Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie audytu powykonawczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie audytu powykonawczego

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wąchock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
powiat: starachowicki
Tel.: 41/27-36-130 Faks: 41/27-36-159
michal.markowski@wachock.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wąchock
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 41/27-36-130 F
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia

,,Wykonanie audytu powykonawczego ex-post Budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku w celu potwierdzenia i monitorowania wskaźników projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku" realizowanego w ramach działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"' oś III ,,Efektywna i zielona energia" RPOWŚ na lata 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu powykonawczego ex-post Budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku o pow. zabudowy 1922 m2 oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z przeprowadzoną modernizacją energetyczną budynku i potwierdzenie osiągnięcia zamierzonych celów modernizacyjnych - osiągniecie po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu przyjętych we wniosku o dofinansowanie wskaźników rezultatu:

- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]

- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]

- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych[kWh/rok]

- zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]

Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną w oparciu o którą zrealizowano modernizację energetyczną budynku , dokumentacją powykonawczą, audytami energetycznymi budynku Zespołu Placówek Oświatowych (ZPO) opracowanymi na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania. Powyższe dokumenty mogą być przesłane do Wykonawcy drogą elektroniczną. Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej gmina.wachock.sisco.info w zakładce przetargi/ rok 2019/miesiąc luty pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Wąchocku" jako załącznik ,,Projekty budowlane specyfikacje techniczne".

Zakres prac do wykonania.

Zamawiający oczekuje, że wykonany audyt powykonawczy będzie obejmował swoim zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynku ZPO min.:

- docieplenie ścian budynku, dachu, wymiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi,

- przebudowę kotłowni, instalacji gazowej, wymianę instalacji CO,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- montaż instalacji fotowoltaicznej.

Audyt powykonawczy ex-post winien:

Zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 43 poz. 346),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3.09.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1606),
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/EU z dnia 25.102012 r. w sprawie efektywności energetycznej,(...).
Uwzględniać wytyczne RPO Województwa Świętokrzyskiego.

Audyt powykonawczy należy wykonać w zakresie standardzie, formie i dokładności zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania przedmiotu zamówienia wymogami. Wyniki audytu będą służyły do monitorowania wskaźników.
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w następujących formach:

Opracowanie tekstowe w wersji papierowej - 3 egzemplarze
Opracowanie tekstowe w wersji elektronicznej - 2 nośniki pamięci (plik PDF oraz wersja edytowalna)

Dokument nr: BGK.7021.3.14.2023

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2023 r. o godz. 11:20,

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 16.03.2023 r. do godz. 11;00.
Sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć na formularzu oferty - zał nr 1,
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

wykaz wykonanych usług (audytów),
referencje lub inny dokument potwierdzające należyte wykonanie zamówienia,

Ofertę z załącznikami można złożyć tylko drogą elektroniczną na adres e-mail: michal.markowski@wachock.pl wpisując temat: ,,Wykonanie audytu energetycznego ex-post budynku Zespołu Placówek oświatowych w Wąchocku" rok 2023.
Oferty które nie będą opatrzone powyższym tematem będą odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia 12.04.2023 r.

Wymagania:
Wymagania dotyczące Wykonawców.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu tego typu opracowań potwierdzone stosownymi dokumentami np. referencjami.
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, które polegały lub zawierały w swoim zakresie, sporządzenie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych poddanych kompleksowej termomodernizacji.
Termin związania ofertą 14 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100 %.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.