Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. 82 565 26 57
joanna.baranska@umchelm.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 82 565 26 57
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Chełm
zaprasza do złożenia oferty na:
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: ,,Przebudowa dróg na osiedlu Zachód".
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie prowadził nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach projektu pn.: ,,Przebudowa dróg na osiedlu Zachód".
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w Projektowanych postanowieniach umowy/wzorze umowy, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
4. Wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

Dokument nr: DAGI-IDT.042.6.2023

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e- mail: joanna.baranska@umchelm.pl Jako temat wiadomości należy wpisać ,,Oferta na Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia: ,,Przebudowa dróg na osiedlu Zachód".
2. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 17.03.2023 r. o godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 10 miesięcy od daty podpisania umowy wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów gwarancyjnych w okresie gwarancji, w tym także nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w zakresie zaprojektowania Inwestycji, która planowana jest w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy.

Wymagania:
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
III. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej tj. wykażą, iż dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia:
? co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe do nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
? co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm
i miejskich jednostkach organizacyjnych
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm i miejskich jednostkach organizacyjnych 2/3
elektroenergetycznych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
? co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego) posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe do nadzoru robót w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy wypełnić tabelę znajdującą się w Formularzu ofertowym, wskazując osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami w zakresie ich uprawnień zawodowych. Formularz ofertowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. IV. Dokumenty, jakie wykonawca powinien załączyć do oferty: Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała: 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - według załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż 2 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.
VIII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT. 2. Ceny powinny zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi i słownie zamawiający dokona stosownej korekty ceny i przyjmie cenę podaną cyframi.
IX. Kryteria oceny ofert O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie kryterium: najniższa cena.
IX. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących ustalenia końcowych warunków realizacji zamówienia (w tym ceny) z Wykonawcą, który
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm
i miejskich jednostkach organizacyjnych
Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miasta Chełm i miejskich jednostkach organizacyjnych 3/3
przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wybranego Wykonawcę. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania. 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn.zm.), zwana dalej ,,ustawą", wyklucza się: 1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Kontakt:
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest p. Joanna Barańska - tel. 82-565-26-57, e-mail: joanna.baranska@umchelm.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.