Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup fabrycznie nowych kompletnych zgrzebeł 2x38-190/850

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup fabrycznie nowych kompletnych zgrzebeł 2x38-190/850

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z o.o
Węglowa 4
44-268 Jastrzębie - Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 438 80 55
pszpila@jzr.pl
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1487226,b625ca172596ef13d64ccd579fc2086b.html
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie - Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 438 80 55
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup fabrycznie nowych kompletnych zgrzebeł 2x38-190/850 (rys. 21.52.38.03).
Treść zapytania:
I. Proszę o przedstawienie oferty na dostawę fabrycznie nowych kompletnych zgrzebeł:
a) ZGRZEBŁO 2x38-190/850 (rys.21.52.38.03)-kompletne, kute, symetryczne z obejmą gwintowaną w ilości 500 kpl.
Materiał: 42CrMo4 lub równoważny po uzyskaniu akceptacji przez JZR.
Rysunek techniczny zostanie udostępniony Oferentowi, po przesłaniu na adres e-mail: pszpila@jzr.pl podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta ,,Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji" ( załącznik nr 1a).

Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. ZGRZEBŁO 2x38-190/850 (rys.21.52.38.03)-kompletne 500 szt. 2J-0219000A24
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zakup fabrycznie nowych kompletnych zgrzebeł 2x38-190/850 (rys. 21.52.38.03)."
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: Z278/367411

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1487226,b625ca172596ef13d64ccd579fc2086b.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
10- 03- 2023 13: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 03- 2023 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
16- 03- 2023 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://jzr.logintrade.net/zapytania_email,1487226,b625ca172596ef13d64ccd579fc2086b.html

Wymagania:
II. Oferta powinna zawierać:
- cena netto zł/kpl.
- termin płatności; preferowany termin płatności przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu. Prosimy również o podanie skonta procentowego za skrócenie terminu płatności do 30 i 14 dni.
- oczekiwany termin realizacji : do 20.04.2023 r.
- Oferent do oferty dołączy rzeczywisty harmonogram dostaw,
- termin obowiązywania gwarancji: minimum 36 miesięcy od daty dostawy,
- warunki dostawy - preferowany na koszt i staranie Oferenta,
- miejsce dostawy: Magazyn M-3 KR, 43- 267 Suszec, ul. Piaskowa 35,
- kraj pochodzenia/nazwa producenta,
- termin ważności oferty: 60 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert,
- podpisane Oświadczenia ( załącznik nr 1b ),
- potwierdzenie dokonania ustanowienia wadium,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przyjmowania ofert lub aktualny wydruk wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji, o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego brak zaległości
w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- oryginał lub kserokopię, poświadczoną przez Oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przyjmowania ofert,
- dane finansowe za 2021 r. ( bilans, rachunek zysków i strat),
- dokument dopuszczający do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w warunkach istniejących zagrożeń,
Wszystkie dokumenty mają być składane przez Oferenta w formie elektronicznej ( stanowiący załącznik do oferty), skan oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone za pośrednictwem platformy zakupowej. W przypadku dokumentów składanych w języku obcym, dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski, przy czym dokument stanowiący tłumaczenie na język polski dokumentu sporządzonego w języku obcym musi zostać podpisany przez osobę podpisującą ofertę ( osoby podpisujące).
III. Wadium:
1.Przystępujący do przetargu dostawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100), w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, czeku potwierdzonym przez bank, poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
2. Na wniosek zainteresowanego zalicza się na poczet wadium bieżące wymagalne na dzień otwarcia ofert należności firmy Oferenta, które posiada ona w JZR Sp. z o.o, co najmniej
w wysokości wadium.
3. Wadium w formie innej niż przelew bankowy może zostać złożone:
a) w postaci papierowej - poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie Biura Zarządu JZR Sp. z.o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie - Zdrój ( I piętro, Kancelaria). Do Oferty należy dołączyć kserokopii dokumentu.
b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Platformy Logintrade (dokument należy dołączyć do oferty).
4.Oferta musi być zabezpieczona wadium przez cały okres ważności oferty.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacać na konto bankowe Zamawiającego: 34102024720000690201456672 PKO BP z dopiskiem:" ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH KOMPLETNYCH ZGRZEBEŁ 2x38-190/850 - Znak Z278/367411" .W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesienie prawidłowo tylko po wpłynięciu zadanej kwoty na wskazane konto, przed upływem terminu przyjmowania oferty. Potwierdzenie przelewu bankowego należy dołączyć do oferty.
6. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu przyjmowania ofert.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
b) który został wykluczony z postępowania,
c) którego oferta została odrzucona,
IV. UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OZNACZA AKCEPTACJĘ PONIŻSZYCH WARUNKÓW:
Złożenie oferty w oparciu o niniejsze zapytanie oznacza akceptację Ogólnych Warunków Zamówień dostępnych na stronie internetowej JZR pod adresem:
https://www.jzr.pl/fileadmin/user-files-przetargi/Ogolne_warunki_zamowien.pdf
II. POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach pozycji oraz nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
2. Oferta powinna być złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy Oferenta
3. Zakup zostanie przeprowadzony w oparciu o:
- ofertę elektroniczną,
- aukcję elektroniczną,
4. Postępowanie jest poufne.
5. JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje Oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
6. Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o ich udziale w licytacji elektronicznej.
7. Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
9. Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania informacji przedstawionych w ofercie i pozyskanych na etapie jej weryfikacji uprawnionym doradcom w szczególności prawnym
i podatkowym, a także podmiotom działającym w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
11. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. informują, że w Grupie Kapitałowej JSW obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej oraz Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW, których treść została udostępniona na stronie internetowej www.jzr.pl i nie będą podejmowały współpracy z Oferentem nie respektującym założeń w nich zawartych
12. Dodatkowych informacji udziela:- w sprawach formalnych - Dział EZ Patryk Szpila - tel. 32 438 80 55, e-mail:pszpila@jzr.pl
- w sprawach technicznych - Łukasz Filar - e-mail: lfilar@jzr.pl tel.: +48 32 438 8127, mob.: +48 882 366 319.
13. JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- podziału zamówienia dla kilku Oferentów
- powtórzenia aukcji,
- odwołania aukcji lub zmiany jej warunków,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu i unieważnienia go w całości lub części bez podania przyczyn.

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Patryk Szpila
tel:
e-mail: pszpila@jzr.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.