Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4932z ostatnich 7 dni
22248z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup z dostawą wyrobów hutniczych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup z dostawą wyrobów hutniczych

Data zamieszczenia: 2023-03-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
rpiatkowski@zchsiarkopol.pl
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,5295ec202c0af29437322d1f393bfcb7.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-03-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup z dostawą wyrobów hutniczych.
Produkty
Produkt Miejsce dostawy Ilość Jednostka miary
1. Blacha podestowa łezkowa 1250 x 2500 gr 5 ST3S TEW 0.62 tona
Opis: 5 szt.
Ukryj szczegóły
2. PRĘT ŻEBROWANY FI 10 TEW 20 kg
3. PRĘT ZEBROWANY FI12 ST3S TEW 30 kg
4. PRĘT ZEBROWANY FI 20 ST3S TEW 30 kg
5. RURA FI.26,9X3,2 R-35 TEW 30 mb
6. RURA FI.21,3X2,9 R-35 TEW 30 mb
7. RURA 33,7X2,9 R35 TEW 60 mb
8. RURA OCYNKOWANA WYM. 1/2 CAL FI.21,5X3,6 TEW 36 mb
9. RURA OCYNKOWANA WYM. 1 CAL TEW 30 mb
10. KĄTOWNIK G/W 30X30X3, GAT. ST3S TEW 45 kg
Opis: 30 mb
Ukryj szczegóły
11. KĄTOWNIK 35X35X4 ST3S TEW 0.6 tona
Opis: 30 mb
Ukryj szczegóły
12. KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S TEW 80 kg
Opis: 30 mb
Ukryj szczegóły
13. Pręt płaski 30x3 GAT.ST3S TEW 10 kg
Opis: 12 mb
Ukryj szczegóły
14. PLASKOWNIK 50X5 ST3S TEW 0.02 tona
Opis: 12 mb
Ukryj szczegóły
15. Pręt płaski 40X4 GAT.ST3S TEW 0.02 tona
Opis: 12 mb
Ukryj szczegóły
16. Blacha 1250 x 2500 GR.10 GAT ST3S TEW 500 kg
Opis: 2 szt
Ukryj szczegóły
17. BLACHA 35X1250 x 2500, GAT ST3S TEW 860 kg
Opis: 1 szt
Ukryj szczegóły
18. Blacha gr 3 1250 x 2500 gat. DC 01 TEW 0.23 tona
Opis: 3 szt
Ukryj szczegóły
19. Płaskownik ST3S 35 x 3 TEW 12 kg
Opis: 12 mb
Ukryj szczegóły

Dokument nr: Z170/2303/1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,5295ec202c0af29437322d1f393bfcb7.html

Data rozpoczęcia: 2023-03-10 13:00:00 Data zakończenia: 2023-03-16 08:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2023-03-15 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Miejsce realizacji zamówienia: FCA Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.

3. Termin realizacji zamówienia:

- 5 dni od złożenia Zamówienia

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Miejsce dostawy: siedziba
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Termin płatności: 14 dni
Dodatkowe warunki formalne:
Oferowany asortyment winien być nowy, wyprodukowany w okresie do 3 miesięcy bez śladów rdzy.
Należy dostarczyć atesty hutnicze lub świadectwa odbioru jakościowego w języku polskim.
4. Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

- termin płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury.

- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

- koszt transportu: po stronie Dostawcy.

5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): np.:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1) Cena netto realizacji zadania.

6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są:

7. Uwagi końcowe:

1) Informujemy, iż nasza Spółka z początkiem 2020 r. roku uzupełnia swoje zasoby o nowoczesne narzędzie informatyczne wspierające procesy zakupowe - Platforma Zakupowa LOGINTRADE. Wskazane narzędzie pozwala na prowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawców i negocjacji cenowych, w tym aukcji elektronicznych online za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/ jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.

2) Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformie https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html lub poprzez naszą stronę internetową www.zchsiarkopol.pl zakładka: ZAMÓWIENIA. Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

3) W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail: helpdesk@logintrade.net

4) Niezależnie od rejestracji na Platformie Zakupowej w każdym postępowaniu Oferenci spełniający wymogi formalne i merytoryczne otrzymają dedykowane zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej wraz z instrukcją postępowania oraz szczegółowymi warunkami aukcji.

5) Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

6) Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

7) Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany terminu składania ofert;

b) wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

c) uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

d) poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

e) odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

f) odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

g) odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

h) wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

i) wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

9) Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

10) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

11) Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/

8. Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.

9. Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".

10.W związku z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

11.Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: https://www.zchsiarkopol.pl/o-nas/polityka-prywatnosci-danych-osobowych/

Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje OWU.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Piątkowski, Rafał
tel:
e-mail: rpiatkowski@zchsiarkopol.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.