Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1025z dziś
5957z ostatnich 7 dni
23272z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż mebli biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż mebli biurowych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. +48 62 504 85 40
akedzia@um.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 62 504 85 4
Termin składania ofert: 2023-03-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. "DOSTAWA i montaż mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza w podziale na 2 Części".
Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Przedmiot zamówienia.
3.1.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza zlokalizowanych przy Głównym Rynku 20, Al. Wolności 4 oraz przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1a w zakresie Części 1 i 2: 1) w zakresie Części 1 przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostosowanie stanowiska obsługi dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w obiekcie Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1a poprzez zakup i montaż mebli tj. jeden zestaw składający się z biurka z regulowaną wysokością i fotela biurowego. Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi
potrzebami" realizowanego w ramach projektu ,,Dostępny samorząd - granty" przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w ,,Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego w zakresie Części 1.
Wykonawca dobierze kolorystykę płyty meblowej biurka z regulowaną wysokością do istniejącego wyposażenia pomieszczenia Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza.
2) w zakresie Części 2 opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ,,Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia" oraz w załączonej wizualizacji pomieszczeń, stanowiący załączniki dla tej części przedmiotu zamówienia;
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
1) transport i wniesienie mebli w zakresie Części 1 zamówienia do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy Ul. Tadeusza Kościuszki 1a (dokładne rozmieszczenie zostanie wskazane przez pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego);
2) transport i wniesienie mebli do poszczególnych pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza zgodnie z wykazem zawartym w ,,Szczegółowym Opisie Przedmiocie Zamówienia" w zakresie Części 2;
3) montaż, ustawienie oraz wypoziomowanie mebli na miejscu ich przeznaczenia.
3.3 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, do których ma nastąpić dostawa wyposażenia wraz z montażem w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
3.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 według załączonej wizualizacji pomieszczeń.
3.5. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
3.6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe, wolne od wad, i spełniające warunki określone dla produktów bezpiecznych w myśl art. 4 ustawy z 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2021r. poz. 222).
3.7. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia i usunie z nich puste opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.
3.8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od terminu odbioru końcowego.
3.9. DOSTAWA przedmiotu zamówienia nastąpi transportem Wykonawcy.
3.10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną lub dwie części zamówienia.
3.11. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy.

Dokument nr: WAG.2710.0094.2023, D2023.03.00457

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2023 roku o godz. 09:15 w pokoju nr 50 mieszczącym się na II piętrze budynku Ratusza, Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20 (Wydział Administracyjno-Gospodarczy) w ten sposób, że zamawiający odczyta treść złożonych ofert.

Składanie ofert:
Pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem:
Oznaczenie sprawy: WAG.2710.0094.2023 ,, DOSTAWA wraz z montażem mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza w podziale na 2 Części".
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03. 2023 roku do godz. 09:00 - wyłącznie w sekretariacie Wydziału Administracyjno - Gospodarczego mieszczącego się na II piętrze budynku Ratusza (pokój nr 50), Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (nie otwierać przed terminem otwarcia ofert).

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.
Realizacja zamówienia w zakresie Części 1 nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Realizacja zamówienia w zakresie Części 2 nastąpi w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako analiza rynku o wartości zamówienia nie przekraczającej 130.000,00 zł netto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych).
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
5.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
5.2. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: najniższa cena oferty brutto.
5.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5.4. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
5.5. Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert:
1) niezłożonych na formularzu, o którym mowa w pkt 6.1. zapytania ofertowego,
2) złożonych po terminie składania ofert, o którym mowa w pkt 7 zapytania ofertowego,
3) niespełniających innych warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5.6. Zamawiający załącza projekt wizualizacji wykonania mebli poszczególnych pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Ratusza przy Głównym Rynku 20 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.
6. Opis sposobu przygotowania ofert.
6.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Formularzu oferty oraz Formularzu Cenowym, których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego, odpowiednio do Części zamówienia, na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę.
6.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem składania ofert częściowych.
6.3. Oferta oraz wszelkie dokumenty z nią składane muszą być sporządzone w języku polskim w sposób czytelny i trwały.
6.4. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy (ujawnioną w odpowiednim rejestrze) lub posiadającą stosowne pełnomocnictwo (które w takim przypadku należy dołączyć do oferty). Złożony podpis musi być czytelny i umożliwiający identyfikację podpisującego (dopuszczalny podpis z pieczątką imienną).
6.5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
6.6. Oferta oraz dokumenty do niej dołączone winny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym i odpowiadać jego treści.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty na inny adres Zamawiającego.
7.2. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7.3. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
7.4. Terminem dostarczenia (złożenia) pisemnej oferty Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).
9. Projekt umowy.
Projekt umowy w zakresie Części 1 i 2 stanowi kolejno załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Informacje dodatkowe.
11.1. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, w tym przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego bez podania przyczyn, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bądź prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia.
11.3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma zastosowania do niniejszego postępowania .
11.4. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.
11.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).
11.6. Decyzja Zamawiającego o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
11.7. Nie prowadzi się indywidualnych negocjacji na temat cen, terminów wykonania zamówienia i terminów składania ofert, za wyjątkiem sytuacji, w której zostały złożone oferty o takiej samej cenie. Wówczas Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Uwagi:
12. Ochrona danych osobowych w ramach zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
12.1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będzie działający w imieniu zamawiającego - Miasta Kalisza jego organ wykonawczy Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:
- listownie kierując korespondencję na adres: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
12.2. Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
- listownie kierując korespondencję na adres Główny Rynek 20 62-800 Kalisz, - telefonicznie: +48 62/765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
12.3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującym "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych" (do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - zastosowania mają przepisy Kodeksu cywilnego). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu zgoda wykonawcy (osoby działającej w imieniu wykonawcy) tj. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych" tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podstawą prawną ich przetwarzania może być również podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b ) RODO.
12.4. Odbiorcy danych osobowych.
Pozyskane w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane mogą być udostępnione podmiotom (osobom) uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponieważ co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne dane mogą być udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej o ile ich udostępnienie nie wynika z przepisów prawa. Ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
12.5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego o ile dostęp do nich nie podlega ograniczeniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
12.6. Okres przechowywania danych.
Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 lat. W przypadku
zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
12.7. Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub zawartej umowy;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
12.8. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe, ale od ich podania uzależniony jest udział w postępowaniu.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest: inspektor Aneta Kędzia - tel. +48 62 504 85 40, e-mail: akedzia@um.kalisz.pl. Godziny pracy:7:30-14:30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.