Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI W WOJNICZU
Rynek 1
32-830 Wojnicz
powiat: tarnowski
tel /014/ 6790-108, fax /014/ 6790-100
jan.sygnarowicz@wojnicz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wojnicz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel /014/ 6790-108,
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) mostu na rz. Więckówka w ciągu drogi gminnej K 203 268 w km 1+060 w miejscowości Isep - Gmina Wojnicz".
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac:
a) Wykonanie kompleksowej dokumentacji - projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego dotyczącego remontu (przebudowy) mostu w ciągu drogi gminnej K 203268 w miejscowości Isep - Gmina Wojnicz. Istniejący most nad rzeką Więckówka, jednoprzęsłowy o dwóch podporach, długości 16,00 m i szerokości 7,50 m. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej obiektu mostowego, a podane parametry mają charakter informacyjny. Nośność mostu po remoncie (przebudowie) 40 Mg (40 ton).
Ciąg drogi w obrębie mostu stanowią działki nr 851/1, 851/2 w Wojniczu i działka nr 240/1 w Ispie, rzekę Więckówkę stanowią działki nr 1711/2 w Wojniczu i działka nr 72 w Ispie.
b) Ze wstępnych warunków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Tarnowie przyczółki mostu w związku z planowaną modernizacją obwałowań potoku Więckówka należy zlokalizować poza korpusem obwałowań po stronie odpowietrznej w odległości minimum 5 m od stopy skarpy nasypu, a rzędną spodu konstrukcji mostu przyjąć minimum 1,0 m nad istniejącą rzędną korony wałów. Z uwagi na brak w chwili obecnej dokumentacji na modernizację obwałowań, która skutkować może zwiększeniem rozstawy i wysokości wałów, Nadzór Wodny w Tarnowie nie może pozytywnie
zaopiniować lokalizacji przyczółków mostu w obrębie nasypów istniejących wałów i rzędnych spodu konstrukcji na ich obecnej wysokości, gdyż zmniejszałoby to przepustowość międzywala w przypadku przepływu wód powodziowych po przebudowie obwałowań.
c) W świetle mostu i jego zacienieniu należy przewidzieć zabezpieczenie korpusu wałów przy pomocy elementów prefabrykowanych typu mała krata na geowłókninie. Zacienienie konstrukcji mostu będzie negatywnie wpływać na porost traw i stan techniczny niezadarnionego korpusu wału (obsypanie gruntu).
d) Lokalizacja mostu zaznaczona jest na załączniku graficznym, który stanowi załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.
2) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych map, uzgodnień, opinii, decyzji , opracowań i zgód (w tym do dysponowania gruntem na cele budowlane), wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych), złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Zamawiającego wraz z uzyskaniem ostatecznego (prawomocnego) pozwolenia na budowę. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązujących Polskich Norm.
3) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych założeń technicznych dotyczących opracowywanej dokumentacji.
4) Projekt architektoniczno - budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w rozszerzeniach PDF i DWG.
5) Wykonanie projektu technicznego (wykonawczego), który będzie obejmował :
a) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w ilości 2 egz.
b) Kosztorys inwestorski - w ilości 2 egz.
c) Przedmiar robót - w ilości 2 egz.
d) Projekt techniczny - 5 egz.
e) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 1 egz.
f) Projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.
g) Projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz.
- Powyższe opracowania w wersji papierowej i elektronicznej w rozszerzeniach PDF i DWG oraz w wersji edytowalnej w formacie .zuz i/lub .xml i/lub .puz w przypadku kosztorysów inwestorskich.
6) Pozyskanie niezbędnych materiałów, opracowań potrzebnych do wykonania projektu należy do Wykonawcy.
7) Do Wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót budowlanych z
projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie zobowiązany do jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie dwóch lat od daty odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.
8) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie dla uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych).
9) Przed złożeniem Oferty Wykonawca winien dokonać rozeznania zagadnienia na własną odpowiedzialność i ocenę wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: FZP.271.1.6.2023

Otwarcie ofert: 6) Zamawiający dokona jawnego otwarcia złożonych przez Wykonawców ofert w dniu 17.03.2023 r. o godz. 10:15. w swojej siedzibie: Urząd Miejski w Wojniczu, adres: 32-830, Wojnicz Ul. Rynek 1 - pokój nr 10.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć (wyłącznie w formie papierowej) w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie /opakowaniu, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści w terminie do dnia 17.03.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Wojniczu, adres: 32-830 Wojnicz Ul. Rynek 1 - Dziennik podawczy (parter) w formie: pisemnej (osobiście, listownie).

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia do: 30 listopada 2023 r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji:
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wykonany i przekazany przedmiot umowy.
2) Okres rękojmi będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowania projektowego, jednakże nie dłużej niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego opracowania projektowego.
3) Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z rękojmi, w przypadku stwierdzenia wad opracowania projektowego dostarczonego przez Wykonawcę może:
a) żądać usunięcia wad wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla stron, a po bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy;
b) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady nie zostały usunięte w terminie lub naliczać kary za nieterminowe usunięcie wad.
4) Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu rękojmi, jeżeli wniósł reklamacje przed upływem tego okresu.
5) O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
6) W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie usunięcia ich w terminie wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy zachowując
jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających.
7) Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi może on żądać od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada.
8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z wadliwie wykonanej dokumentacji. Odpowiada również za wady budowy wynikłe ze zrealizowania ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas realizowania nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada także za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwej koordynacji prac projektowych. Odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności podmiotu wykonującego budowę. Z tytułu odpowiedzialności za wady należy się Zamawiającemu pełne odszkodowanie.
9) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.
4. Warunki płatności:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionego rachunku/faktury, sporządzanej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiającego sporządzonego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) i jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2) Na przesłanym do Zamawiającego - formularzu oferty cenowej należy przedstawić cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego oraz stawkę należnego podatku VAT.
3) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. W razie rozbieżności pomiędzy zapisem cen liczbowo i słownie Zamawiający za wiążącą uzna cenę podaną słownie.
4) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto (waga - 100 %).
5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełnił następujące warunki:
a) wykazał się niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie robót objętych niniejszym zapytaniem. Powyższy warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowych w zakresie odpowiadającym swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę 50 000,00 zł brutto.
b) dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej.
6) Na ofertę składają się:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1;
b) wykaz wykonanych usług - zał. nr 2 - wraz z dokumentami potwierdzającymi ich prawidłowe wykonanie;
c) oświadczenie wykonawcy dotyczące dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej - zał. nr 3 - wraz z dokumentami potwierdzającymi;
d) podpisana klauzula informacyjna RODO - zał. nr 5;
e) podpisane oświadczenie o braku powiazań - zał. nr 6.
7) Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną.
8) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (tzw. Umowę Konsorcjum). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy.
9) Cena oferty Wykonawcy jest ceną ostateczną i niezmienną, która obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
10) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
11) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
13) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14) UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
15) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Informacja na temat wadium: nie dotyczy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (odwołania ogłoszenia o zamówieniu) bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Powyższe nie uchybia możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty zgodnie z uprawnieniem określonym w art. 703 §1 KC.
8. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, wprowadzony Zarządzeniem nr 56/2023 Burmistrza Wojnicza z dnia 02 marca 2023 r.
9. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
3) Dopuszczalne formy kontaktu z Wykonawcą (z wyjątkiem etapu składania ofert): pisemnie, drogą elektroniczną (adres e-mail Zamawiającego: przetargi@wojnicz.pl).
4) Na kopercie z ofertą (dot. również koperty kurierskiej) należy umieścić napis: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej remontu (przebudowy) mostu na rz. Więckówka w ciągu drogi gminnej K 203 268 w km 1+060 w miejscowości Isep - Gmin Wojnicz".
7) Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminy Wojnicz oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wojniczu.

Kontakt:
Dodatkowych informacji co do przedmiotu zamówienia udziela Pan Jan SYGNAROWICZ - Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wojniczu, numer telefonu: (14) 679 01 08 w. 27 lub (14) 631 98 27, adres email: jan.sygnarowicz@wojnicz.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.