Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4860z ostatnich 7 dni
22421z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Izbica
ul. Krolanda 4
22-375 Izbica
powiat: krasnostawski
tel. 84 618 30 34, 84-618-30-54, tel. 508 286 058
ugizbica@mbnet.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Izbica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 84 618 30 34, 8
Termin składania ofert: 2023-03-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: zadania pn. ,,Adaptacja budynku byłej Biblioteki w msc. Tarnogóra na żłobek gminny".
II - Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmującej przebudowę budynku biblioteki z adaptacją na żłobek gminny w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w IWZ.
1.1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
a) planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce Nr 2686 w obrębie geodezyjnym Tarnogóra, Gmina Izbica,
b) budynek parterowy o pow. parteru ok. 204 m2 i częściowo podpiwniczony o pow. ok. 70 m2.
c) budynek o ścianach murowanych z cegły oraz gazobetonu komórkowego, dach dwuspadowy pokryty onduline, podłogi posadzka cementowa + terrakota (pomieszczenia + ciągi komunikacyjne), stolarka okienna i drzwiowa drewniana,
d) w załączeniu dokumentacja fotograficzna wraz z rzutem budynku.
e) dokumentacja projektowa winna zawierać wszelkie elementy infrastrukturalne (kubaturowe, instalacyjne, zagospodarowania terenu, małą architektura, itp.) umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz przeznaczeniem któremu ma służyć.
1.2 Orientacyjny zakres robót budowlanych objętych dokumentacją projektową:
a) adaptacja pomieszczeń na potrzeby budynku żłobka poprzez adaptację pomieszczeń, wydzieleniu kuchni wraz pomieszczeniem do przechowywania żywności dla dzieci, dostosowanie ciągów komunikacyjnych,
b) kotłowni, magazynów itp.,
c) budowa nowych ścian działowych, jeżeli będzie taka konieczność,
d) przebudowa wejścia z dostosowaniem do obwiązujących przepisów prawa w tym przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych,
e) remont dachu - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,
f) przebudową wszystkich mediów zewnętrznych i instalacji wewnętrznych (min. gazowych, elektrycznych, co., c.w.u., wodno-kanalizacyjnych),
g) przebudowa wszystkich mediów wewnętrznych z zamontowaniem układów pomiarowych,
h) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, jeżeli zajdzie taka konieczność,
i) izolacje przeciwwilgociowe i termiczna ścian fundamentowych,
j) montaż odnawialnych źródeł energii w tym np. instalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła,
k) montaż podstawowego wyposażenia budynku w zakresie niezbędnym, do jego funkcjonowania obiektu (m.in. oznakowanie, p.poż, wyposażenie kuchni, oznaczenia pomieszczeń, łóżka, szafy, szafki, krzesła, mydelniczki, uchwyty na papier toaletowy, lustra, wyposażenie w niezbędny sprzęt służący opiece dzieci w żłobku, itp.
1) montaż monitoringu zewnętrznego na budynku,
m) wykonanie oświetlenia terenu działki,
n) zagospodarowanie terenu na działce w tym terenów zielonych, wraz z budową parkingu i drogi dojazdowej w obrębie działki, na której zlokalizowany jest budynek, o) wykonanie obiektów małej architektury w obrębie działki, na której zlokalizowany
jest budynek w tym np. palcu zabaw, altany itp., p) inne prace niezbędne do przebudowy obiektu na cele żłobka. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu,
b) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla każdej z występujących branż budowlanych,
c) opracowanie projektu technicznego stanowiącego uzupełnienie oraz uszczegółowienie w zakresie i stopniu niezbędnym do realizacji robót budowlanych, wykonania kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla każdej z występujących branż budowlanych,
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla każdej z występujących branż budowlanych,
b) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,
c) opracowanie audyty energetycznego budynku w celu określeniu wariantu robót termomodernizacyjnych z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii,
d) opracowanie oceny technicznej budynku,
e) opracowanie projektu podstawowego wyposażenia budynku w zakresie niezbędnym, do jego funkcjonowania obiektu wraz z kosztorysem (zestawieniem kosztów elementów wyposażenia),
f) wykonanie technicznych badań geotechnicznych podłoża gruntowego,
g) inwentaryzacji istniejącego obiektu i terenu w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji,
h) opracowania operatu wodno-prawnego w niezbędnym zakresie, jeżeli jest wymagany,
i) uzyskanie wszystkich uzgodnień w zakresie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
j) uzyskanie map do celów projektowych na własny koszt,
k) uzyskanie wszystkich uzgodnień we własnym zakresie i na własny koszt w zakresie wynikającym z obecnie obowiązujących przepisów, a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
1) projekt powinien objąć adaptację/przebudowę istniejącego budynku z uwzględnieniem przystosowania go dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami.
m) Wykonany projekt musi uwzględniać koncepcję uniwersalnego projektowania.
n) Wykonawca przekaże zamawiającemu w/w dokumenty w wersji elektronicznej (np. format doc - Word, pdf - Adobe Reader) na płycie CD w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie dostępnych programów komputerowych
- dodatkowo wymaga się przedłożenia kosztorysów w wersji elektronicznej zapisanych w formacie z rozszerzeniem formacie xls, txt lub rtf oraz ATH oraz rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej w formacie dwg. o) Wykonawca przekaże dokumentację w następujących ilościach:
- dokumentacja projektowa budowlana i techniczna o której mowa powyżej w pkt. 2 -5 egz.
- kosztorysy i przedmiary robót - wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji - 2 kpl.
- STWiOR-2egz.
- wersja elektroniczna sporządzonej dokumentacji - 2 szt.
3. Obowiązki Wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej:
a) uzgodnienie z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych obiektu, jak i propozycji zagospodarowania terenu,
b) zorganizowanie minimum 2 spotkań roboczych z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych,
c) uzyskanie własnym staraniem i na swój koszt wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień;
d) zapewnienie opracowania dokumentacji projektowej z należytą starannością wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę.
4. Opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy (projektanta), podpisane przez sprawdzających odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań oraz oświadczenie o kompletności.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania dot. wykonanej dokumentacji projektowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej oraz w trakcie realizacji inwestycji.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego.
7. Z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do projektu oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
8. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej i elektronicznej wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy.
9. Zamawiający zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności uzupełnienia lub poprawy dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu zamówienia -Wykonawca dokona korekt w ramach udzielonego zamówienia.
10. W opracowanej dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie uzgodnione z Zamawiającym na spotkaniach roboczych.
11. Zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) zostaną opisane w opracowanej dokumentacji bez wskazania ich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), oraz aktami wykonawczymi do ustawy zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i technologicznych. Wyżej wymienione opracowania powinny odpowiadać warunkom określonym w:
a) Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 204 z późn. zm.).
b) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r., w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72).
c) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 202 lr. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
d) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458).
e) oraz innym przepisom branżowym.

CPV: 74.23.20.00 - 4

Otwarcie ofert: 2. Zamawiający dokona otwarcia ofert cenowych w dniu 14 marca 2023 r., o godz. 14:15, w swojej siedzibie (adres jak wyżej).
3. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty cenowe oraz wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub za pomocą e-maila (z potwierdzeniem w formie pisemnej) następująco:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, Ul. Gminna 4,22 - 375 Izbica, woj. lubelskie,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: ugizbica@,mbnet.pl
V - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Izbica w terminie do dnia 14 marca 2023 r. (wtorek), do godz. 14:00 - drogą elektroniczną, potwierdzoną następnie w formie pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
14. Termin wykonania zamówieni; do dnia 31.10.2023 r.

Wymagania:
Istotne Warunki Zamówienia
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Godziny pracy Zamawiającego:poniedziałek 8:00 do 16:00, wtorek - piątek - 7:00 do 15:00
15. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni.
16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III - Informacja o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWZ;
2) Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
3) Wykaz wykonanych usług, w którym Wykonawca winien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę projektową polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującą budowę lub przebudowę (rozbudowa, adaptacja) budynku użyteczności publicznej wraz z dokumentami potwierdzającymi, że ta usługa została wykonana należycie - sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do IWZ.
4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 5 do IWZ.
2. Wszystkie powyższe oświadczenia i dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
? Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego.
VI - Opis sposobu obliczenia ceny
1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik Nr 1 do IWZ) należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku VAT.
2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
3. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zamawiający potrąci i odprowadzi do ZUS i Urzędu Skarbowego wszelkie zobowiązania wynikające z przepisów ustaw o ubezpieczeniu społecznymi podatku dochodowym od osób fizycznych.
VII- Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA-100%
VIII - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze oferty cenowej zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy wymienione w pkt III, IWZ dokumenty nie zostały złożone wraz z ofertą bądź zawierają błędy do ich uzupełnienia zostanie wezwany jedynie wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień w zakresie ewidentnie niskiej ceny oferty. Niewystarczające wyjaśnienia w zakresie ewidentnie niskiej ceny oraz brak złożonych wyjaśnień przez wykonawcę może skutkować odrzuceniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Wykonawca w tym przypadku nie może dochodzić roszczeń z tytułu poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
5. Zamawiający zawrze umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
6. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży oświadczenie o podleganiu bądź nie podleganiu obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z ich wyszczególnieniem oraz na fundusz pracy.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny - zapis pkt 2 stosuje się odpowiednio.
8. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 3 do IWZ), określającej warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
9. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia postępowanie może ulec unieważnieniu (gdy zamawiający nie zwiększył środków).

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania jest w sprawach:
? proceduralnych i merytorycznych: Pan Bartłomiej Saran tel. 508 286 058; Pani Justyna Szewczak tel. 84-618-30-34 wew. 33, Grzegorz Suchodolski tel. 84-618-30-34 wew. 37

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.