Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5208z ostatnich 7 dni
22202z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd, konserwacja oraz naprawa urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd, konserwacja oraz naprawa urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
Tel./fax 12 619-65-44
zamowienia.publiczne@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax 12 619-65-4
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.
,,Przegląd, konserwacja oraz naprawa urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej w Zamiejscowych Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie".
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie do realizacji usługi dotyczącej wykonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej w budynkach:
a) VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, Plac Kulczyckiego 1;
b) VII Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie, 32-070, Ul. Sportowa 10.
2) Opis funkcjonujących instalacji sygnalizacji alarmowej i pożarowej oraz szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2.

Dokument nr: Gosp.K.26.8.2023

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać z dopiskiem
,,Przegląd, konserwacja oraz naprawa urządzeń instalacji sygnalizacji
alarmowej i pożarowej - Gosp.K.26.8.2023"
na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres email: zamowienia.publiczne@krakow-krowodrza.sr.gov.pl .
2. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 marca 2023 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia
Zadanie realizowane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wartości 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
1) Zamawiający oceni jedynie oferty złożone w terminie oraz spełniające wymogi formalne, określone w niniejszym Zaproszeniu.
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) posiadał aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu, konserwacji i naprawach elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych;
b) posiadał aktualne zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na transport, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu, wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe;
c) posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia;
d) nie podlegał wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw wykluczeń sankcyjnych w stosunku do wykonawców (ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).
3) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
SĄD REJONOWY
dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków
Tel./fax. (12) 619-65-44, Tel./fax. (12) 619-65-46
wyk. B.TŻ.
- Cena (C) - waga kryterium 100%.
4) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) W przypadku ofert o jednakowej cenie Zamawiający zwróci się do Wykonawców o oferty dodatkowe.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
7) Zamawiający dokona poprawek oczywistych i rachunkowych omyłek i poinformuje o tym Wykonawcę.
8) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty, w przypadku gdy Wykonawca nie dołączy lub dołączy wadliwe wymagane załączniki (oświadczenia, dokumenty itp.)
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Do oferty należy załączyć:
a) kopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu, konserwacji i naprawach elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
b) kopię aktualnego zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na transport, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu, wydane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe,
c) kopię opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia,
d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli dotyczy).
Przed zawarciem umowy Wykonawca winien dostarczyć wykaz pracowników skierowanych do realizacji zamówienia oraz ich oświadczenia o tym, że nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub karno-skarbowe.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczeń sankcyjnych w stosunku do wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie informacji uzyskanych z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności takich jak informacji z odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacji z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4) Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
5) W ofercie należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6) Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7) Cena wyrażona ma być w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zachowaniem matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
8) Rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Forma płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne z dołu za wykonany przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury/rachunku. Sposób rozliczenia pomiędzy stronami określa wzór umowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
8. Informacje dodatkowe:
1. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca, zobowiązuje się podpisać umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia podstępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców w godzinach 8:00 - 13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać telefonicznie na numer wskazany w podpunkcie 4. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt Wykonawcy.
6. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w stosunku do realizacji przedmiotowej usługi.

Kontakt:
Wszelkich informacji dotyczących powyższego tematu udziela Beata Trybocka-Żabik, kom. 502-134-464, tel. (12) 619-65-44.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.