Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa foteli ergonomicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa foteli ergonomicznych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel./fax 12 619-65-44, 512-13-44-64
zamowienia.publiczne@krakow-krowodrza.sr.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel./fax 12 619-65-4
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.
,,Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych oraz dostawa foteli ergonomicznych dla Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie".
2. Opis przedmiotu zamówienia.
1) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie do:
a) do wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych wykonanych zgodnie z projektem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dokonania własnych, ostatecznych pomiarów, na podstawie których wykona zamawiane meble;
b) dostawy 7 sztuk foteli ergonomicznych.
2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksową usługę wykonania i dostawy mebli, w tym zapewnić transport, rozładunek dostarczonych mebli, montaż we wskazanych pomieszczeniach u Zamawiającego w oparciu o pracowników własnych oraz własny środek transportu.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia wysokiej jakości, zapewniający należyte funkcjonowanie, fabrycznie nowy, nie noszący śladów uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji.
4) Wykonawca zobowiązany jest udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

Dokument nr: Gosp.K.26.5.2023

Składanie ofert:
6. Termin i miejsca składania ofert.
1) Oferty należy przesłać z dopiskiem ,,DOSTAWA mebli - Gosp.K.26.5.2023" na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres email: zamowienia.publiczne@krakow-krowodrza.sr.gov.pl .
2) Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 15 marca 2023 r. do godz. 12:00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
Zadanie realizowane będzie w terminie do 8 tygodni od terminu podpisania umowy.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza wartości 130.000 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych).
6) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3.
3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się ubiegał przy wyborze oferty.
1) Zamawiający oceni jedynie oferty spełniające wymogi formalne, określone w niniejszym Zaproszeniu.
2) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) cena (C) - waga kryterium 100%.
3) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za wszystkie kryteria łącznie.
4) W przypadku ofert o jednakowej cenie Zamawiający zwróci się do Wykonawców o oferty dodatkowe.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.
6) Zamawiający dokona poprawek oczywistych i rachunkowych omyłek i poinformuje o tym Wykonawcę.
7) Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty, w przypadku gdy Wykonawca nie dołączy lub dołączy wadliwe wymagane załączniki (oświadczenia, dokumenty itp.)
5. Opis sposobu przygotowania oferty.
1) Ofertę należy przygotować w postaci pisemnej zgodnie z załączonym wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do podpisanie oferty (jeśli dotyczy).
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczeń sankcyjnych w stosunku do wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione na podstawie informacji uzyskanych z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności takich jak informacji z odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG, informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, a także informacji z listy rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
4) Oferta musi być czytelna, sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy.
5) W ofercie należy ująć wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6) Zaoferowana cena musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
7) Cena wyrażona ma być w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zachowaniem matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
8) Rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
7. Forma płatności:
Wynagrodzenie będzie płatne z dołu za wykonany i dostarczony przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury/rachunku. Sposób rozliczenia pomiędzy stronami określa wzór umowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
8. Informacje dodatkowe:
1) Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca, zobowiązuje się podpisać umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia podstępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania ofert.
3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu składania ofert
5) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców w godzinach 8:00 - 13:00 po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wizji lokalnej należy dokonać telefonicznie na numer tel. (12) 619-65-44, 512-13-44-64. Wizja lokalna winna być dokonana na koszt Wykonawcy.
6) Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w stosunku do realizacji przedmiotowej usługi.

Kontakt:
4) Wszelkich informacji dotyczących powyższego tematu udziela: Beata Trybocka-Żabik, Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, tel. (12) 619-65-44, 512-13-44-64.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.