Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa drzew liściastych, krzewów wraz z nasadzeniem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa drzew liściastych, krzewów wraz z nasadzeniem

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
powiat: Poznań
tel.: 61 449 92 52
agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 449 92 52
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Badanie rynku na potrzeby przyszłych zamówień
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 300 szt. drzew liściastych, 1800 szt. krzewów wraz z nasadzeniem na terenie rezerwatu przyrody Czarne Doły na odcinku
ok. 2 000 m.
II. Szczegóły dotyczące zamówienia:
1. Materiał przeznaczony do sadzeń winien być zgodny z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.
2. Wymagane parametry materiału sadzeniowego:
a) drzewa:
korony drzew prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku bądź odmiany;
pędy boczne korony drzewa równomiernie rozmieszczone;
prosty przechodzący w przewodnik pień;
dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy system korzeniowy;
prawidłowo uformowana i nieuszkodzona bryła korzeniowa.
b) krzewy:
krzewy z minimum trzema zdrewniałymi pędami z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami;
dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy system korzeniowy;
prawidłowo uformowana i nieuszkodzona bryła korzeniowa.
3. Nie dopuszcza się aby materiał sadzeniowy posiadał następujące wady:
widoczne uszkodzenia mechaniczne
ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,
martwice i pęknięcia kory z wyjątkiem typowych dla danego gatunku,
zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych
uszkodzenie przewodnika, lub pąka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,
słaba witalność sadzonek.
4. Nasadzenia drzew i krzewów należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
5. Drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć poprzez: opalikowanie 3 palikami wraz z mocowaniami poprzecznymi u szczytu oraz założenie osłonki na pień drzewa.
6. Wokół drzew i krzewów należy uformować zagłębienie/misę i wyściółkować minimum 5 cm warstwą przekompostowanej kory w zakresie pokrywającym powierzchnię minimum całej misy.
7. Po posadzeniu drzewa oraz krzewy należy obficie podlać tak aby cała ziemia wraz z bryłą została nasiąknięta wodą.
III. Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do nasadzenia:

Lp.
Nazwa
Parametry
Ilość sadzonek (szt.)
Drzewa:
1.
Dąb bezszypułkowy Quercus Petraea

forma: Pa min. 200 cm
min. 12 cm obwodu na wysokości 100 cm
szkółkowane w pojemniku
25
2.
Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos

25
3.
Topola biała Populus alba

25
4.
Wiąz polny Ulmus minor

25
5.
Jarząb pospolity Sorbus aucuparia

200
Krzewy:
5.
Berberys zwyczajny Berberis vulgaris

typ uprawy: min. C2
wysokość mierzona od podłoża min. 30 cm
200
6.
Dereń świdwa Cornus sanguinea

200
7.
Głóg dwuszyjkowy Crataegus laevigata

200
8.
Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

200
9.
Kalina koralowa Viburnum opulus

200
10.
Róża dzika Rosa canina

200
11.
Szakłak pospolity Rhamnus cathartica

200
12.
Śliwa tarnina Prunus spinosa

200
13.
Trzmielina pospolita Euonymus europaeus

200

Dokument nr: WPN-III.261.4.2023.AB

Składanie ofert:
V. Termin, miejsce i sposób składania ofert:
1. Oferty należy składać do 15 marca 2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Planowany termin realizacji zamówienia: październik - listopad 2023

Wymagania:
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.
Niniejsze badanie rynku służy ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na potrzeby oszacowania kosztów projektu ,,Chelonia - Program ochrony żółwia błotnego
w Wielkopolsce" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod
nr POIS.02.04.00-00-0022/18.

Uwagi:
VII. Informacje dodatkowe - klauzula informacyjna:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, kod 60-529. tel.: 61 639-64-00, fax: 61 639-64-47, e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).
3. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0022/18 pn. ,,Chelonia" - Program ochrony żółwia błotnego w Wielkopolsce współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4. Dane będą przetwarzane przez instytucje uczestniczące w realizacji ww. projektu
w zakresie odpowiadającym ich obowiązkom, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania Dane mogą być przetwarzane także w celach archiwalnych i statystycznych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego
z wdrażaniem Programu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
10. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Instytucji Zarządzającej POIiŚ) jest możliwy:
pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl
11. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu jest możliwy:
pod adresem: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
pod adresem e-mail: iod.poznan@rdos.gov.pl
12. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

Kontakt:
VI. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu:
Agnieszka Burghardt, tel.: 61 449 92 52, e-mail:agnieszka.burghardt@poznan.rdos.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.