Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa agregatów prądotwórczych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie
ul. Mokotowskiej 14
00-561 Warszawa
powiat: Warszawa
22 32 61 200, Fax: 22 62 84 168
zarzad.glowny@pck.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 32 61 200, Fax: 2
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zakup i dostawa agregatów prądotwórczych dla Polskiego Czerwonego Krzyża
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są agregaty prądotwórcze (zwane dalej: sprzętem lub agregatami).
2. Przedmiot zamówienia, wraz ze specyfikacją oraz zapotrzebowaniem ilościowym został określony w Załączniku
nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
? Zamawiający dopuszcza przedłożenie oferty na sprzedaż i dostawę sprzętu w sposób wariantowy, tj.
przedłożenie oferty na sprzedaż i dostawę jednej bądź wielu grup produktowych spośród określonych w
Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (np. tylko agregaty o mocy X kVA, tylko agregaty o mocy X
kVA i Y kVA, itd.)
? Zamawiający dopuszcza, by oferta obejmowała więcej wariantów dostępnego sprzętu dla tej samej grupy
produktowej - pod warunkiem spełniania przez każdy taki wariant minimalnych parametrów dla danej grupy
produktowej (np. w przypadku agregatów o mocy X kVA - pierwszy wariant z agregatami od producenta A oraz
drugi wariant z agregatami od producenta B, zaś w przypadku agregatów o mocy Y kVA - pierwszy wariant z
agregatami od producenta A z linii produktów 1 o parametrach standardowych oraz drugi wariant od producenta
A z linii produktów 2 o podwyższonych parametrach, itd.);
? Zamawiający wymaga, by oferty na sprzedaż i dostawę wybranych grup produktowych obejmowały co najmniej
minimalną pożądaną, wskazaną dla danej grupy produktowej, ilość poszukiwanego sprzętu (tj. Zamawiający nie
będzie rozpatrywał ofert złożonych na sprzęt w ilości mniejszej niż minimalna pożądana, np. tylko na 3 z
minimum 10 poszukiwanych agregatów o mocy X kVA, itd.).
3. Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne parametry określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt, stanowiący przedmiot zamówienia, był fabrycznie nowy,
nieużywany, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do
użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych.
5. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia miały pełne instrukcje obsługi co najmniej w języku
angielskim. Jeśli to możliwe, pożądane jest dołączenie również co najmniej skróconej instrukcji obsługi w języku
polskim lub ukraińskim.
7. DOSTAWA przedmiotu zamówienia nastąpi do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w woj. lubelskim (Lublin
lub okolice) lub Podkarpackim (Przeworsk lub okolice) w dni robocze tj. poniedziałek-piątek, po wcześniejszym
uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku transportu międzynarodowego: na warunkach DAP (Delivered-at-
Place) wg Incoterms 2020. Zamawiający zastrzega, że dostawa przez Oferenta nastąpi nie później niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy. DOSTAWA przedmiotu zamówienia winna obejmować rozładunek - zapewniany przez
Oferenta.
8. Oferent po dostawie zobowiązany jest dokonać uruchomienia i konfiguracji wszystkich dostarczonych urządzeń,
wraz z pełnym uzupełnieniem czynników chłodniczych (jeśli występują) oraz środków smarujących.
9. W każdym przypadku Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt nosił oznaczenie CE i posiadał Deklarację
Zgodności potwierdzającą spełnianie wymagań dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.
10. Oferent może zagwarantować Zamawiającemu możliwość skorzystania z prawa opcji na ew. kolejną/e sztukę/i
sprzętu - możliwość skorzystania z prawa opcji na ew. kolejną/e sztukę/i oznacza gwarancję ze strony Oferenta
utrzymania warunków i ceny na kolejny/e egzemplarze tego samego sprzętu w przypadku przedstawienia
korzystnej dla Zamawiającego oferty. Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z ww. gwarancji nie później
niż do 23 marca 2023 r.

Otwarcie ofert: 17. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Składanie ofert:
6. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Oferta składana w formie pisemnej musi być dostarczona pocztą, kurierem lub osobiście na adres: Polski
Czerwony Krzyż, Ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA -
AGREGATY #2/2023. W przypadku oferty składanej w formie pisemnej, złożone dokumenty powinny być
opatrzone podpisem osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentacji Oferenta.
9. Oferta składana w formie elektronicznej winna być przesłana jako załącznik do wiadomości e-mail na adres:
zarzad.glowny@pck.pl.
13. TERMIN SKŁADANIA ofert upł ywa 16 marca 2023 r. o godz. 12:00 (południe czasu warszawskiego, CET).

Wymagania:
na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276 z późn. zm.)
oraz Statutu PCK zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr
217, poz. 1284), wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000225587 jako organizacja pożytku publicznego, NIP: PL5260250481, REGON: 007023731
(dalej: ,,PCK").
II. INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone jest w związku z realizacją projektu związanego z
pomocą humanitarną na rzecz Ukrainy.
2. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r.,
poz. 1843 ze zm.).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW DOŁĄCZANYCH DO OFERTY
1. O udział w postępowaniu nie może ubiegać się Oferent, który podlega wykluczeniu, tj. w stosunku, do którego
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z
wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Jeżeli podjęte przez Oferenta czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający może
wykluczyć Oferenta.
3. Oferta musi zawierać czytelne wskazanie oferowanych produktów oraz ich głównych parametrów i może zostać
uzupełniona przez Oferenta o materiały informacyjne nt. oferowanych produktów (informacje handlowe,
specyfikacje, zdjęcia, itd.).
4. Celem zgłoszenia oferty, Oferent zobowiązany jest przedstawić skrócony opis techniczny sprzętu wraz z
informacją o cenach, przedkładając podpisany Formularz ofertowy dla każdego oferowanego modelu sprzętu,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.1 i/lub 3.2 do niniejszego Zapytania ofertowego (ilość
załączników zależnie od zakresu składanej oferty, tj. liczby oferowanych kategorii produktowych i liczby
oferowanych modeli). Ponadto, Oferent zobowiązany jest przedłożyć:
? podpisaną Specyfikację przedmiotu zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego;
? podpisane Oświadczenie Wykonawcy, w którym Oferent potwierdza, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, złożone zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego;
? dokumenty i potwierdzenia dotyczące oferowanego sprzętu, wskazane jako podlegające załączeniu do oferty w
Specyfikacji przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (jeżeli
dotyczy);
? dokumenty potwierdzające prawo do podpisania oferty, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5. Oferent zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym cen brutto, uwzględniających pełne koszty
realizacji zamówienia, w tym koszt dostawy. Oferenci, którzy nie podlegają obowiązkowi podatkowemu w
zakresie podatku VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są podać cenę netto (bez podatku VAT).
W celu obliczenia ceny i oceny tak złożonych ofert, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Oferta składana w formie elektronicznej i załączniki do oferty winny być sporządzone w formatach .pdf i
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Oferenta.
Zamawiający dopuszcza również zeskanowanie oferty pierwotnie wytworzonej w postaci papierowej i złożenie jej
w formie elektronicznej, tj. przekształcenie dokumentów uprzednio wydrukowanych w postać elektroniczną i
złożenie ich w formie elektronicznej w postaci skanów.
W temacie wiadomości należy wpisać: OFERTA - AGREGATY #2/2023. Wielkość plików
stanowiących załącznik do wiadomości nie może przekraczać 20 MB. W przypadku gdy wielkość załączanych
plików przekracza 20 MB należy pliki odpowiednio podzielić na grupy i przesłać w dwóch lub więcej
wiadomościach, informując w treści wiadomości Zamawiającego w ilu częściach przesyłana jest oferta.
10. Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty, w przypadku oferty złożonej w formie pisemnej decyduje data i
godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561
Warszawa, Polska), a w przypadku oferty złożonej w formie elektronicznej data i godzina zapisu wiadomości na
serwerze poczty elektronicznej Zamawiającego.
11. Na ofertę składają się dane i dokumenty opisane w części IV pkt 3-5 niniejszego Zapytania ofertowego.
12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub w języku angielskim w sposób czytelny.
14. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
16. Oferty złożone przed upływem terminu mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub wycofania dokonuje się
albo poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego doręczenie na adres: Polski
Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, Polska w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA -
AGREGATY #2/2023, albo w formie elektronicznej na adres: zarzad.glowny@pck.pl - wiadomość z tytułem:
OFERTA - AGREGATY #2/2023.
18. Dzień, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, określa się na 23 marca 2023 r.
19. Zamawiający nie wzywa do uzupełnienia braków, jeżeli Oferent nie złoży przedmiotowych załączników lub
złożone załączniki są niekompletne.
20. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty i przedmiotowych załączników.
21. Od wyników postępowania wewnętrznego Zamawiającego, dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty,
Oferentom nie przysługuje odwołanie.
22. Zamawiający może, w każdej chwili i bez podania przyczyny wycofać Zapytanie ofertowe i zaprzestać dalszego
procedowania.
V. DZIAŁANIA PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY ORAZ WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozliczenia z wybranym/i Wykonawcą/ami dokonywane są w walucie polskiej (PLN). Zamawiający dopuszcza
możliwość rozliczenia również w jednej ze wskazanych walut obcych: euro (EUR), dolar amerykański (USD).
2. Do Oferenta/ów, którego/ych oferta/y okaże/ą się najkorzystniejsza/e zostanie skierowane zaproszenie do
zawarcia umowy w charakterze Wykonawcy - nastąpi to nie później niż w dniu wskazanym w części IV pkt 18
niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z
Wykonawcą/ami.
4. Zamieszczone w Zapytaniu ofertowym warunki realizacji zostaną uwzględnione w przyszłej umowie/ach o
realizację zamówienia zawartej/ymi z Wykonawcą/ami. Wzór umowy z Wykonawcą stanowi Załącznik nr 5 do
niniejszego Zapytania ofertowego.
5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
? 0,2% wartości umowy brutto, w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie wskazanym w
Zapytaniu ofertowym, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w sumie nie więcej jednak niż 10% wartości umowy
brutto,
? 0,5% wartości umowy brutto, w przypadku nieusunięcia wady gwarancyjnej naprawianego sprzętu w terminie 14
dni, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w sumie nie więcej jednak niż 10 % wartości umowy brutto,
? 10% wartości umowy brutto, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości lub części z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
6. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy jest
ograniczona do 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w umowie.
7. Zapłata kwot określonych w części V pkt 5 i 6 niniejszego Zapytania ofertowego nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.
8. Zamawiający może potrącać zastrzeżone kary umowne przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych wskazanych w części V niniejszego
Zapytania ofertowego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy, jednak w
kwocie nie większej niż 40% wartości umowy.
11. Wszelkie płatności dokonywane są przez Zamawiającego na podstawie i po otrzymaniu prawidłowo
wystawionych przez Wykonawcę faktur.
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe przekazane przez Oferentów przetwarzał będzie zgodnie z zasadami
określonymi w Informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Oferentów,
stanowiącej Załączniku nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Poprzez złożenie oferty Oferent potwierdza, iż zapoznał się uprzednio z ww. Załącznikiem nr 4 do niniejszego
Zapytania ofertowego i akceptuje przedstawione w nim zasady przetwarzania danych osobowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia bądź unieważnienia niniejszego postępowania na każdym
jego etapie i bez wyboru Wykonawcy oraz bez podawania przyczyny .
2. O udzielenie zamówienia i zostanie Wykonawcą nie może ubiegać się Oferent, który podlega wykluczeniu, tj. w
stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający
może wykluczyć Wykonawcę.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.