Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4948z ostatnich 7 dni
21469z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa materiałów i urządzeń elektroinstalacyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów i urządzeń elektroinstalacyjnych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
zbigniew.szewc@enea.pl
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1489908,bd3036c8ef76a281b5b00af1cffe8923.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów i urządzeń elektroinstalacyjnych - znak sprawy: KZP-SZ.2110.23.2023
Treść zapytania:
Dzień dobry,
ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. zaprasza Państwa do złożenia oferty na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
Magazyn ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świerże Górne, Ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań ze strony Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Do niniejszego zapytania zgodnie z art. 133 ust. 1 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., - Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów tej ustawy. Do niniejszego zapytania stosuje się natomiast Regulamin Udzielania Zamówień i Zawierania Umów w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 23/2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymają Państwo Zamówienie zakupu.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia postępowania uzupełniającego/negocjacji z wybranym Wykonawcą lub Wykonawcami. Wybór Wykonawcy/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Wykonawca jest związany Ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW LUB ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO:
W toku rozpatrywania ważnych ofert, jeżeli jest to konieczne ze względu na potrzebę uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów do złożonych ofert, wybór Wykonawcy można poprzedzić wyjaśnieniami potwierdzonymi na piśmie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany ceny lub innych danych będących przedmiotem oceny oferty.
WYKLUCZENIE WYKONAWCY:
1) Zamawiający wyklucza Wykonawców z postępowania o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził stwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu szkodę Spółce w związku z realizacją zamówienia;
- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (o ile wadium było wymagane),
- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wyrządził szkodę Spółce, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
- w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wypowiedział Spółce umowę w sprawie zamówienia z przyczyn innych niż wina Spółki lub siła wyższa;
-w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert odmówił zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze jego oferty przez Spółkę (w takim przypadku Wykonawca taki podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniach na okres 3 lat);
- otwarto w stosunku do niego likwidację, lub ogłoszono jego upadłość, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
ODRZUCENIE OFERT:
1) Zamawiający odrzuca ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści Zapytania,
- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić,
- Wykonawca w terminie trzech dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.
- jej treść narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- została złożona po terminie składania ofert,
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia,
- w każdym przypadku, jeżeli dalsze prowadzenie postępowania lub jego realizacja nie leży w interesie Zamawiającego.
- jeżeli kierownik zamawiającego nie zatwierdził przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wystąpiły inne uzasadnione przyczyny;
Uwaga!
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, a wartość oferty przekroczy 50 000,00 zł netto, zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Zamawiającego Formularza Oferty, który stanowi załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu podpisanego Formularza Oferta z tym zastrzeżeniem, że oryginał Formularza Oferta należy przesłać niezwłocznie na adres Zamawiającego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty na platformie Logintrade, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71787-35-34 71787-37-27 71787-37-27
email:helpdesk@logintrade.net
Imię i nazwisko osoby prowadzącej postępowania:
Zbigniew Szewc
Specjalista ds. Postępowań
Wydział Postępowań
Tel. (48) 6141017., e-mail:[zbigniew.szewc@enea.pl](mailto:zbigniew.szewc@enea.pl);
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. UCHWYT OMEGA DO RUR STALOWYCH EN CSN 25MM STALOWY OCYNKOWANY REGULACJA 24-28MM 200 szt. część 1
2. ŚWIETLÓWKA T8 4000K 230V 36W G13 PHILIPS, OSRAM 3000 szt. część 2
3. ŚWIETLÓWKA T8 4000K 230V 18W G13 PHILIPS, OSRAM 3000 szt. część 3
4. ŚWIETLÓWKA SUPER 80 TL-D SLV 58W L840P HILIPS, OSRAM 300 szt. część 4
5. ŻARÓWKA LED E14 P45 6,5W = 60W 806LM 2700K CIEPŁA 300° OSRAM OSRPARL4206 30 szt. część 5
6. ŻARÓWKA OSRAM HALOPIN PRO G9 60W 980LM 4008321945372 50 szt. część 6
7. ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA WAGO Z DZWIGNIĄ - 2 POLOWE DO PRZEKROJU 0,08-4MM2 450 szt. część 7
8. ZŁĄCZKA INSTALACYJNA UNIWERSALNA WAGO Z DZWIGNIĄ - 3 POLOWE DO PRZEKROJU 0,08-4MM2 450 szt. część 8
9. WAGO ZŁĄCZKA 2-PRZEWODOWA ZUG 2, 5MM2 SZARA 200 szt. część 9
10. SZYBKOZŁĄCZKA NA DRUT 3X2,5MM2 2273-203 WAGO 600 szt. część 10
11. PUSZKA ROZGAŁĘŹNA T 60 OE ZAMKNIĘTA 114X114X57MM IP66 500V ZAMKNIĘTE ŚCIANKI BOCZNE JASNOSZARA 2007239 OBO 100 szt. część 11
12. OPRAWA OŚWIETLENIOWA FLAT OP 597.LED 840 3400LM OPAL 27W IP40 RAL9016 DRV - 3376201 100 szt. część 12
13. WTYCZKA GUMOWA 16A 2P+Z UNI-SCHUKO IP44 100 szt. część 13
14. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B16 LEGRAND RX3 LEGRAND 100 szt. część 14
15. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B10 LEGRAND RX3 LEGRAND 70 szt. część 15
16. SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 221-413 3X0.2-4 MM, Op. 50 szt 6 opakowanie część 16
17. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY R 303 63A 3P 63A D02 R303 BEZ WKŁADEKk/ 606725 LEGRAND 10 szt. część 17

Dokument nr: Z388/194589, KZP-SZ.2110.23.2023

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1489908,bd3036c8ef76a281b5b00af1cffe8923.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 03- 2023 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
15- 03- 2023 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
13- 03- 2023 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://enea-wytwarzanie.logintrade.net/zapytania_email,1489908,bd3036c8ef76a281b5b00af1cffe8923.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami wyrażonymi w ,,Kodeksie Kontrahentów Grupy ENEA" dostępnych na stronie internetowej Spółki* w treści aktualnej na dzień podpisania umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania w relacjach biznesowych z Grupą ENEA w szczególności:
Oświadczam, iż w dniu podpisania umowy nie pozostaje (zgodnie z moją najlepszą wiedzą) w konflikcie interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków umownych, jak również nie są mi znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na mają rzetelność, bezstronność i jakość wykonywania umowy.
W związku ze złożeniem oferty oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że nie posiadam powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do braku niezależności lub konfliktu interesów w związku z realizacją przez reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot przedmiotu zamówienia
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że zapoznałem się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych wyrobów będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego wykonanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
3. Dopuszcza się składania ofert częściowych - każda pozycja stanowi odrębną część i będzie indywidualnie rozpatrywana.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane i nie są to zamienniki wyspecyfikowanego w niniejszym zapytaniu asortymentu. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty do realizacji w niniejszym postępowaniu wraz z dostawą dostarczone zostaną bezpłatnie Świadectwa Jakości Producenta wyspecyfikowanego asortymentu.
Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.
UWAGA
WARUNKI DODATKOWE ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy fakturę na adres: ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., Centrum Zarządzania Dokumentami ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra.
1.Zamówienie zostanie opracowane na podstawie oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Nr Z388/194589, znak sprawy KZP-SZ.2110.23.2023.
2.Termin dostawy: do dnia 2023.03.30 lub nie później niż 3 tygodnie od daty wysłania do Dostawcy podpisanego zamówienia
3.Dostawa do magazynu Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w dni powszednie w godzinach 8.00 - 14.00 na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy, na którym należy umieścić numer zamówienia ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
4.Warunki płatności: Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę na adres podany powyżej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Faktura powinna zawierać oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji zrealizowanych prac) - jeśli dotyczy.
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
5.Dopuszcza się przesyłanie faktur w wersji elektronicznej na dedykowany ku temu adres: faktury.elektroniczne@enea.pl
Jeśli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesyłania faktur - nie przesyła w takim wypadku wersji papierowej dokumentu.
6.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi, dostawy.
Szczegółowe zapisy dot. administrowania danymi osobowymi i obowiązku informacyjnego dla Kontrahenta znajdują się pod adresem: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/wytwarzanie/obowiazek-informacyjny.
7.Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Szczegółowe zapisy dot. mechanizmu podzielonej płatności (split payment) znajdują się pod adresem https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-wytwarzanie/split_payment.pdf .
Wykonawca składając ofertę i /lub realizując zamówienie oświadcza, że zapoznał się z zapisami dot. obowiązku informacyjnego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment) i akceptuje je bez zastrzeżeń.
8.W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
9.Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na swój koszt, w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
10. W przypadku dostarczenia towaru w opakowaniach zwrotnych, koszt zwrotu tych opakowań ponosi w całości Dostawca.
11.Zakazuje się dokonywania przez Wykonawcę cesji należności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Zbigniew Szewc
tel:
e-mail: zbigniew.szewc@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.