+48) 71 787 35 34 helpdesk@logintrade.net

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Dział Zamówień Niepublicznych Usługi: Paweł Langer nr tel.: 32 756 4234 - dokumentacja@zwp.jsw.pl
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
ZWP JSW S.A. Leszek Paprotny tel. 32 756 4292,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.